7. 8. 2016

Otevřený dopis zastupitelům Města hranického

Přinášíme otevřený dopis zastupitelům města, který jsme obdrželi. 
Neboli staronové téma do pranice, tentokráte pohled z druhého úhlu pohledu. Je vidět, že toto téma je v našem městě opravdu "třaskavé". Zástupci obou zdejších názorů se asi nikdy neshodnou. 


Vážení zastupitelé, 
jak sami dobře víte, v našem městě je v poslední době jedním z aktuálních témat problematika hluku z hudebních produkcí, která již byla řešena i na posledním zastupitelstvu dne 23. června jako jeden z bodů programu schůze.
Vcelku napjat jsem zašel se na zastupitelstvo podívat, neboť mne zajímala přednesená argumentace zástupců obou sporných skupin hranické populace. Fakticky vzato nic moc.

Nicméně mne zaujala jiná skutečnost, která zde v této souvislosti zazněla, a to reakce na dotaz jedné občanky, proč se nemohou podobné aktivity konat na místním letišti? Zajímavá poznámka, a o to zajímavější byla odpověď. Nejedná se o hluk jako takový, o vyhlášku o veřejném pořádku či o tzv. hlukovou vyhlášku, ale o místo pořádání hudebních produkcí.
Poslechnete-li si zvukový záznam z jednání zastupitelstva z daného dne, pak vše začíná časem 54:10 záznamu, kdy na dotaz „Mohlo by prosím Vás se toto dělat na letišti u Drahotuš?“, zazní z úst starosty v čase 54:17 následná odpověď: “My jsme v této věci jednali, bohužel tam dopravní komise a policie tuhle variantu úplně zásadním způsobem zamítá, a z toho důvodu, že jsou to akce pro mladší lidi, kde se nedá kontrolovat tak úplně užívání alkoholu a oni mají obrovský strach ze vstupu na tu jedničku, na tu čtyřicetsedmičku. Takže oni jsou bohužel proti, my už jsme to prověřovali a musím říci, že to tedy z těch komisí není zatím bohužel navržené řešení.“
Nikdo ze zastupitelů, přítomné odpovědné úředníky nevyjímaje, si neuvědomil a tudíž ani nereagoval na určitou nelogičnost a protismyslnost tohoto konstatování.
Na jedné straně koncerty nelze tedy na letišti konat, protože komise a policie nesouhlasí, aby podnapilí účastníci skákali pod auta, na druhé straně komisím a policii nevadí, že se na místním letišti již konaly a dne 13. srpna se opět bude konat Festival Letiště, kde se podle informace z Hranického deníku.cz „pojede“ dokonce na dvou pódiích, zúčastní se „to nejlepší z mladé české hudební krve“ a lze tedy předpokládat značnou účast, možná větší než inkriminovaném koncertě v letním kině.
Pokud tedy úřednictvu, komisariátům, policii i orgánům města obecně leží na srdci bezpečnost účastníků koncertu, aby nedejbože neskákali v podnapilém stavu na čtyřicetsedmičce, která je navíc z poloviny šíře vozovky v rekonstrukci, a tudíž se zhuštěným provozem, pod auta (jde v uzavřené části fakticky o staveniště, kde nepovolané osoby ani nemají co dělat), jsem zvědav, zda na zastupitelstvu vyřčená starostenská slova o nemožnosti koncertování na letišti, které je mimochodem obecním pozemkem, mlčením zastupitelstva fakticky potvrzená, budou platit všeobecně i zde, nebo jen někdy a pro někoho…
Vážení zastupitelé, uvědomujete si jistou kontraproduktivnost výše uvedeného přístupu orgánů města k této záležitosti, že přístup k místům pořádání koncertů není jednotný, předvídatelný, že orgány obce vystupují rozporně, že v dané věci zřejmě je rozhodování určováno jakýmisi nedefinovanými neveřejnými „pravidly“, že jsou orgány města formulována slova jen tak do větru a jakýže to signál o „problematickém vztahu levé a pravé ruky“ vysíláte veřejnosti?
