29. 9. 2010

Obavy z povodní jsou oprávněné


Je skutečností, že prakticky žádné zastupitelstvo nevěnovalo zvýšenou pozornost protipovodňovým opatřením od roku 1997 /povodně v Hranicích/. Jak plynul čas, pomalu se vytrácel zájem problémy řešit. Všichni doufali, že velká voda už nebude. A dnes je v centru zájmu oblast severních Čech, kde se musí řešit následky povodní z počátku srpna.

Samozřejmě, že mezi občany jsou stále obavy z velké vody. A jak vidíme, oprávněné. Máme zde dva názory. Občanské veřejnosti a odborníků z řad vodohospodářů, krizového managmentu, aj. Zatím však jde o polemiku, žádné seriozní závěry. Je potřebné zvýšit úsilí a konečně s tím něco dělat. Rozdělit možnosti a kompetence státu a Města. Dnes se ukazuje, že nebezpečné jsou i menší toky. A tam má správa Města Hranice určité možnosti.

Protipovodňová opatření chápeme jako komplex vzájemně provázaných řešení, která ve svém souhrnu zabezpečí ochranu našich občanů i jejich majetku i při současných prudkých změnách počasí.
Základem musí být kvalitní povodňový plán a práce povodňové komise, aby se např. nestávalo (jako při tzv. bleskové povodni 2009), že v průběhu 3 hodin komise „nestihne“ ani varovat občany před nebezpečím, natož specifikovat v duchu povodňového plánu příčiny vylití potoků v jednotlivých místech.

Za velmi důležité považujeme operativní odstraňování i dílčích povodňových rizik, jejichž řešení není jen v kompetencích, ale přímo povinností vedení města. Důsledky mnohaletého přehlížení žádostí a návrhů občanů jsme letos mohli zaznamenat při opakovaném vylití tzv. Bezejmenného potoka a při opakovaném zaplavování Mexika vodou z polí za viadukty.

Pro řešení povodní způsobených Bečvou bude důleřitá výstavba poldru Teplice. Omezení průtoku na 650 m3 by významně omezilo škody v toku Bečvy. Nicméně k úplné ochraně je nutná výstavba i obtoku jezu.

Při stále častějších prudkých lokálních lijácích vzrůstá význam suchých poldrů na přítocích Bečvy. Je známo několik vhodných lokalit, ve kterých by bylo možné při vynaložení relativně malých nákladů zadržet přívalové vlny.

Považujeme za samozřejmé, že akce jako poldr Teplice je nutno aktivně prosazovat v Praze. Mudrováním v Hranicích a odvoláváním se na to, že je to záležitost Povodí Moravy se nic nevyřeší. Obtok jezu lze řešit pomocí dotací, podobně jako malé poldry na přítocích Bečvy.

Všechny tyto návrhy jsme prezentovali v průběhu tohoto volebního období mnohokrát. Stávající vedení radnice se však soustřeďovalo na demonstrativní prohlášení typu řešení „Od pramene po soutok“ …..a skutek utek.

Mgr. Miroslav Raindl

Žádné komentáře: