15. 5. 2011

Podivné projektování v Partyzánské ulici v Hranicích.

Ing Karel Hübl , předseda klubu VV v Hranicích  

V Partyzánské ulici připravuje VaK Přerov rekonstrukci kanalizace za cca 3,4 mil. Kč a současně město připravuje rekonstrukci zaklenutého potoku za 4,2 mil Kč. Obě investice jsou však prakticky zbytečné.


Zatrubněný potok se zachycenými
splaveninami na chráničkách po povodni

Stejné místo s chráničkami
po vyčistění
Při stanovení kapacity kanalizace došlo k chybě a nyní se zjistilo, že kapacita je dostatečná a kanalizaci není nutno rekonstruovat. Příčinou snížené kapacity zaklenutého potoku jsou potrubí chráničky plynovodu a kabelu, které procházejí napříč profilem. Při přívalovém průtoku dochází k zachycení naplavenin na obě potrubí, snížení kapacity profilu, zatopení ulice Partyzánské a přilehlé zástavby.


Pro odstranění problému by postačilo nařídit vlastníkům chrániček jejich přeložení mimo zaklenutý profil.
Bohužel město objednalo zpracování projektové dokumentace na přeložení zaklenutého potoku v délce 110 m za 4,2 mil. Kč, včetně přeložení chrániček mimo průtočný profil potoku, vše za finanční prostředky města. Důvodem je údajný havarijní stav zaklenutého potoku. Ve skutečnosti je v havarijním stavu pouze úsek délky cca 4 m na konci zaklenutí, v místě, kde se rozlitá voda při povodni vracela zpět do otevřeného koryta potoku.

Dle zákona o obcích je vedení obce povinno spravovat obecní majetek hospodárně a efektivně (tzv. s péčí řádného hospodáře) a v souvislosti s tím je povinno uplatnit nárok na náhradu škody, která obci vznikla.

Již na všech pěti zasedání nového zastupitelstva jsme projednávali návrh na okamžité zastavení pokračování projektových prací. Bohužel vždy zásluhou koaličních zastupitelů nebylo přijato žádné usnesení. Na posledním zastupitelstvu 12.5.2011 dokonce pan místostarosta tvrdil, že projektové práce jsou provedeny již ze 75 % a projekt je nutno dokončit. Pravda je však jiná. Zjistil jsem si, že zpracován je pouze projekt pro územní řízení za 79 tis. Kč, a protože se dosud nepodařilo zajistit kompletní dokladovou část, nebylo ještě možno ani požádat o územní rozhodnutí. Celková cena s dokumentací pro stavební povolení je 279 tis Kč. Z toho plyne, že jsou provedeny práce maximálně z 28 %. Čí zájmy vlastně hájí pan místostarosta s radou města a proč? Je si vedení města vůbec vědomo, že porušuje zákony?

Proč dosud vedení města neuplatnilo u majitelů chrániček náhradu škody způsobenou povodněmi? Od povodně v r.2009 uplynuly již dva roky a situace je stále stejná. Pokud dojde k dalším přívalovým srážkám, povodeň se bude opakovat. Proč stavební úřad zahájil řízení o nařízení odstranění chráničky až nyní, na základě mojí písemné žádosti?

 Vyřeší tuto neutěšenou situaci až trestní oznámení na neznámého pachatele a viníka bude muset najít policie, nebo koaliční zastupitelé přece jen nakonec budou zodpovědní a vše urychleně napraví?

Žádné komentáře: