24. 1. 2010

Kontrola dodržování Technických podmínek č. 85 při návrhu a realizaci zpomalovacích prahů na Komenského ulici.Kontrola byla provedena na základě opakovaných připomínek občanů města. Vychází z TP č. 85 a z orientačního měření geometrického tvaru zpomalovacích prahů provedeného 6. června 2009 za pomoci pásma, rovného ocelového profilu dlouhého asi 6 metrů a metru.
Zjištění z kontroly:
1. Technické podmínky č. 85 schválené Ministerstvem dopravy platné pro navrhování realizovaných zpomalovacích prahů rozeznávají tři návrhové rychlosti (30, 40, 50 km/hod). Nejstrmější nájezdové sklony jsou stanoveny pro rychlost 30 km/hod – rozsah od 1:10 do 1:20.
2. Prudší než maximální sklon 1:10 byl zjištěn
- v celé šíři na zpomalovacím prahu u školky z horní strany (za ni je v textu považována strana, na které se nachází kino Svět)
- v jednom místě na zpomalovacím prahu u zdravotního střediska z horní strany
- ze spodní i horní strany děleného retardéru (ve smyslu terminologie TP „polštáře“).
V dalších případech byl zjištěn sklon 1:10, resp. o málo menší.
3. V potaz nebylo vzato doporučení uvedené v bodu 4.2.2.1. Technických podmínek č.85: „Při společném provozu s autobusy veřejné dopravy je vhodné použít sklony 1:20 až 1:40“.
4. V potaz nebylo vzato doporučení z TP 85, že „vícenásobné užití zpomalovacích prahů by nemělo nahrazovat účelnější kombinaci jiných vhodných zklidňujících opatření“.
5. Nedostatečný odvod dešťové vody z prostoru nad retardérem u Kroku, kde zpomalovacím prahem zadržovaná voda při silnějším dešti vytváří jezero. Projíždějící vozidla rozstřikují vodu na přilehlé domy. V tomto případě není plněno ustanovení TP 85, které v čl. 2.3.10 uvádí: „Dlouhé zpomalovací prahy nesmí být překážkou odvodnění komunikace….Odvodnění musí být provedeno vpustí na návodní straně….Při umisťování prahů je nutno vzít v úvahu sklonové poměry a způsob odvodnění komunikace“. Vpusť do kanalizace je za prahem.
6. Při sledování současného provozu na Komenského ulici je zřejmé velké kolísání rychlosti projíždějících vozidel – výrazné zpomalování před a výrazné zrychlování za zpomalovacími prahy.
7. K použití zpomalovacích prahů nebylo vydáno stanovisko odboru životního prostředí.

Shrnutí výsledků kontroly:
1. Realizované zpomalovací prahy se svým geometrickým uspořádáním nacházejí na hranici maximálního sklonu stanoveného TP 85, v některých případech je
zřejmě tato hranice překročena. To způsobuje výrazné kolísání rychlosti projíždějících vozidel spojené s negativními důsledky na životní prostředí (polétavý prach a hluk).
2. TP 85 nejsou plněny v části odvodnění komunikace.
3. Nebyla akceptována některá z doporučení uvedených v TP 85 (využití jiných vhodných zklidňujících opatření, zmírnění sklonů nájezdových ramp při společném provozu s autobusy veřejné dopravy).

Kontrolu provedl: Zdeněk Špiřík.
Závěr projednání v KV dne 10.června 2009:
KV ukládá předsedovi KV projednat výsledky kontroly se starostou nebo místostarostkou města a s výsledky seznámit členy výboru na příštím zasedání.
S výsledkem kontroly byl seznámen starosta města dne 25.6.2009


Stanovisko starosty města je stále stejné – nic se měnit nebude.

Žádné komentáře: