25. 4. 2014

Co se podařilo v Hranicích zrealizovat v roce 2013?

Ing. Karel Hübl

Co se podařilo v Hranicích zrealizovat v roce 2013?
Nebylo toho málo.
 •        Přístavba klubu seniorů
 •       Rekonstrukce ulice Skalní 1. Část
 •       Zateplení ZŠ Šromotova
 •       Zateplení ZŠ 1. Máje
 •      Regenerace sídliště Hromůvka

Co se příliš nepodařilo.
 •         Zastavit zhoršování životního prostředí ve městě v důsledku narůstající tranzitní automobilové dopravy. Realizaci Palačovské spojky ŘSD odložilo na r. 2017 – 2020. Napojení průmyslové zóny na sjezd z dálnice již nikdo neřeší. Jakákoliv snaha o řešení těchto problémů v zastupitelstvu nenašla pochopení a dostatečnou podporu.
 •         Protipovodňová ochrana města je bohužel běh na dlouhou trať. Poldr Teplice, který je rozhodující pro ochranu Hranic před povodněmi se po zpracování studie proveditelnosti před dvěma roky prakticky zastavil a není reálná představa o termínu realizace. V r. 2010 občanské sdružení ve spolupráci s Povodím Moravy a za pomoci finančních příspěvků od podnikatelských subjektů a občanů Hranic zajistilo během tří měsíců studii proveditelnosti a územní rozhodnutí na rozšíření jezu v Hranicích. Akce je finančně zajištěna z dotačního programu ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi III“ na r. 2014-2019. V současné době Povodí Moravy zajišťuje stavební povolení. Realizace by mohla proběhnout v r. 2016.
 •         Protipovodňová ochrana před povodněmi na Ludině, Veličce a dalších drobných tocích suchými nádržemi byla zakreslena ve vyhlášeném záplavovém území již v r. 2006. V r. 2011   až 2012 mikroregion Hranicko zajistil zpracování studie protipovodňových opatření blízkých přírodě, kde byly suché nádrže na Veličce, Ludině a bezejmenném potoku dále upřesněny. Bohužel suché nádrže nebyly zahrnuty do nového územního plánu Hranic a dalších obcí jako veřejně prospěšné stavby, což může zkomplikovat zajištění územního a stavebního povolení. V současné době bude muset přípravu a realizaci staveb suchých nádrží zajišťovat město. S ohledem na vysoké investiční nákladu bude nutno požádat o dotace na přípravu a realizaci.
 •       Město získalo dotaci 43 mil. Kč z EU na stavbu kanalizace v lokalitách Pod Hůrkou a Velká. Bohužel v žádosti o dotaci byly porušeny implementační podmínky  OPŽP a podstatná část dotace se zřejmě bude muset vracet. Žádost nebyla dobře připravena. Město požádalo o dotace na kanalizaci v místech, kde není žádná stávající zástavba a uvedla větší počet napojených obyvatel než je reálné, což jsou závazné ukazatele, za jejichž porušení je dotace krácena. Rovněž nešťastné je navržené nákladné vložkování stávající jednotné kanalizace ve Velké za cca 25,5 mil. Kč, které neřeší přítok balastních vod z domovních přípojek a znečišťování Veličky odlehčováním při dešťových průtocích.
 •        Další velký problém je, že některé zastavěné části města stále nemají splaškovou kanalizaci napojenou na městskou ČOV ( U kostelíčka, Pod Křivým, Kropáčova ul., část Komenského ulice a další), což je v rozporu s článkem 5 směrnice Rady 91/271/ECC „městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami v aglomeracích s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 EO budou před vypuštěním čištěny podle přísnějších požadavků (podle NV č.61/2003 Sb., které jsou platné pro aglomerace větší než 10 000 EO).  V aglomeraci Hranice je vybudována plně vyhovující ČOV s dostatečnou rezervou, ale v rámci této aglomerace jsou stále nepřipojené oblasti, které neplní emisní limity. Z hlediska naplnění legislativy tak nevyhovuje celá aglomerace. Je zcela evidentní,  že jsme nevyužili možnosti velkorysých dotací z OPŽP finančního období 2007-2013 (až 90%) a neuvedli do souladu stav čištění odpadních vod tak, jak bylo  předpokládáno. Dobudování kanalizace tak budou zřejmě muset řešit zastupitelé v dalším volebním období a pokusit se získat dotace z EU v rámci programového období 2014 – 2020. 
 •        Město získalo dotaci na rekonstrukci zámecké zahrady (IN 23 mil. Kč), součástí je přeložka nové trafostanice 2,5 mil. Kč, na kterou se dotace neposkytuje. Účelnější by jistě bylo tuto akci realizovat později a požádat o dotaci na krytý zimní stadion, který by využíval podstatně větší počet obyvatel. Bohužel v zastupitelstvu zimní stadion nezískal potřebnou většinu.
 •        V roce 2012 byla provedena v aktivní zóně zátopového území Bečvy velkorysá rekonstrukce parku  za cca 25 mil. Kč. Těžko pochopitelná je navržená nehospodárná  závlaha pitnou vodou, i když je v parku nevyužívaná vodárenská studna včetně el. přípojky. Nákladné nerezové WC za několik milionů Kč u vstupu do parku příliš architektonicky nezapadá do charakteru kulturní památky. V současné době se připravuje navýšení protipovodňové hráze parku, jehož součástí má být vybourání stávající betonové zídky a zaražení ocelové larsenové stěny, což zřejmě způsobí značné poškození nových pískových komunikací. Na nutnost lepší koordinace a účelnost vynakládaných finančních prostředků bylo v zastupitelstvu opakovaně upozorňováno, bohužel marně.

