11. 9. 2018

DOVEDEME NAŠE KRÁSNÉ MĚSTO NEJEN BUDOVAT A ZVELEBOVAT, ALE TAKÉ ŘÍDIT A SPRAVOVAT


KSČM pracuje na politické scéně města Hranic od roku 1990. Tvoříme pevnou levicovou formaci. Řešíme prioritně problémy denního života občanů města. Hájíme poctivé a pracovité lidi, prosazujeme základní sociální a životní jistoty. Léta jsme působili jako strana opoziční a byl nám upírán podíl na řízení našeho krásného města. V roce 2015 jsme byli osloveni dvěma dalšími politickými subjekty – HORA a ANO – s nabídkou vytvořit koaliční seskupení a převzít spoluzodpovědnost za rozvoj a řízení města.

Reagovali jsme vstřícně a s výše jmenovanými subjekty jsme vytvořili koaliční seskupení nového typu, otevřené i dalším volebním stranám a hnutím v zastupitelstvu.
Následný dynamický rozvoj města potvrdil správnost našeho rozhodnutí.  V čele stanuli odborníci, došlo k zásadním změnám stylu práce. Ke zrychlení, racionalizaci a mnohomilionovým úsporám v realizaci akcí, k zefektivnění chodu městského úřadu. Bylo připraveno a realizováno mnoho záměrů a akcí a vyřešeno velké množství problémů, palčivých pro občana. Výrazně se zlepšila práce města s dotačními tituly. Přesto není vše ideální...

Jako podstatný a narůstající problém vnímáme snahu podnikatelských kruhů ve vedení města o absolutní politickou dominanci. Silná pozice tohoto uskupení bohužel již nyní brání úspěšně dokončit restrukturalizaci a racionalizovat činnost největší městské společnosti EKOLTES a.s. a konečně tak přiblížit její služby občanům.
Chceme město pro občany, řízené všemi, kdo požívají jejich důvěru. Nelíbí se nám vize města, ovládaného technokraty a využívaného jako nástroje pro jejich záměry.

Denně dokazujeme, že město umíme řídit, že jsme připraveni se na jeho vedení i nadále podílet, spolupracovat s ostatními politickými subjekty v zastupitelstvu. Jsme plně odhodláni převzít svůj díl zodpovědnosti za rozvoj města Hranic, za uspokojování potřeb a zájmů jeho občanů. Možnost realizace našich záměrů závisí na výsledku voleb. Neklademe si úkoly nesplnitelné. Zastupitelé za KSČM budou usilovat o realizaci našich programových cílů.  Respektujeme rovnoprávný dialog nejen s politiky, ale hlavně s občany, s každým, kdo má nezištný a poctivý zájem na rozvoji města ve prospěch nás všech. Věříme, že se dožijeme situace, kdy městská koalice bude složena pouze podle schopností a kvalit zastupitelů a jejich odhodlání prospět občanům, a ne na základě finančně ekonomických popudů a osobních a skupinových cílů. Město je tu přece pro všechny občany rovným dílem…
Zveme Vás k volbám, pomozte nám svou účastí a rozhodováním naši vizi vývoje uskutečnit...

Ekonomický a hospodářský rozvoj

V ekonomickém a hospodářském rozvoji vidíme zdroj tvorby prostředků, tolik potřebných pro zajištění rozvoje města, k udržení životní úrovně obyvatel, pro realizaci sociálních programů, programů práce a pro udržení zaměstnanosti ve městě i regionu … Nelze vařit pouze z vody. Prvky občanské vybavenosti jsou finančně stále náročnější a město musí proporcionálně investovat zároveň do programů a činností, které nám všem přinášejí zisk.

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

-      realizaci investičních a rozvojových aktivit s maximálním využitím dotací v rámci rozvojových programů Evropské unie, vlády České republiky a Olomouckého kraje
-      ostražitě zvažovat investice do projektů, jež nejsou zajištěny dotacemi a ve svém důsledku přinášejí ztráty a zatíží městský rozpočet nutností i následného trvalého financování
-      vyhledávat a realizovat takové investice, které přinesou návratnost a zisk, využitelný pro všechny občany
-      pro rozhodování o realizaci rozvojových projektů v radě města a na zasedáních
zastupitelstva města již ve fázi předprojektové přípravy vypracovávat ekonomické posouzení dlouhodobých ekonomických důsledků realizace, včetně jejich potřebného finančního zabezpečení
-      koordinovat využití územního plánu pro realizaci strategických rozvojových programů a podnikatelských aktivit a tím vytvářet příznivé podnikatelské prostředí pro firmy, podnikající na území města Hranic
-      v rámci chystaných změn územního plánu podporovat nové zóny bydlení, vytvořit a zainvestovat nové stavební lokality, nutné pro další rozvoj města
-      podporovat v územním plánu individuální i družstevní bytovou výstavbu město musí být vstřícné a přívětivé ke svým občanům
-      dokončit restrukturalizaci s cílem navýšení efektivity hospodaření a zajištění vysoké úrovně poskytovaných služeb u podniků s majetkovou účastí města – zejména společnosti EKOLTES Hranice, a.s.
-      vzhledem k dlouhodobým nedostatkům v řízení městské společnosti Ekoltes, které poškozují její rozvoj a výsledky jejího hospodaření, komplexně posoudit transformaci společnosti na příspěvkovou organizaci města. Ekoltes musí i nadále plně zůstat v majetku města 
-      zasadit se, aby ve vedení a dozorčích radách firem s majetkovou účastí města pracovali pouze nezávislí odborníci. Ať honorovaná účast v těchto orgánech již nikdy nerozhoduje o složení městských koaličních uskupení!!
-      podporovat otevřené a transparentní vyhlašování veřejných soutěží k zajištění
městských zakázek a kontrolu jejich realizace
-      v aktivní spolupráci s Úřadem práce ČR nezaměstnaným spoluobčanům umožnit zapojení formou veřejně prospěšných prací a rozvojových programů, iniciovaných městem
-     strategické projekty realizované městem musí být vždy ekonomicky udržitelné, důsledně vycházející z finančních možností městského rozpočtu a zajištění příslušných dotačních titulů a musí sloužit všem občanům, není zde rozhodně místo pro osobní a skupinové zájmy. 

Bydlení

Bydlení je jedním ze základních lidských práv a dnes i krajně naléhavou existenční potřebou člověka. V majetku města po rozsáhlé privatizaci bytového fondu občanům, zbyly, s výjimkou půdních vestaveb, bohužel pouze malometrážní byty a byty nižší kategorie. Město denně řeší nelehký úkol s omezeným bytovým fondem racionálně hospodařit, čelí mnohonásobnému zájmu o městské byty, což zásadně komplikuje možnost realizovat sociální prioritu města v bydlení.
Chápeme, že klíčový problém představuje nepřítomnost použitelné celostátní legislativy ve smyslů neexistence zákonů o sociálním a o dostupném bydlení. Na rozdíl od svých pravicových koaličních partnerů ale nevystačíme s konstatováním, že „bydlení je soukromou záležitostí každého občana, do které městu nic není.“
Jsme přesvědčeni, že město je povinno realizovat bytovou výstavbu, alespoň pokud se týká bytů sociálních, bezbarierových, malometrážních, bytů pro seniory, pro matky s dětmi, bytů pro mladé lidi a mladá manželství, stabilizačních bytů pro strategické potřeby rozvoje města.
Jsme přesvědčeni, že v případu prodeje bytů v půdních nástavbách a vestavbách stávajícím nájemníkům se rozhodně nemůže jednat o ceny komerční.

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

-      zachování a rekonstrukce stávajícího městského bytového fondu a doprodej bytů pouze v domech, kde již došlo k privatizaci
-      v případu rozhodnutí o prodeji bytů v půdních nástavbách a vestavbách stávajícím nájemníkům vycházet pouze z nekomerčního odhadu, nikoliv z ceny tržní
-      realizovat obytný dům s malometrážními byty pro seniory a byty pro mladá manželství.
-      postavit další obytný dům se startovacími sociálními byty, což umožní adaptaci stávající ubytovny Bělotínská 1297 na dům s pečovatelskou službou
-      v lokalitě Za Čaputovým dvorem, na pozemcích vlastněných městem, připravit podmínky bytové výstavby pro občany města Hranic
-      v rámci přípravy revize územního plánu města vytypovat, zasíťovat a připravit vhodné stavební lokality pro bytové stavební projekty města i pro individuální bytovou výstavbu
-      pokračovat v revitalizaci panelových sídlišť, rozvíjet spolupráci s vlastníky bytových jednotek, majiteli rodinných domků a nemovitostí a s bytovými družstvy
-      pokračovat v údržbě a modernizaci veřejných prostranství a v regeneraci historického jádra města
-      nesouhlasíme s prodejem bytů městem obydlených podnájemníkem, jenž si byt nezakoupil, pokud nemá město k dispozici jeho výslovný souhlas s takovým prodejem
-      nesouhlasíme s prodejem dlužných pohledávek na nájemném městských bytů – situaci tento postup neřeší a pouze konzervuje stávající problémy
-      jsme zásadně proti nedůstojným bytovým dražbám, probíhajícím na jednání zastupitelstva města. Zastupitel by neměl být handlíř a zastupitelstvo není koňský trh
-      podporujeme rekonstrukci stávajícího malometrážního městského bytového fondu mimo jiné i za účelem vytvoření sociálního bydlení

 Sociální a zdravotní oblast

Náš program směřujeme na ochranu zájmů sociálně slabých a neprivilegovaných
občanů, kteří jsou často nucení překonávat byrokratické překážky. V sociální oblasti
chceme nikoliv pouze diskutovat, ale energicky realizovat jasně dané konkrétní a
potřebné kroky. Na řadě je realizace systému prostupného třístupňového modelu
sociálního bydlení v Hranicích. KSČM odmítá uplatňování tržních vztahů ve zdravotnictví, zdraví není zbožím, ale je základním a nejcennějším pokladem, který člověk vlastní. Prosazujeme zdravotnictví bez dalších více nákladů a příplatků, sociální spravedlnost a sociální jistoty pro každého občana města Hranic.

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

-      dostupnost a odpovídající financování sociálních služeb městem
-      dostupnost zdravotní péče pro všechny potřebné občany; úkolem města jako akcionáře je zlepšit úroveň spolupráce s Nemocnicí Hranice a.s.
-      vytvářet podmínky pro zřizování nových míst v domě s pečovatelskou službou a v domově pro seniory
-      připravit a realizovat projekt rekonstrukce ubytovny Bělotínská 1297 na dům s pečovatelskou službou
-      urychleně dokončit započatou rekonstrukci sociální ubytovny Jaselská a uvést ji do provozu
-      zahájit projektovou přípravu a provést rekonstrukci ubytovny Vrchlického 1536
-       realizovat výstavbu bytového domu s byty pro startovací sociální bydlení
-      projektově připravit a realizovat výstavbu obytného domu s malometrážními byty pro seniory a byty pro mladá manželství
-      podporovat činnost neziskových sociálních organizací, působících na území města Hranic, přispívat na provoz sociálních azylů i denních stacionářů a na realizaci jejich projektů
-      ve spolupráci s profesními a neziskovými organizacemi zabezpečovat poradenskou službu pro občany, kteří se ocitají v tíživé životní situaci, např. ekonomické, právní, bytové, spotřebitelské poradenství
-      vyčlenit a rekonstruovat průběžně malometrážní bytový fond za účelem sociálního bydlení, včetně bytů stabilizačních a odlehčovacích a bytů pro potřeby klientů neziskových organizací
-      vstoupit do jednání s provozovatelem léčebné lůžkové péče Nemocnicí Hranice, a. s. a posoudit možnosti i vlastního zařízení Domova seniorů Hranice, za účelem možnosti zřízení několika sociálních lůžek, dotovaných městem       
-      pokračovat v pravidelné dotační politice vůči nemocnici Hranice a.s., kde má město majetkovou spoluúčast 

Školství, kultura a sport

Našim cílem je udržovat v dobrém stavu školská, kulturní a sportovní zařízení
i venkovní sportoviště a nepřipustit změny jejich využívání k jiným účelům. Plánovitě vynakládat finanční prostředky města na modernizaci těchto zařízení a jejich přístupnost široké veřejnosti všech věkových kategorií.

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

-      podporovat organizačně a ekonomicky jednotné Kulturní zařízení města
-      pokračovat v modernizaci a rekonstrukci základních a mateřských škol v Hranicích za účelem navýšení jejich kapacity
-      realizovat výstavbu sportovní haly při ZŠ Drahotuše
-      realizovat pro občany lezeckou stěnu v prostorách před letním kinem
-      realizovat výstavbu kryté ledové plochy (Zimního stadionu) za předpokladu získání příslušných dotačních titulů městem
-      prosazovat citlivý přístup při optimalizaci sítě školských a předškolních zařízení s upřednostněním potřeb výchovně vzdělávacího procesu před zájmy čistě ekonomickými
-      zajistit finanční prostředky z rozpočtu města na dotace pro zájmovou činnost v kultuře, sportu a mimoškolní činnosti dětí, mládeže a občanů a na organizaci tradičních kulturních akcí
-      usilovat o vybudování vlastního reprezentativního kulturního stánku v majetku města Hranic
-      vést vzájemný a rovný dialog s obcí Sokolskou o spolupráci a možnosti města podílet se na rekonstrukci a využívání Sokolovny Hranice 

Doprava a životní prostředí

V zájmu zdraví a plnohodnotného života všech občanů je třeba sladit požadavky hospodářského rozvoje městské aglomerace se stavem životního prostředí. Jednotícím prvkem naší ekologické politiky je uchování přírodního bohatství v jeho rozmanitosti při současném zajištění udržitelného rozvoje společenského života i ambicí jednotlivců.
Pokud se týká dopravy ve městě, našim názorem je, že město je povinno prioritně a důsledně řešit opravy a rekonstrukce městských komunikací i dopravní situaci ve městě jako celek. Zároveň je povinno řešit i strategické projekty, obchvaty města, které mají šanci výrazným způsobem ovlivnit průjezdnost městem, odklonit tranzitní dopravu a tedy výrazně zlepšit dopravní situaci pro všechny občany.
Nejde nám rozhodně o to, budovat příjezdové komunikace jednotlivým podnikatelským subjektům, ale racionálně řešit dopravu jako celek, pro všechny občany města.

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

-      aktivní zapojení města do iniciativy kraje a obcí proti znečišťovatelům životního prostředí, investice do budování monitorovacích stanic ovzduší
-      důsledným a cílevědomým tlakem na Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic dosáhnout obnovení prací a brzkého dokončení „Palačovské spojky“
-      ve spolupráci s Olomouckým krajem připravit jako základní strategický úkol kraje a města vše potřebné k realizaci Severovýchodního obchvatu, včetně zhotovení předprojektové dokumentace a realizace návrhu změn v územním plánu
-      zasadit se ve spolupráci s Olomouckým krajem o zahájení generální opravy silnice III/44/025 na trase Uhřinov Středolesí, jako jediné příjezdové komunikace do těchto městských částí
-      v Hranicích připravit a realizovat rekonstrukci ulice Zborovská a pokračovat v rekonstrukcích a opravách dalších městských komunikací a chodníků průběžně. Jedná se o konkrétní a pro občany vysoce potřebné akce a jako takové mají naši plnou podporu.
-      prioritou našeho programu je výstavba a dokončení areálu dopravního terminálu ČD Hranice, včetně parkovacích ploch, příjezdových komunikací a kruhového objezdu 
-      na průjezdních komunikací městem budovat prvky pasivní bezpečnosti, nehodám na průjezdní magistrále I 47 zabrání pouze důsledné dodržování dopravních předpisů, budování nadchodů pro pěší, nikoliv blokace dopravy průjezdní rychlostí 50 km/h
-      budeme budovat nová monitorovací místa měření rychlosti, nakoupíme další mobilní radary chceme Hranice dopravně bezpečné…
-      soustředěným tlakem na Povodí Moravy dosáhnout realizace rekonstrukce Hranického jezu v průběhu roku 2019, tak jak je přislíbeno
-      ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Olomouckým krajem a Povodím Moravy a jednotlivými obcemi i nadále řešit protipovodňová opatření na řece Bečvě, Veličce a Ludině a na dalších tocích, hrozících povodněmi a přívalovou vodou
-      podporovat trend výrazného snižování emisí a imisí s využitím elektrobusů v městské hromadné dopravě, provést důslednou revizi jejich bezpečnosti, vybavit stávající elektrobusy klimatizací
-      dokončit výkupy pozemků a stavebně realizovat cyklostezku Slavíč Drahotuše
-      dokončit výstavbu pravobřežní cyklostezky Hranice Teplice
-      zvýšit úroveň třídění komunálního směsného odpadu včetně separovaného sběru biologického odpadu. Na minimum snížit skládkování odpadu do země.
-      řešit urgentní strategický problém nakládání s městskými komunálními odpady a jejich zpracování a využití ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, s Olomouckým krajem a se Statutárním městem Přerov, a to vše při vědomí, že v roce 2024 bude vyčerpána kapacita úložišť městského odpadu
-      kvalitní a pravidelnou údržbou a úklidem a kropením městských komunikací a chodníků snížit množství polétavého prachu v ovzduší
-      další rozvoj inovovaného městského parkovacího systému, budování záchytných parkovišť s napojením na městskou hromadnou dopravu a v dostupné vzdálenosti od centra města, budování zastávek MHD
-      intenzivní a odbornou údržbu zeleně a obnova výsadby za pokácené stromy tak, aby i nadále město Hranice bylo městem kvalitní zeleně, stromů a parků
-      podporu integrace městských a příměstských dopravních systémů v rámci Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského a Jihomoravského kraje s cílem zvyšování komfortu cestujících
-      vyváženou cenovou politiku při stanovení jízdného a slev v městské hromadné dopravě
-      realizace kanalizace všude, kde je třeba, ve městě i v místních částech 

 Bezpečnost občanů a jejich podíl občanů na správě

Klub zastupitelů KSČM ve městě prosazuje systém, vycházející z plurality názorů a jejich svobodného uplatňování. Nikdo nesmí být vylučován z procesu řešení celoměstských
problémů a hledání cest rozvoje. Podporujeme rozvoj samosprávy, přiblížení veřejné správy občanům a jejich rovné právo v přístupu k objektivním informacím. Považujeme za nezbytné, aby se občané ve svém soukromí i na ulici cítili bezpečně a měli jistotu, že v případě nouze nebo ohrožení, naleznou vždy potřebnou ochranu a pomoc.

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

-      podporu přímé demokracie včetně institutu referenda v zásadních otázkách, které jsou v kompetenci samosprávy a nejsou omezeny legislativou
-      poměrné zastoupení v orgánech zastupitelstva a rady města podle výsledků komunálních voleb
-      maximální přiblížení radnice občanům, vedení města je povinno si najít dostatečný čas pro osobní kontakt a komunikaci s občany
-      účast nezávislých odborníků a zástupců z řad občanů ve výběrových komisích, abychom snížili riziko skryté korupce, požadujeme zcela transparentní hospodaření s prostředky města
-      zjednodušit umísťování smluv a informací na webu města
-      zaměřit se na činnost městské policie a na součinnost s Policií ČR. Důraz položit na zajištění a řešení tzv. problémových lokalit.
-      důsledně řešit situaci v problémových lokalitách města ve spolupráci vlastníků bytového fondu, státních a veřejných institucí a občanů
-      podporu prevence kriminality a vymýcení hazardu a drogové závislosti
-      trvalou podporu integrovaného záchranného systému

Nabízíme Vám kompetentnost a serióznost v jednání. Za námi stojí kvalitní, v minulém období odvedená práce.
Dáte-li nám důvěru, slibujeme, že ji nezklameme.

Děkujeme za Váš hlas. Vážíme si Vaší důvěry! 

Žádné komentáře: