28. 1. 2010

Měření hluku na místních komunikacích Nová, Komenského, Teplická, Přísady.

Na městem předplacené straně Hranického deníku jsme si mohli 22.ledna přečíst, že „na žádném z míst měření hluku ze silniční dopravy nedochází k prokazatelnému překročení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu při použití korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací“.
Takto podaná informace je zavádějící. Vysvětlím to na příkladu ulice Komenského. Měření hluku proběhlo na této ulici pouze v jednom bodu, který se nachází přibližně uprostřed mezi křižovatkami s ulicemi Hřbitovní a Skalní. Sloužilo pouze ke kontrole, popř. ke kalibraci výsledků získaných pro celou ulici počítačovou simulací, k jejímuž zpracování se používají data o konfiguraci komunikace, okolního terénu a zástavby, intenzity a druhu projíždějících vozidel, atd.
Informace o tom, že ve zmíněném 1 měřícím bodu nebyl překročen platný hygienický limit pro starou hlukovou zátěž (a to nám radnice výše citovaným konstatováním sdělila) je tedy pro občany města prakticky bezcenná. Podstatné je to, co uvádí hluková mapa jako výsledek počítačové simulace, jejíž přesnost byla tímto 1 měřením zkontrolována. A z hlukové mapy lze v případě Komenského ul. vyčíst m.j. informace o překračování nočních hyg. limitů v chráněném venkovním prostoru staveb i v případě zvýšení o tzv. starou hlukovou zátěž na velké části úseku mezi křižovatkou se Skalní ulicí a křižovatkou u kina Svět. Dále např. výrazné zvýšení hladiny hluku způsobované retardéry atd. Nic z toho nám ale radnice nesděluje. Problémy s hlukem různého původu byly obdobně zjištěny i u ostatních kontrolovaných ulic.
Stejně zavádějící je i úvaha o položení tzv. nízkohlučného povrchu na prakticky nový povrch v Komenského ulici. Při platném omezení max. rychlosti na 30 km/hodinu by to bylo zbytečné vyhazování peněz. Rada města však již 18.11.2009 uložila odboru dopravy „zadat nabídku technického řešení možné opravy a úpravy povrchů místních komunikací Komenského, Teplická a Přísady odborné organizaci Centrum dopravního výzkumu Brno“.
A diskutabilní je i přiznání tzv. staré hlukové zátěže, které je v kompetenci krajských hygieniků. Jednoduše řečeno znamená, že se závazný hyg. limit změkčí (zvýší) o 10 dB proto, že v daném místě existovala komunikace a hluk z provozu na ní už před 31.12.2000. Zákon 148/2006 Sb. však pro uplatnění tohoto změkčení klade podmínku, že na komunikaci nesmí dojít k úpravám vedoucím ke zhoršení původní hlučnosti. Jak ale dokazuje hluková mapa, retardéry a použití dlažebních kostek v některých místech ulice takovou úpravou jsou. 
Zdeněk Špiřík

Žádné komentáře: