15. 5. 2011

Vytopené sklepy v Hviezdoslavově ulici, osobní zodpovědnost vedení města.

Ing Karel Hübl , předseda klubu VV v Hranicích 

V pátečním vydání Hranického deníku vyšel článek z veřejného projednání akce „Rekonstrukce Hviezdoslavovy ulice“ při kterém si obyvatelé stěžovali na zaplavování sklepů i při malých dešťových srážkách. Na jednání byla navržena poměrně nákladná a složitá řešení s pochybnými výsledky. Problém je však možno řešit i jinak a jednoduše:
 
  1. Jedním z důvodů je, dle kamerové prohlídky, špatné napojení domovních přípojek, které zasahují do průtočného profilu stoky. Dle odstavce 7 § 3 zákona č.274/2001sb. O vodovodech a kanalizacích – opravy kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejná prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních prostředků. Naprosto tedy nechápu, proč VaK s městem uvažuje o vyvložkování a opravě šachet za 7-8 milionů Kč, když dle kamerové prohlídky jsou v naprostém pořádku. Mnohem levnější a účelnější bude, když VaK provede pouze opravu napojení kanalizačních přípojek. Současná rekonstrukce ulice Hviezdoslavovy je jedinečnou příležitostí, jak opravu provést před opravou vozovky s minimálními náklady. Za špatné napojení přípojek nese část zodpovědnosti i městský úřad, který přípojky kolaudoval a VaK, který napojení přípojek přebíral do své správy. 
  2.  Zatápění sklepů však může způsobovat i vzdutí, které vzniká v soutokové šachtě na Purgešově ulici, kde se spojuje stoka DN 800 ze Struhlovska a stoka z Hviezdoslavovy DN 600 do stoky DN 600. Rychlé, jednoduché a poměrně levné řešení je osadit na přípojkách, kde dochází k zatápění sklepů, zpětné klapky, které mohou spolehlivě zabránit pronikání vody z kanalizace do sklepů. Osazení zpětných klapek na přípojkách by měl na své náklady zajistit VaK, protože zatápění je způsobeno malou kapacitou stok. VaK  porušuje podmínky, za kterých odvádí odpadní vody a majitelé platí stočné. 
  3. Další možností, jak snížit riziko vzdouvání vody v kanalizaci je odpojit z kanalizace málo znečištěné dešťové vody. Jedná se o tzv. decentralizovaný systém HDV (hospodaření s dešťovou vodou). Znamená to přednostně srážkové vody likvidovat vsakováním nebo odvedením do vod povrchových. Uplatňovat tento princip se město Hranice zavázalo při schválení generelu kanalizace a je dáno i vodním zákonem (§5, odst.3) a vyhl. stav. zákona č.501/2006 Sb. Na čtvrtečním zastupitelstvu města jsem na tento protiprávní stav upozornil a požadoval zapracovat princip HDV do rekonstrukce Hviezdoslavovy ulice a do všech dalších rekonstrukcích. Bohužel zastupitelstvo díky koaličním zastupitelům nepřijalo žádné usnesení a město opět hodlá hloupě utrácet veřejné prostředky a ignorovat platné zákony. 
  4. Riziko zaplavování sklepů by se rovněž snížilo, pokud by i majitelé napojovaných nemovitostí odpojili dešťové vody ze svých kanalizačních přípojek. Nezanedbatelný přínos by byl ve zmenšení vypouštěného znečištění do Ludiny nebo Bečvy. Čistírna odpadních vod totiž většinu dešťových vod není schopna biologicky čistit a tak je nutno dešťové vody odlehčit v dešťovém oddělovači buď již do Ludiny na Šromotově náměstí nebo až do Bečvy před ČOV, případně z ČOV- pouze však jen nedostatečně mechanicky předčištěné. Dochází tak vlastně k proplachování kanalizace, kdy se do vodních toků dostává nárazově značné množství znečištění. 
  5. Naprosto nerozumím nesmyslnému závěrečnému prohlášení pana místostarosty, že Evropská unie dala pryč ruce s prohlášením, že se jedná o prostor s malou hustotou obyvatel. Svědčí to buď o naprosté neinformovanosti o možnostech čerpání dotací z fondů EU, nebo o úmyslném vydávání nepravdivých informací. Nevím co je horší, ale možná to částečně vysvětluje to, proč vedení města tak nehospodárně nakládá s veřejnými prostředky. Příliš často si v zastupitelstvu připadám jako ve zlém snu nebo v Kocourkově.
Přijetí tak špatných rozhodnutí a neúčelné hospodaření s veřejnými prostředky vedením města není ojedinělé, ale spíše je pravidlem. Zodpovědné osoby by měly za důsledky svého dlouhodobě špatného rozhodování převzít zodpovědnost a vyvodit patřičné závěry. Způsob hospodaření s veřejnými prostředky tímto způsobem je velmi nešťastný a do budoucnosti neudržitelný.

Žádné komentáře: