24. 2. 2011

Další selhání rady města?

Zdeněk Špiřík

Rada našeho města zadává zakázky společnosti Ekoltes, ve které město drží 100% akcií, bez výběrového řízení.

Výjimka ze Zákona 137/2006, o veřejných zakázkách, je možná ve vztahu města vůči Ekoltesu dle § 18, odst. j) pouze v tomto případě:
„Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli, osobou, která vykonává převážnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva“.

Nad veřejnými zakázkami v ČR vykonává již od roku 1995 dohled Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  (ÚHOS). Na jeho webových stránkách je k dispozici Metodika zadávání veřejných zakázek podle Zákona č. 137/2006 Sb. V ní je formulace výše zmíněného §18 vyložena takto: 
„…osoba, které je veřejná zakázka veřejným zadavatelem zadávána, musí vykonávat
převážnou část veškeré své činnosti ve prospěch zadávajícího veřejného zadavatele;
přípustný objem činností vykonávaných ve prospěch jiných osob není přesně
stanoven, nicméně s ohledem na kontext práva EU by se mělo jednat pouze o
okrajové činnosti nahodilého charakteru“.

Cituji z JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  A KONCESÍ :

„Pokud jde o výklad podmínky spočívající v „uskutečňování většiny činností s obcí, která podnik vlastní“, ESD uvedl, že tuto podmínku lze mít za splněnou tehdy, když je činnost daného podniku vyhrazena hlavně této obci, přičemž jakákoli jiná činnost má jen okrajový charakter.“

Práce zadávané Městským úřadem však představují, jak často představitelé Ekoltesu zdůrazňují, jen asi jednu třetinu obratu Ekoltesu. Ikdyž bych vzal v potaz pouze zakázky Ekoltesem realizované pro jiné podnikatelské subjekty a obce, nejedná se o okrajovou činnost, což ovšem opět potvrzují i představitelé Ekoltesu.

 Koaliční rada města však po celou dobu platnosti tohoto zákona, tedy od roku 2006, „uděluje“ Ekoltesu výjimku, tzn. městské zakázky jsou Ekoltesu zadávány bez výběrových řízení. Přesto, že jsem v posledních letech několikrát upozorňoval na řadu podobných závažných chyb, kterých se stále stejní lidé sedící v radě města v kontaktu s Ekoltesem dopouštějí, nevidím z jejich strany sebemenší snahu po nápravě.
Snad si ve své nadutosti ani neuvědomují, jak balancují na hraně trestného činu.

Žádné komentáře: