27. 8. 2014

Jak se daří řešit protipovodňovou ochranu Hranic

Obrázky si klepnutím můžete zvětšit
  1. Poldr Teplice – nejdůležitější stavba proti povodním na Bečvě. Zajistí snížení povodňového průtoku Q 100 = 908 m3/s na Q 20 = 659 m3/s. Přípravu zajišťuje Povodí Moravy s.p. Další postup se zastavil na řešení majetkoprávních vztahů dotčených pozemků. Stavba má potřebnou prioritu a financování od MZ by zřejmě bylo zajištěné. Termín realizace stavby není možné v současné době odhadnout.

  1. Zkapacitnění jezu na Bečvě – zajistí protipovodňovou ochranu Hranic před povodněmi menšími než Q 20 = 659 m3/s. V r. 2009 občanské sdružení POM bez pomoci města zajistilo studie proveditelnosti a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a vydání  územní rozhodnutí. Finanční prostředky na studii proveditelnosti poskytli:
      KOVOSTA-FLUID o.s.
      Emil Kostka
      Jindřiška Číhalová
      Pavel Matuška
      Jindřich Bartsch
      PB SCOM r.s.o.
      Dakr s.r.o.
      Kunst s.r.o.
      SSI SCHAFER s.r.o.
      Eko.Prima Fin, spol.s r.o.

       Investiční náklady se předpokládají cca 200 mil. Kč. Financování je zajištěno v rámci    programu MZ 129 260 Podpora prevence před povodněmi III. Akce byla v   lednu r.2010 předána Povodí Moravy s.p., které zajišťuje další přípravu a realizaci.
      Povodí Moravy zajistilo vydání územního rozhodnutí na rybí přechod, který vyžadoval odb. životního prostředí, provedlo dvě výběrová řízení na zpracovatele projektu pro stavební povolení a v současnosti vybraný projektant zpracovává projekt pro stavební povolení. Příprava stavby probíhá pomalu, ale ubírá se správným směrem. Realizace stavby by mohla začít nejdříve v r. 2016.  1. Suchá nádrž „Lhotka“ na Veličce, suchá nádrž „V Končinách“ na Ludině a suchá nádrž Hůrka na Bezejmenném potoku.
Velička u katastrálního úřadu v r. 2009
      Všechny suché nádrže byly zapracovány do studie protipovodňových opatření   blízkých přírodě a nyní probíhá posouzení vlivu na životní prostředí EIA.
      Suché nádrže zajistí protipovodňovou ochranu města před bleskovými povodněmi na    Veličce, Ludině a Bezejmenném potoku.

Příprava stavby probíhá zdlouhavě, je na samém počátku, ale ubírá se správným   směrem. Termíny realizací staveb v současnosti nelze odhadnout.


Další postup by mohlo urychlit nové zastupitelstvo, které by věnovalo protipovodňové ochraně zvýšenou pozornost, ve spolupráci se správci toků stanovilo harmonogram jednotlivých opatření a důsledně kontrolovalo plnění postupných termínů. Bude tedy velmi záležet, zda v zastupitelstvu dojde k významnějším změnám nebo vše zůstane v zaběhnutých kolejích.

Ing Karel Hübl, radní

Žádné komentáře: