10. 1. 2011

Transparentní radnice


Na únorovém zastupitelstvu předloží Změna pro Hranice prostřednictvím Mgr. Pavly Tvrdoňové návrh, který má za cíl zprůhlednit hospodaření radnice. Předkladatelé uvítají Vaše připomínky, popř. návrhy na doplnění. Zaslat je můžete i prostřednictvím adresy hranicke-listy@seznam.cz

Zastupitelstvo města Hranice po projednání schvaluje/neschvaluje, že:

1.   Město Hranice zveřejní na internetu bez omezení přístupu po dobu jejich platnosti všechny kopie smluv, dodatků, příloh, předávacích protokolů a zpráv z kontrol s výjimkou veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, se začerněnými či anonymizovanými údaji, které by mohly vést k identifikaci fyzických osob a s výjimkou smluv, které nelze zveřejnit z důvodu hrozby sankce.

2.   Město Hranice nesmí, s výjimkou veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, uzavřít smlouvu, kterou není možné zveřejnit bez hrozby sankce.

3.   Město Hranice bude na internetu bez omezení přístupu zveřejňovat všechny výdaje města Hranice vyšší než 3 000 Kč, a to se jmenovitým určením, jedinečným avšak anonymizovaným v případě fyzických osob, každého adresáta platby a platebního důvodu ve formě odkazu na konkrétní smlouvu či zdůvodnění, nejpozději vždy od třicátého dne od provedení platby po dobu alespoň 5 let od jejího provedení.

4.   Zastupitelstvo města Hranice bude ve všech věcech kromě voleb a odvolávání orgánů hlasovat veřejně. Kopie zápisu z jednání zastupitelstva bude anonymizovat údaje o fyzických osobách s výjimkou členů zastupitelstva. Zápis z jednání zastupitelstva města Hranice u každého hlasování s výjimkou voleb a odvolávání orgánů bude vždy jmenovitě uvádět, který zastupitel hlasoval pro návrh, který proti návrhu, který se zdržel hlasování, a který nebyl přítomen. Zápis z jednání zastupitelstva města Hranice bude po dobu alespoň 5 let umístěn bez omezení přístupu na internetu.

5.   Rada města Hranice bude ve všech věcech kromě voleb a odvolávání orgánů hlasovat veřejně. Kopie zápisu z jednání rady, bude anonymizovat údaje o fyzických osobách s výjimkou členů zastupitelstva a rady. Zápis z jednání rady města Hranice u každého hlasování s výjimkou voleb a odvolávání orgánů bude vždy jmenovitě uvádět, který radní hlasoval pro návrh, který proti návrhu, který se zdržel hlasování, a který nebyl přítomen. Zápis z jednání rady města Hranice bude po dobu alespoň 5 let umístěn bez omezení přístupu na internetu.


2 komentáře:

Karel Hübl řekl(a)...

S Vaším návrhem v plném rozsahu souhlasím a v zastupitelstvu jej podpořím.
Doporučuji zvážit doplnění nebo zapracování do některého bodu: Každá nová smlouva bude mít ustanovení, ve kterém smluvní strany souhlasí s uvedením smluv na internetových stránkách města Hranic a současně s tím, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nejsou považovány za obchodní tajemství. Každá smlouva uzavřená mezi městem Hranice je tedy veřejným dokumentem. Evidence smluv je proto veřejně přístupná na internetových stránkách. Každý občan zde může najít základní údaje o konkrétní smlouvě a následně požádat odbor kanceláře starosty o nahlédnutí do této smlouvy.

Jiří Menšík řekl(a)...

Myslím, že takto nějak byl míněn bod 2. Teoreticky se to může explicitně takto zapsat. Také s návrhem souhlasím.