 A pokud jde o hluk samotný, a nejen o něj, uvědomujete si, že orgánům města v této věci uniklo několik dalších věcí? Ale o tom dalším snad, jak zpívá Olda Říha z Katapultu, někdy příště…
Situace kolem hluku z hudebních produkcí do jisté míry obyvatele města rozděluje, bohužel k řešení nepřispívá ani místní nezávislý tisk, který je tak nezávislý, až je snad nezávislý i na faktech (neboť protichůdnost tvrzení a skutků jej nechává chladným a tyto ignoruje), žurnalistickou odbornost nevyjímaje (neboť chybí ona novinářská zvídavost po objasnění rozporů) a o základním občanském právním povědomí ani nemluvě.
A právě k tomuto bych si dovolil učiniti poznámku.
 Ve vydání Hranického týdnu č. 26 se na str. 4 k problematice hudebních produkcí vyjádřil v pátek dne 1. července i nositel „převratné“ myšlenky založené na v článku jím vyjádřené a zvýrazněné zásadě „Mám svobodu omezovat svobodu ostatních lidí“.
Onen mladý muž to právo nemá, i když se jmenuje Král, protože feudální principy jsou v moderním demokratickém státě již nežádoucí. Jím zpochybněná, či spíše zprzněná, myšlenka anglického myslitele Johna Stuarta Milla „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“ se stala v druhé polovině 19. století, kdy se po bouřlivém revolučním roce 1848 formovaly moderní konstitutivní státy, základem ústav většiny evropských států a v současném českém ústavním pořádku je vyjádřena a šířeji rozvedena např. v ustanoveních Čl. 2 a 4 Listiny základních práv a svobod.
Zvláště zásada „ každý může činit, co není zákonem zakázáno“, nám ve svém důsledku praví, že pokud právní předpis vycházející ze zákona, jako je např. obecně závazná vyhláška obce platná v době výše řešeného koncertu, stanovuje bez výjimky, že noční klid začíná ve 22.00 hod, tj. zakazuje jeho rušení, tak si nikdo, ale opravdu nikdo nemůže osobovat právo omezovat svobodu a právo ostatních na nerušený spánek.
Pokud si dotyčný řádně, či vůbec, přečetl Millsovu práci O svobodě, pak by zjistil, že úlohou státu, a jím aprobovaných obcí, v Millově pojetí pak není nic jiného než zajištění osobního svobodného prostoru a trestání těch, kteří tento svobodný prostor naruší. Do osobního nedotknutelného prostoru jednotlivce Mill řadí svobodu myšlení a cítění, svobodu ve volbě povolání, právo konati, co chceme, pokud nepůsobíme ostatním zlo, dále právo spolčovat se a nakonec právo na svobodné vyjadřování a publikování mínění. Poslední z uvedených svobod se sice dotýká zájmu jiných lidí, ale nikomu neubližuje.
Žádné subjektivní právo nemůže být neomezené. Svoboda je sice základním předpokladem demokratické společnosti, pokud by ale bylo zasahováno do svobody druhého, šlo by o zneužívání svého práva, což není vlastní pro demokratický stát. Svoboda tedy musí mít určité hranice a nemůže být absolutní a jím zmíněná tolerance pak naopak musí tyto ústavní limity tolerovat.
Pokud tento základní humanistický i právní princip „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“ nerespektují někteří místní editoři, prosím, s tím se asi nedá nic dělat, koneckonců máme svobodu slova, která však s etickými žurnalistickými principy nemusí vždy jít ruku v ruce, nicméně volení zastupitelé, ze zákona povinni pečovat mj. o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chránit též veřejný zájem, a vázáni slibem vykonávat svůj mandát a funkci svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky, by jej měli respektovat, chránit a naplňovat.
V Hranicích dne 5. srpna 2016
Mgr. Lumír Fojtík

16 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Je zajímavé, že v jiných městech se taky konají hudební festivaly v zastavených částech obcí, pod širým nebem a koncerty nekončí ani v 22.00, nebo jak u nás v některých případech ve 24.00, ale i hodně po půlnoci, zpravidla ve 02.00 hodin.

Co se týká akce Letiště Drahotuše, no ten kdo tuto akci povolil, dost riskuje. Tam by spíše měla otázka směřovat, ne na zastupitelé města Hranice, ale na osadní výbor Drahotuš.

Co se týká základního humanistického i právního principu „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“, tak i ten nelze aplikovat na vše. Protože sice jedinec může, podle tohoto principu, omezit právo dalšího jedince, ale ne celé masy lidí. I jedinec se musí občas podřídit většině, to je princip demokracie.

Anonymní řekl(a)...

V jiných městech se tak děje proto, že to měli už v minulosti dobře ošetřeno neboli tamními občany zvolené orgány konali jak mají, u nás to v minulé době tak nebylo, nyní je již nová vyhláška umožňující prodloužení nad dvaadvacátou hodinu.
Nicméně to jde pořád o čas, nikoliv o místo.
Osadní výbor s tím nemá co společného, ten není oprávněn rozhodovat o použití obecního pozemku ani o akcích samotných - nemá příslušné pravomoci, nemá totiž ani právní subjektivitu (dnes právní osobnost), osadní výbor jen předkládá a vyjadřuje se.
No a pokud jde o ono omezování svobody jiných, opravdu může tak být jak jednotlivcem, tak i právnickou osobou činěno jen a pouze na základě a v mezích zákona a předpisů z nich odvozených. Pořád se pohybuje v mantinelech Ústavy, Listiny základních práv a svobod a občanského zákoníku.
Ano, je to omezující, ale je to tak.
No a právě proto musí odpovědné orgány, v tomto případě obce, pravidla správně definovat, přesně vymezit, včas a důsledně aplikovat a hlavně vymáhat jejich dodržování, jinak bude pořád problém.
L.Fojtík

Anonymní řekl(a)...

Ono je to hlavně o míře a o tolerantnosti. Hlučných koncertů, které ruší noční klid je jen pár do roka. A je třeba si uvědomit, že kromě skupiny lidí, která nechce být ze spánku rušena ani jedinou noc v roce, existuje také velká skupina, která se ráda pobaví na akci, ke které ten hluk neodlučitelně patří (např. rockový koncert). To by nám za chvíli mohlo vadit všechno, co se nám nelíbí a jakkoliv nás to omezuje - uzavřené náměstí pro auta, když si vojáci předávají medaile nebo se tam koná nějaká akce třeba pro děti, uzavřené ulice, když probíhá soutěž mažoretek apod.

Anonymní řekl(a)...

Akce Letiště Drahotuše bude, protože to pořádají děti prominentů.A mají dotace z Kraje i Města. Dokonce drze přelepovaly po vesnicích jiné plakáty a ještě se tím chlubily na fcb - "že konečně pořádný výlep". I u nás přelepily plakáty místních sdružení a spolku.
A má pravdu autor článku. Jdou na letišti do rizika. JČ

Anonymní řekl(a)...

Když to Drahotušákům vyhovuje. Ať se děti baví. Kdo si hraje, nezlobí. Luboš

Anonymní řekl(a)...

Víte ono není jenom letiště, ale třeba i střelnice (nemyslím tu starou, ale novější u Pískáče). Ale tam by to také omezovalo lidi v nedalekých novostavbách. Letiště zase bude omezovat lidi v Rybářích.


Mgr.

Anonymní řekl(a)...

Nejen střelnice u Pískáče, ale i ta stará střelnice u Vlasáka, nedávný koncert Nazaret, který končil před půlnocí a to ještě v neděli?!?, taky rozdunil dost velkou část Hranic.
A v blízkosti staré střelnice, je více domů, než je nová výstavba u nové střelnice, nebo na Rybařích. Jak říká jeden můj známý, který bydlí na ulici Teplická, když je koncert u Vlasáka, tak mu stačí otevřít jen okno.

Anonymní řekl(a)...

Kdo vlastně rozpoutal tu hysterii. Ještě pře pár léty pohoda. Byly tu různé rockové akce, hrálo se prakticky kde se dalo. I VJ chodil k Vlasákovi. Občas si někdo postěžoval a zase byl klid. To co řešíme je uměle vytvořený problém. Prostě předvolební kampaň.
I strefování se do Kudláčka zavání předvolební rétorikou a podivným bojem o moc. Cementárna práší celé roky, v CTP se lisují umělé hmoty a pryže 24 hodin denně. A co ostatní firmy: Cetris, Presbeton, Tondach... Všichni pracují s prašnými materiály. A nikde žádné kampaně!
MJ

Anonymní řekl(a)...

Je pravda, že nutno řešit věci objektivně. A právě řešení hluku na zastupitelstvu postrádalo fakta, proto jsem reagoval upozorněním na konkrétní nesrovnalost.
Problém je, pokud jde o hudební produkce, že jednak si město musí hlídat, aby dodržovalo své vlastní regule a neprotiřečili si jednotlivé orgány, a to, že v tom letňáku to fakt traktoři s těmi decibely přepískli, což je zase o určité míře sebekontroly.
Pokud jde o tu prašnost, a kauzu Antaky, tady je nutno mít na zřeteli, že ostatní zmíněné provozy, zvláště cementárna onu EIA nepochybně mají, a mají tímto stanovené přesné limity, jejichž plnění vždy vyžaduje dost velké a nikoliv levné investice.
No a posledním problémem je přístup některých tištěných médií, protože pokud se budou psát veřejně bludy či problému se vyhýbat, tak to věci nepomůže.
L.Fojtík

Anonymní řekl(a)...

To, že cementárna spol. mají EIA ještě neznamená, že je vše v pořádku, Sledujte občas "noční" dým z cementárenského komínu a promluvte si s obsluhou... Velké ryby dodrží papírově zákon, ale jejich kontrola je problematická a hlavně místní místodržitelé jsou na to moc krátcí. Velké ryby kontroluje kraj....proto je jednodušší "cílit" na malé rybičky. Nikde se nedozvíte, co se a v jakém množství se v cementárně spaluje. A tady bych viděl primární problém.

Anonymní řekl(a)...

Nesouhlas, kontrola začíná už na úrovni města a jeho městského úřadu, co dělá hranické oddělení životního prostředí...?

Anonymní řekl(a)...

Životní prostředí bylo zrušeno předcházejícími mocnými /Ondriášová a spol/.
Také se domnívám, že by se mohl zřídit zřídit odbor pro územní plán.To občany zajímá. Kde a kdy mohou např. stavět na svých pozemcích a neodcházet z Hranic.

Občan

Anonymní řekl(a)...

Zastupitelstvo ve svém usnesení přijalo návrh na vypracování nové vyhlášky hluku v souladu s novou legislativou. Domnívám se, že to bylo moudré rozhodnutí. Na základě stížností měst a obcí Ministerstvo vnitra má vydat vzorovou vyhlášku. Tak nevím o co tady autorovi jde. Možná jsem něco přeslechla v záznamu, ale to , co jsem slyšela jednoznačně vyplývá, že zastupitelstvo jednalo reálně.

Hanka

Anonymní řekl(a)...

Prosím Vás Občane, nepište nesmysly, agenda životního prostředí nikdy nebyla zrušena, protože to prostě nejde, existenci této agendy ukládá zákon, protože hranický městský úřad je úřadem obce s rozšířenou působností (pokud víte co to je), a který tuto agendu prostě musí mít.
No a pokud jde o územní plánování, existuje také, pod odborem stavebního úřadu jako oddělení územního plánování a kde si co můžete postavit, tak to se dozvíte v územním plánu (pokud víte co to je) a územně plánovací informaci (pokud víte co to je) Vám na stavebním taky dají.
Kdysi existoval samostatný odbor územního plánování, v jehož čele byla tehdejší úřednice Ing. Ondriášová, která ale sama sebe nezrušila a sama se neodešla..., to by jste se musel zeptat jednoho bývalého starosty.
L.Fojtík

Anonymní řekl(a)...

Milá Hanko, v záznamu jste se nejen přeslechla, ale ani jste si nepřečetl pořádně text, protože jak jsem výslovně napsal, jednalo se o MÍSTO pořádání akcí, o rozpor v tom, že na letišti se koncerty údajně konat nemohou z bezpečnostních důvodů, ale přitom se tam konaly a konají. A problematika hluku, řešená na červnovém zastupitelstvu se týkala nečinnosti orgánů města podle vyhlášky platné v době tehdy řešené hudební produkce.
Pokud jde o novou vyhlášku, tak zastupitelstvo ji de facto i de iure musí přijmout, to není rozhodnutí z moudrosti, ale tzv. "z musu", a vzorovou vyhlášku ministerstvo nepřipravuje na základě iniciativy obcí, ale protože mu to ukládají pravidla metodiky tvorby předpisů pro obce.
Jde o reakci na ustanovení § 47 (Přestupky proti veřejnému pořádku) odst. 6 zákona č. 204/2015 Sb. o novele přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., které říká, že "Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“, s účinností od 1.10.2016.
Co to znamená?
Pokud nějaká obec vyhlášku nepřijme, bude se muset na jejím území dodržovat noční klid od 22 do 6 a to bez výjimky. Pokud bude jakákoliv obec mít zájem, aby se na jejím území konaly v budoucnu akce i po 22. hodině, bude muset přijmout onu vyhlášku tak, aby byla účinná nejpozději k 1.10.
A jak jsem již napsal k příspěvku právě k této vyhlášce, zákonodárcům se tato formulace ne zcela povedla a bude na MV, jak dokáže naformulovat vzor oné vyhlášky coby vodítka pro obce, ovšem pozor, otázkou je, co si pak každá daná obec ve finální podobě schválí.
L.Fojtík

Anonymní řekl(a)...

Pane Fojtík, já jsem nic "nečetl", ale já jsem si poslechla záznam, to za prvé. Je otázkou úhlu pohledu, zda zastupitelstvo jednalo moudře nebo, zda bylo "dotlačeno" legislativou ke svému rozhodnutí, to za druhé. To, že ministerstvo má vydat vzorovou vyhlášku je taky jasné, na to nepotřebuji psát slohové práce jako Vy, to za třetí. Nemám čas studovat bláboly, které se dají říci dvěma větami, jdu pracovat a věnovat tvorbě se HDP, což jiní psavci neumí, to za čtvrté.

Hanka