14. 11. 2011

Zásady transparentnosti našeho města

Zdeněk Špiřík
Diskuze zastupitelů na téma Transparentní radnice po mnoha měsících zákulisních jednání vyústila v usnesení, které zastupitelstvo přijalo na svém zářijovém zasedání. Cílem mělo být zúžení prostoru pro korupci a nehospodárné nakládání s obecními prostředky. Usnesení samo je krokem směrem ke zprůhlednění dění na radnici. Připomíná však po zásazích představitelů koaličního slepence na radnici notně ohlodanou kost. Ani takto osekané Zásady transparentnosti však nejsou volenými představiteli města plněny.
Zastupitelé se usnesli na termínu plnění schválených Zásad transparentnosti města Hranic od  9.září t.r. Pouze článek týkající se evidence smluv má nabýt účinnosti dnem 1.1.2012. Podívejme se, jak jsou některá ustanovení Zásad transparentnosti našeho města plněna po více než dvou měsících od počátku jejich účinnosti:
-       Zvukový záznam jednání zastupitelstva města bude zveřejňován na webu města - dosud nebyl žádný záznam zveřejněn.
-       Členové zastupitelstva města zvolení do valné hromady, představenstva a dozorčí rady obchodní organizace budou podávat zastupitelstvu zprávu o svém působení – Ing.Ondriášová (členka představenstva VaK Přerov), Mgr.Wildner (Hranická nemocnice), Ing.Hlavinka, Ing.Zima, J.Úlehla, J.Sedláček…(Ekoltes) od počátku tohoto volebního období dosud žádnou zprávu zastupitelům nepodali.
-       Zastoupení v orgánech obchodních společností je stanoveno bez ohledu na politickou příslušnost – nic se nezměnilo, všechna zastoupení jsou obsazena koaličními politiky, v některých případech kontinuálně od minulého volebního období.
-       Při diskuzi o zásadách transparentnosti se od samého počátku mluví o nezbytnosti prokazatelné evidence způsobu hlasování každého ze zastupitelů zvlášť. Starostka města Ing.Ondriášová měla na základě usnesení rady zapracovat do rozpočtu města na rok 2012 pořízení hlasovacího zařízení pro jednání zastupitelstva. Návrh rozpočtu na rok 2012, zveřejněný na webových stránkách města, hlasovací zařízení neobsahuje.
      Výsledek celoročního "řešení" těchto otázek  (ing.Hübl téma zprůhlednění dění na radnici otevřel již na prvním zasedání zastupitelstva10.11.2010) velmi dobře vystihuje, jaký je skutečný zájem současného voleného vedení města.


1 komentář:

Bakovsky řekl(a)...

Návrh rozpočtu na rok 2012, zveřejněný na webových stránkách města, obsahuje hlasovací zařízení. (Strana 30 - bod 4.2 – investice
č.řádku 32, kapitola 3, paragraf 3613 položka 6121 Hlasovací zařízení – 700 tisíc korun)

Zveřejnění zvukového záznamu bude provedeno v nejbližších dnech, nejprve ale bylo nutné dořešit legislativní náležitosti.
Petr Bakovský, MěÚ Hranice