31. 5. 2018

Kdo velí tomuto městu ?

V nedávné době zemřel po těžké nemoci, k našemu velkému zármutku, člen Rady města pan Ing. Ivo Holec. Zároveň zastával funkci člena dozorčí rady společnosti EKOLTES a.s. Zastupitelstvo města v logickém kroku dovolilo dalšího člena rady města a to dlouholetého zastupitele pana Mudr. Sumaru, který se věnuje především sociální politice města. 
Dále nastolilo otázku doplnění dozorčí rady EKOLTESU a.s., protože jak bylo vysvětleno přímo na jednání zastupitelstva, dozorčí rada odpovídá za kontrolu dokladů a relevantnost činností pro následný audit společnosti.
15 hlasy schválilo nominaci člena klubu ČSSD pana Jana Liedermanna.
Je nutné podoktnout, že zastupitelstvo každého města je vždy nejvyšším orgánem samosprávné činnosti měst a z tohoto důvodu mají také zastupitelé osobní majetkovou odpovědnost za svá rozhodnutí.

Byla svolána Valná hromada EKOLTESU a.s. a světe div se, pro podnikatele z Otevřené radnice nejsou stanoviska vrcholného orgánu závazná.
1) S ohledem na postoj pana Lesáka, pana Selzera a pana Poláška nebyl nový člen dozorčí rady ustaven do funkce. Pánové zřejmě mají pocit, že budou rozhodovat za zastupitelstvo, protože našli nějaký právní háček.
2) Dopad tohoto postoje zakládá nefunkční dozorčí radu Ekoltesu, což ohrožuje kontrolu hospodaření této společnosti.
3) Pokud jimi dosazený předseda představenstva pan František Smolka nebude mít nezávislou kontrolu, klademe si otázku zda tento stav nebyl vyvolán záměrně, aby nebyla dozorčí rada funkční.
4) V současné době má kontrolní komise tedy dva členy a z toho jeden byl dosazen právě Otevřenou radnicí. Dozorčí rada je tedy zpřízněna a nefunkční.

Na závěr jsme oslovili přímo pana starostu Jiřího Kudláčka. Zde je jeho odpověď :


"Z právního hlediska jsou stanoveny kompetence pro přímé řízení městské společnosti EKOLTES a.s. Těmito byla odpovědnost přenesena na Radu města, která je zároveň Valnou hromadou společnosti EKOLTES a.s. Zastupitelstvo však může tyto pravomoci zrušit nebo omezit, či svými rozhodnutími do procesu řízení vstupovat.
Pokud nejvyšší orgán města projeví svoji vůli měly by veškeré podřízené orgány (Rada města, výbory, komise, odborné odbory města) tuto vůli respektovat.
Toto se nestalo a já mohu pouze potvrdit, že na základě názoru a rozhodnutí členů politického uskupení Otevřená radnice. Vůle zastupitelstva nebyla naplněna, v současné chvíli posuzují věc právníci a bude to zřejmě bod jednání dalšího zastupitelstva města, které se musí k této situaci postavit.
Můj postoj byl – pan Jan Liedermann z politického klubu ČSSD byl navržen a schválen nadpoloviční většinou a tak jsem pro něho na Valné hromadě společnosti EKOLTES a.s. hlasoval, protože chci dále upozornit na důležitost tohoto kontrolního orgánu, který by měl být funkční. To v této chvíli není a odpovědnost padá na politický klub Otevřená radnice, který politickou vůli vrcholného orgánu města nerespektoval."
(red)


9 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Lidé v Ekoltesu, kde vládne pan Smolka, jsou naštvaní, protože si nasadil do funkce ředitele svého spolužáka a ten svoji práci nezvládá. Pan Selzer si buduje za městské peníze silnici ke svému podniku a pan Lesák jen každému vnucuje ty svá moudra. Proč mi pořád máme smůlu na lidi. Zase spolek jako VV. V kapse trochu peněz a už rozumějí všemu i psímu lejnu.

Anonymní řekl(a)...

K čemu potřebuje Otevřená radnice nezávislou dozorčí radu v Ekoltesu? Aby označila hlavního viníka, který Ekoltesu (a městu) způsobil, jak se dočítáme na tomto webu, obrovskou škodu při přípravě investice do sběrného dvoru? Duchovního otce Otevřené radnice a předsedu představenstva pana Smolku?
ab

Hranické listy řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Anonymní řekl(a)...

Pokud chcete Vy zastupitelé (ta jejich rozumná část) pro Ekoltes skutečně něco udělat, odeberte podnikatelům v roli politiků (ať už oficielním, tak těm v zákulisí) tuto drahou hračku a převeďte Ekoltes na příspěvkovou organizaci města. Ekoltes je nyní v rukou Otevřené radnice a forma a.s. jí umožňuje téměř vše. Dílčí výsledky jsou již známé.
Jenda

Anonymní řekl(a)...

Hlavně neposlouchejte lidi, co chtějí příspěvkovou organizaci. To by ohrozilo jak Ekoltes, tak celé fungovaní technických služeb v Hranicích.

Jedině akciová společnost má natolik propracovanou právní úpravu, že z Ekoltesu není žádná hračka, ale fungující podnik.

Ano, nemá nový dvůr jako v NJ, ale to je tím, že chtěli být unikátní a bohužel na to nejsou peníze (nedostali dotace). To se stává, není to důvod k výměně vedení. Nicméně je dobře, že šli cestou architektonického návrhu, kéž by se takto šlo i u opravy (autobus.) nádraží apod. A kéž by touto cestou šli i soukromí investoři. A nemyslím cestu unikátních a zřejmě i předražených center za dotace, ale soutěže, kde návrh vymyslí architekt, který má dostatečné zkušenosti i nápaditost.

Anonymní řekl(a)...

Po přečtení komentáře z 5.6.2018 15:52 považuji za nutné poskytnout vytrvalému obhájci údajných výhod formy akciové společnosti pro Ekoltes toto znalostní minimum k diskutované problematice (snad mu pomůže problematice aspoň trochu porozumět):
"Akciová společnost je především vhodná, když chcete větší podnik, jehož provoz vyžaduje vyšší investice. Společnost totiž může snadno zvyšovat svůj základní kapitál tím, že vydá nové akcie. Úpisem akcií tak získává finanční prostředky i pro náročnější projekty. Vazba společníků ke společnosti je navíc volná, takže není problém kdykoliv své akcie prodat dál.
Nejzajímavější na akciové společnosti je však fakt, že akcionář během jejího trvání vůbec neručí za závazky společnosti. S akciovou společností se tak nemusíte bát takzvaně jít do rizika.
Akciovka je určitě vhodná pro podnikání „ve velkém“, kdy hraje důležitou roli prestiž a důvěryhodnost právnické osoby, je vyžadováno vícečlenné profesionální vedení a vyšší náklady nejsou až takovou překážkou."
Jak je vidět na výše uvedeném textu, snad pochopitelném i pro toho, kdo pochopit nechce, není zde ani náznak něčeho, co by představovalo výhodu pro město. Město, jeho vedení, by bylo slušně řečeno hloupé, kdyby prodávalo byť jedinou akcii Ekoltesu (ať stávající či evetuelně nově emitovanou), Ekoltesu, který mu zajišťuje potřebné služby. Z pohledu zájmů podnikatelů, kteří chtějí investovat do výhodného a stoprocentně jistého projektu, je to samozřejmě přesně naopak.
jj

Anonymní řekl(a)...

K poslednímu odstavci komentáře z 5.června:
S autorem zmíněného textu nesouhlasím. Vysvětlím to na příkladu: Co se stane, když dělník nebo účetní v Ekoltesu způsobí svému zaměstnavateli škodu dejme tomu ve výši 100 000 korun? Jste ochoten tvrdit, že zaměstnavatel bude výši škody tajit a přejde to konstatováním - vlastně se nic nestalo?
V případě chybného projektu, za který zodpovídala konkrétní osoba představitele Ekoltesu, který se tím projektem na webových stránkách Ekoltesu nechal "oslavovat", došlo ke škodě "něco mezi" 1 a 2 miliony korun. A nic se nestalo, nikdo za nic nemůže ??? A nezdá se vám divné už to, že hranická veřejnost nesmí být o přesné částce informována? Vždyť to nebyly peníze toho, kdo škodu způsobil, ale peníze města, přeneseně občanů města, peníze, které prohospodařil konkrétní člověk.
Mnoho z nás by možná bylo vstřícnějších, pokud by zpracovaný projekt byl skutečně zajímavý z praktických důvodů, pro které měl sloužit. Ale na rozdíl od pisatele komentáře na který reaguji tvrdím, že to je, při vší úctě paskvil, krásný sice na papíře, ale nevhodný k účelu, kterému by měl sloužit.
Jsem ochoten věřit, že to pan Smolka myslel dobře. Ale na tomto příkladě je názorně vidět, že člověk možná dobrý v nějaké činnosti může být úplným propadákem v oboru jiném.
Joska

Anonymní řekl(a)...

Reaguji na diskusní příspěvek z 5. června:
Cituji: „Hlavně neposlouchejte lidi, co chtějí příspěvkovou organizaci. To by ohrozilo jak Ekoltes,…“
Nazlobte se, ale to ve mně asociuje novou verzi ideologů, kterým ale chybí argumenty. A formulace „To by…“ To zní už skoro jako polašná zpráva. A vyvrcholením - s prominutím - propagandistické blbosti autora, je formulace „Jedine…“ a opět žádný konkrétní argument.
Kritériem č.1 pro výběr pracovníků na radnici jsou odborné znalosti. Jaké kritérium č.1 je pro výběr členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti Ekoltes? Příslušnost, ať už přímá nebo nepřímá, k jedné z vítězných koaličních stran. Kdo z takto jmenovaných „odborníků“ měl zkušenosti s řízením komunální firmy? Nikdo. A vesměs neměli dosud možnost pracovat ve vedení žádné akciové společnosti.
Cituji další část: „Chtěli být unikátní…“
Je snadné být unikátní, když nejde o mé peníze. Za několikanásobek ceny pragmatického, danému účelu nejlépe vyhovujícímu řešení. Navíc zpracovaný architektonický návrh, velmi tolerantně řečeno, zjevně nevyhovoval účelu, pro který byl zpracován. Ano, na výkresu v počítači vypadal úchvatně, ale jen do chvíle, než si čtenář přečetl účel, pro který byl zpracován.

Anonymní řekl(a)...

Ke komentáři z 5.6.:
„Hlavně neposlouchejte lidi….To se stává, není to důvod k výměně vedení…“ Souhlas… ne k výměně vedení, ale ke změně řízení. K tomu je ale třeba vyměnit vedení, které dělá takové chyby. JN