8 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Ke komentáři z 25 dubna, 2014 18:54:
Vzorová ukázka komentáře autora, který nedostatek argumentů nahrazuje demagogií. V příspěvku pana Hübla jsem nenašel ani jednu zmínku o radě města. Z takového komentáře jen zapáchá nenávist, zaslepenost a neschopnost argumentovat vlastními konstruktivními myšlenkami. JN

Anonymní řekl(a)...

Žádný vstup zadarmo nebude, protože nic takového neexistuje. Bude to provedeno z našich daní, je jedno kudy všudy mezi tím protečou. Takže za vstup zaplatí i ti, kteří do zahrady nikdy nepůjdou.
Chce li hokejová lobby zimák, může si jej zaplatit. Nemůže-li si jej zaplatit, zimák nebude. 1 + 1 = 2 a hotovo.

Anonymní řekl(a)...

V článku to není, protože to je třeba na webu města. Pan Hübl je radní. Chcete to popřít? To, co zde píše je tedy vyúčtování jeho samého a jeho koalice. A ta koalice má většinu v zastupitelstvu.
Všechno to jsou ověřitelné argumenty.

Nenávist k panu Hüblovi nemám. Naopak jsem rád, že přiznal chyby a doufám, že vyvodí důsledky pro svou osobu.
Zaslepený nejsem. Nerozporoval jsem jeho argumenty až na jeden, ten jsem odůvodnil.
Své tvrzení - tj. že je radní a člen koalice a jako takový má za tento výčet odpovědnost snad nemusím argumentovat. Vychází to ze zákona o obcích a vše je uvedeno, mimo jiné, na webu města.
Konstruktivní myšlenku jsem zde napsal v poznámce, kde tvrdím, že do parku by se podívalo více lidí, než do placeného stadionu. Navíc se nachází uprostřed města. Ta lokalita by byla hojně navštěvovaná. A město by zatraktivnila.
Stejně tak dokumenty ke schvalování ledové plochy jsou na stránkách města. Lze z nich vyčíst naprosto nerealistickou částku za stavbu i údržbu. I proto byl, po moudré úvaze zastupitelů, návrh zamítnut.

Anonymní řekl(a)...

Měl jsem možnost sledovat pana Hübla na zasedáních zastupitelstva. Byl jednoznačně nejpracovitější radní i zastupitel po celé volební období a to zdůrazňuji - po celé volební období. Jeho aktivita tedy nestoupala s tím, jak se blížily nové volby, tedy jak nyní předvádějí někteří staří místní političtí matadoři. V radě i v zastupitelstvu toho hodně prosadil, některé jeho návrhy se setkaly s nepochopením. To, že neuspěl například se zimním stadionem není třeba pořád nafukovat. Můžeme mít na to různý názor, já sám nejsem také přesvědčený o tom, že zimní stadion v našem městě je ekonomicky únosný. To ale neznamená, že přestanu vidět ten obrovský kus práce, který v radě i zastupitelstvu odváděl.
A mimochodem, proč si myslíte, že v radě má mít každý uniformní názor? To tam platilo řadu let a jaký byl výsledek?
Městu by prospělo, kdyby příštími volbami prošli zcela noví lidé, radní i zastupitelé, kteří budou schopni používat svůj rozum a nebudou hlasovat jako při spartakiádním cvičení. Pak bude větší naděje, že nebudou procházet nesmysly, jako například v případě rekonstrukce kanalizace Pod Hůrkou či ve Velké.

Anonymní řekl(a)...

By byla hojně navštěvovaná kým? Zatraktivnění města...
Pokud takové pseudoargumenty rozhodují o tom do čeho vložit miliony z veřejných peněz, tak chraň nás Pánbu kolenatej.
I kdyby nějaké zatraktivnění argumentem bylo, pak by muselo jít o dostatek pracovních příležitostí se slušným honorářem, dostatek kvalitního bydlení v nejedovatém životním prostředí, podporu občanských ativit a o rozumné investice do reálné budoucnosti města, nikoli o výstavbu dementních pomníčků toho kterého zastupitelstva.

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...

Ve výčtu pana radního mi vadí, že prosazuje zimní stadion, i když je předem jisté, ža si na sebe nevydělá a zase se to bude platit s naších peněz(jako plavečák). Zámecká zahrada bude pro město přínosem v tom, že je položena ve středu města, přístupná pro občany. Když tam bude fungovat i občerstvení a pěkné posezení a budou se pořádat od jara do podzimu časté různá vystoupení, i placených, (ne jako teď, těch několik na loučce před zámkem) bude toto místo navštěvovanější než strátový zimak a bude to podstatně levnější pro město. Kdo je majitelem trafostanice ležícím na pozemku města? Určitě ne město.
Možná dohoda o přemístění s majitelem se dá řešit. Jen by radní museli začít také něco pořádně dělat na jen hrabat! Myslím, že podobný názor má podstatná většina občanů města. Proto stréjci na radnici nespěte a dotaci okamžitě využijte a začněte s rekonstrukci Zámecké zahrady pokud možno již včera.To je co nejdříve!