30. 3. 2016

Budoucnost parkování v Hranicích

Jak místní, tak i návštěvník města ví, jak problematické je v našem městě zaparkovat, aniž by řidič něco porušil. Výstavba města s bouřlivým rozvojem automobilismu nepočítala, kdysi poloprázdná sídliště jsou přecpaná a zkusit ráno zaparkovat např. na nádraží či poblíž znamená si přivstat, aby měl člověk dostatek času na bloudění po okolí a hledání kam to „zapíchnout“.
Jedním z řešení je budování parkovacích ploch, včetně těch se zpoplatněným parkováním.
A právě ty jsou velikou hranickou zajímavostí. Níže uvedené vychází z informací a podkladů poskytnutých městským úřadem v Hranicích na základě žádostí, podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
V současnosti jsou zpoplatněné parkovací plochy (tzv. městský parkovací systém) provozovány na základě mandátní smlouvy č. 003-006-06 uzavřené dne 28. dubna 2006 mezi městem Hranice jako mandantem, zastoupeným PhDr. V. Juračkou a společností City Parking Group s.r.o., IČ 28968506 jako mandatářem (původně ACTIV s.r.o., IČ 61675199, která v roce 2012 zanikla, nástupnickou společností je právě City Parking Group s.r.o.),
a to na základě usnesení č. 2171/2006 Rady města Hranice ze dne 25. dubna 2006, na dobu od 1. července 2006 do 31. prosince 2016, a jelikož smlouva končí koncem letošního roku, nepochybně přišel čas se zamyslet na budoucností hranického zpoplatněného parkování.

Parkovací systém provozuje společnost odkudsi z Prahy, která je podnikatelským subjektem, logicky založeným za účelem tvorby zisku, což ve svém důsledku znamená, že určitá část z vybraného parkovného opouští Hranice. Osobně jsem přesvědčen, že výnosy z parkovného vybraného v Hranicích by také měly v Hranicích zůstat.
Smlouva samotná obsahuje řadu úžasných ustanovení, z nichž nejzajímavější je podle mého názoru to, že podle čl. IX. bodu 1 mandátní smlouvy mandatář pobíral smluvní odměnu nejprve 55% z celkové roční výše příjmů z provozu parkovacího systému za kalendářní rok, posléze dodatkem snížených na 50%, a k tomu ještě dle bodu 8 smlouvy mandant – město, proplácel mandatáři – společnosti, daň z přidané hodnoty… (s tím DPH v oné smlouvě je to zvláštní v tom, že obvykle bývá zahrnuto v odměně, je to prostě součást kalkulace - to co např. platím jako zákazník za chleba, již obsahuje náklady na produkci zboží, daň a zisk, pro mne je to koncová cena, zatímco zde bylo zvolen specifický způsob odlišení - zvlášť odměna, zvlášť DPH. Proč? Čistě teoreticky, pokud někdo obdrží např. jeden mil. Kč jako odměnu, zahrnující všechny dílčí položky, pak z toho odečítá náklady, odvádí DPH a zůstává mu méně zisku. Zatímco takhle ten první z onoho milionu odečte jen náklady, zatímco druhý participující účastník proplatí prvnímu samostatně DPH, takže ve výsledku má ještě méně, zatímco ten druhý ještě více.  Ale možná se mýlím).
V první řadě jsem se snažil zjistit, na základě jakých skutečností smluvní strany došly ke stanovení tak výrazné odměny?
Z dostupných podkladů plyne, že město Hranice rozhodnutím Rady města Hranice ze dne
20. prosince 2005 zadalo vypracování návrhu na zajištění komplexních služeb v oblasti dopravy, zejména provozování povrchového parkování v rozsahu nejméně 400 parkovacích míst a k tomuto vyhlásilo veřejnou soutěž, do níž se přihlásil jediný zájemce, společnost ACTIV s.r.o. se sídlem v Kladně.
Výběrové řízení pro město zajišťovala Otidea, a.s. Praha, podaná nabídka byla soutěžní komisí otevřena dne 9. února 2006 na jejím prvním jednání, následně se komise opět sešla dne 22. února 2006 k posouzení návrhu, k němuž vypracovala posouzení, z něhož se ovšem o podrobnostech hodnocení nabídky v podstatě nic nedozvíme. Cena za návrh zpracování systému parkování, zajištění jeho správy, provozu a údržby a rozvoje byla nabídnuta ve výši 7,14 mil. Kč za řešené období.
Soutěžní porota vyhodnotila jako vítězný návrh tohoto jediného uchazeče (bylo by zajímavé znát pohnutky tehdejšího vedení EKOLTESu, proč se nepřihlásilo). Dle dostupných údajů návrh smlouvy předložil uchazeč i s výše uvedenými podmínkami, leč nepodařilo se mi dohledat a zjistit, na základě jakých skutečností navrhovatel došel k původní částce ve výši 55% podílu na výnosu, vč. proplácení daně z přidané hodnoty, ani na základě jakých skutečností město na takto formulovanou smlouvu přistoupilo a zda se vůbec někdo takto koncipovanou odměnou a její přiměřeností zabýval.
Pro informaci, výnosy a odměny z parkovného byly dle údajů poskytnutých městským úřadem v předchozích letech následující (údaje jsou v tis. Kč):
Rok
Celkové příjmy
Výnos město
Výnos
ACTIV/CPG
z toho
odměna 55% od 1.1.2012 50%
DPH
v %
2007
2 920
1 009
1 911
1 606
305
19%
2008
3 325
1 149
2 176
1 829
347
2009
2 992
1 034
1 958
1 646
312
2010
2 901
939
1 913
1 596
317
20%
2011
2 761
1 061
1 822
1 518
304
2012
2 786
1 091
1 695
1 403
292
2013
2 624
1 037
1 587
1 312
275
21%
2014
2 621
1 035
1 586
1 311
275
2015
2 918
1 153
1 765
1 459
306
celkem
25 848
9 435
16 413
13680
2733

Pohlédneme-li na ona čísla, tak město do roku 2015 včetně získalo na podílu z parkovného v Hranicích fakticky jen 36,5% (9,435 mil. Kč) z celkových příjmů (25,848 mil. Kč) za sledované období, zbytek (16,413 mil. Kč) naše město opustil…
            Za druhé, dle původního znění mandátní smlouvy, čl. VII bod 2 se mandatář zavazuje garantovat mandantovi minimální výnosy v období let 2006 – 2016 v celkové výši 40 mil. Kč, dodatkem č. 1 ze dne 7. září 2006 snížené na 39,75 mil. Kč, přičemž ale do roku 2015 včetně výnosy činily jen 25,848 mil. Kč (bez roku 2006 a 2016) a za stejné období (též bez roku 2006 a 2016) přitom měly podle aktualizované kalkulace dodatkem
č. 1 podle jednotlivých let činit celkem 34 mil. Kč – je tady rozdíl mezi původně sjednanou smlouvou a skutečností ve výši 8,152 mil. Kč (minus, samozřejmě). Prosté kupecké počty.
Smlouva je smlouva a měla by se plnit, čl. X bod 9 smlouvy se zabývá smluvními pokutami uloženými za nedodržení garantovaného výnosu, pokuta by měla činit rozdíl mezi garantovaným a skutečným výnosem apod., přičemž dle bodu 2 zaplacením příslušné smluvní pokuty, stanovené smlouvou, nezaniká povinnost, za jejíž porušení byla smluvní pokuta uložena.
Ke smlouvě byly v následujících letech jejího plnění sjednány dodatky v letech 2006, 2008, 2009 a 2012, přičemž v roce 2012 bylo konstatováno, že smluvní pokuta za období let 2008 – 2011 činí 2,2 mil. Kč (bez úroků z prodlení). Na druhé straně společnost uplatnila pro porušení povinností ze strany města nárok na 12,16 mil. Kč!? V příslušných podkladech každá ze stran tvrdí své, ve vztahu k požadavkům společnosti je ze strany města uváděno, že závěry a okolnosti jsou jen tvrzení, které může každý posoudit jakkoliv.
Nicméně Rada města Hranice na svém jednání 29. května 2012 svým usnesením
č. 1025/2012 doporučila zastupitelstvu schválit změnu smlouvy o provozování parkovacího systému a schválit dohodu o narovnání vzájemných závazků, což zastupitelstvo dne 14. června 2012 na svém 14. zasedání usnesením 387/2012 – ZM 14 také učinilo.
Následným dodatkem č. 4 ze dne 19. června 2012 byly sporné nároky urovnány, až na to, že v dodatku nejsou tyto nijak specifikovány, vůbec nijak vyčísleny, jen v čl. I bod 1 je zmínka o tom, že byly mandatářem (společností) vyčísleny a mandantovi (městu) oznámeny a jsou v dodatku označeny jen jako „sporná práva“.
V čl. III dodatku č. 4 je pak městu přiznána kompenzace ve výši 1,04 mil. Kč… V podstatě se tak město ve svém důsledku vzdalo nároků plynoucích z řádně uzavřené a platné smlouvy, protože tento dodatek také zrušil čl. X odst. 1 smlouvy o vyrovnání rozdílu mezi garantovaným a skutečným rozdílem ve prospěch města…
Tak jaké vlastně ty vzájemné nároky byly? Kdo komu kolik dlužil, kdo co porušil a jak? Jak byla vzájemná porušení povinností a nároky prokázány a doloženy? Pokud bylo porušeno na straně města, kdo je za to odpovědný a jak byl volán k odpovědnosti?
Proč se město vzdávalo něčeho, co vycházelo z písemné smlouvy? Proč akceptovalo něco, co samo označilo jako jen sporné tvrzení protistrany? Podle všeho (mohu se mýlit) šlo zřejmě řádově o miliony, které mělo město obdržet a neobdrželo… Komu bylo započteno
a kolik?
Plnění smlouvy stále probíhá, i za současného vedení, a jako občan města z jeho strany postrádám přesné a věcné vysvětlení okolností plnění a řešení těchto výše uvedených smluvních závazků a sporů z nedávné minulosti – zda a komu byla způsobena škoda, v jaké výši, kdo je za to odpovědný a jak to bude řešeno. Zvláště pokud v důsledku možného pochybení ze strany města pohledávky protistrany byly případně vyšší než ty městské a město se tak, vlastním zaviněním, mohlo ocitnout v situaci, kdy na dohodu muselo v podstatě přistoupit.
Uplynul rok od změn na radnici a kolem řady věcí z minulosti je až moc ticho.
Logika je neúprosná pokud došlo k vzájemnému smluvnímu vyrovnání nároků, pak muselo k pochybením dojít jinak by totiž nebylo co vyrovnávat, (navíc formulace „vyrovnání sporných nároků“ je sama o osobě obdivuhodně sporný konstrukt).
I samotní zastupitelé by si měli uvědomit, že existuje i trestní odpovědnost zastupitelů coby členů kolektivního orgánu místní samosprávy za hospodaření s majetkem města, a to jak za činnost minulou, tak i za současnou nečinnost, protože obojí může vést ke škodě na majetku města (pokud totiž někdo způsobil obci škodu, je povinností obce tuto škodu po odpovědných osobách vymáhat, a pokud tak odpovědné osoby nečiní, samy se vystavují potencionálnímu postihu).
Nicméně zpět k budoucnosti, čímž ale neříkám, že nad minulostí by se měla zavřít voda, protože věci se jeví tak, že taková Naparia byla oproti výše uvedenému jen selankou
a bouří ve sklenici vody… (mimochodem, jak se vyvíjí ono trestní oznámení v této věci?).
Podle vyhodnocení dosavadního plnění mandátní smlouvy ze dne 11. března 2015 je v současné době v Hranicích osazeno 14 parkovacích automatů, a to na Masarykově náměstí (3 ks), Pernštejnském náměstí (1 ks) a v ulicích Komenského (3 ks), 28 října (2 ks), Svatoplukova (1 ks), Jiráskova (1 ks), Motošín (2 ks ) a Čechova (1 ks).
Parkovací automaty, včetně kompletního dopravního značení souvisejícího s parkovacím systémem, jsou majetkem mandatáře City Parking Group s.r.o. a mandant město Hranice se nikterak nepodílelo na jejich pořízení, ani instalaci. Po případném ukončení smlouvy by měly být automaty mandatářem City Parking Group s.r.o. demontovány, přičemž dle odkazu na sdělení zástupců této společnosti budou automaty na konci roku 2016 již na hranici své životnosti. 
Parkovací systém v Hranicích zajišťují dva pracovníci mandatáře (náklady na jejich mzdy činí cca 700 tis. Kč ročně) a jeden strážník Městské policie, a v době pořízení důvodové zprávy náklady na pořízení jednoho nového automatu, který by již i rozměňoval mince, činily cca 100 tis. Kč.
V této době se zvažovaly varianty řešení návrhu dalšího postupu po ukončení mandátní smlouvy, tj. po datu 1. ledna 2017, a byly řešeny tři varianty:
Varianta A:
Ponechat stávající systém parkovacích automatů, včetně stávajícího systému zásobování
i platného ceníku za parkování, který bude ve spolupráci s městem Hranice spravovat vybraná odborná firma nebo EKOLTES Hranice a.s..
Varianta B:
Zrušit systém parkovacích automatů a dopravním značením časově omezit dobu stání (včetně zásobování) na jednotlivých parkovištích, přičemž toto řešení odbor správy majetku (úsek dopravy) nedoporučoval z toho prostého důvodu, že do doby zavedení parkovacích automatů docházelo v historickém jádru města k dopravním kolapsům
a zmatkům. Důvodem byla chaoticky odstavená vozidla na odstavných stáních i přilehlých místních komunikacích, která znemožňovala bezpečný průjezd vozidel a zejména zásobování jednotlivých provozoven a z toho plynoucí neustálé řešení stížností na neúnosnou dopravní situaci v centru města. Změnu dopravního režimu, ani systému zásobování v historickém jádru města úsek dopravy, ani Policie ČR, dopravní inspektorát Přerov, nedoporučuje.
Varianta C:
Úplně zrušit systém parkovacích automatů, bez časového omezení stání.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a stále se zvyšující intenzitě dopravy byla tato varianta hodnocena jako zcela nereálná.
_______________________________________________________________________
Citované vyhodnocení ze dne 11. března 2015 uvádí taktéž předpokládané náklady na pořízení a provoz automatů ve stávajícím rozsahu v období od 1. ledna 2017.
Pořízení (nákup) 14 automatů, včetně instalace
cca 1500 tis. Kč/10 let
Pořízení automobilu
cca 400 tis. Kč/10 let
Provoz automobilu
cca 80 tis. Kč/1 rok
Údržba a revize automatů
cca 200 tis. Kč/1 rok
Plat 2 zaměstnanců, bez strážníka Městské policie
cca 700 tis. Kč/1 rok
Náklady na firmu, zajišťující SMS prodej
cca 50 tis. Kč/1 rok
           
Shrnutí předpokládaných nákladů na provoz parkovacího systému (automaty) bez strážníka Městské policie
ROK
NÁKLADY
2017
cca. 2.950 tis. Kč
2018 - 2024
cca. 1050 tis. Kč/rok
Návratnost vstupní investice je cca 1 - 1,5 roku.

Od doby zpracování odkazovaného vyhodnocení sice již uplynul rok, a za tu dobu zvláště v oblasti finančních kalkulací nepochybně došlo k určitému vývoji, nicméně z výše uvedeného plyne, že jediným efektivním řešením je městský parkovací systém zachovat, otázkou je ale jeho budoucí provozování, resp. KDO by jej měl provozovat?
Jak jsem již předeslal výše, soukromý podnikatelský subjekt provozuje svou činnost za účelem tvorby zisku, a lze tudíž vyslovit názor, že pokud stávající provozovatel a vlastník systému jej provozuje, tak v první řadě proto, že je výdělečný. Jinak by to asi nečinil. A jak plyne z údajů, zřejmě je zisk více než slušný.
Pokud tedy je provoz ziskový, tak proč by měl zisk plynout jinam?
Jsem přesvědčen, že město Hranice, resp. jím zřízený subjekt v podobě EKOLTES a.s., by zvláště po změně vedení byl nepochybně schopen systém pořídit a provozovat, což by v první řadě znamenalo, že výnosy z provozování parkovného by zůstaly zde, v Hranicích, neboť 100% vlastníkem společnosti EKOLTES je město Hranice.
Jak lze zjistit na internetu, subjektů dodávajících parkovací systémy existuje přehršel, koupit a nechat si dodavatelským způsobem nainstalovat parkovací automaty není žádný problém, parkovací plochy jsou majetkem města, městská policie podílející se na provozu tu je a bude, a potřební pracovníci, systém doposud zajišťující, pokud by chtěli, by mohli přejít pod Ekoltes a zoufalí řidiči potřebující zaparkovat jsou zdarma.
Taktéž případné spory i pochybení by se řešily „doma“ a na maximální možnou míru by se eliminovaly škody již jen tím, že na věci participující subjekty by byly místní a nehrozil by odliv financí na sankcích, pokutách a penálech jinam. Natož na zisku.
A pokud v období let 2007 – 2015 odešlo z Hranic 16,413 mil. Kč z výnosů z provozování parkovacího systému, bylo by nanejvýše žádoucí, aby výnosy po 1. lednu 2017 již v Hranicích zůstaly. Zvláště lze-li hovořit o návratnosti investic v horizontu pouhých 1 – 2 let.
Uzavření stávající smlouvy z roku 2006 považuji za chybné již tehdy, protože jak si lze zjistit, řada subjektů provozovala již tehdy parkovací systémy ve vlastní režii a s nikým se o výnosy nedělila, a je mi tudíž záhadou, proč zrovna u nás v Hranicích k takovému rozhodnutí došlo – zvláště když poskytnuté podklady odpověď vůbec neposkytují.
Lze jen doufat, že podobná chyba se již nebude opakovat a naopak bude zajištěno, aby to, co převážně hraniční občané na parkování zaplatí, zde také zůstalo a sloužilo mj. k dalšímu rozvoji parkovacích ploch v Hranicích (např. u nádraží).

V Hranicích 27. března 2016
Lumír Fojtík 

10 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Autor neobjevil nic nového, uvedenou problematikou se zabýval kontrolní výbor v čele s panem ing.Špiříkem, bohužel politická reprezentace v čele s ing.Ondriášovou to zametli pod stůl. Ve svém repertoáru to měly nynější strany koalice mimo KDU-ČSL. Nezbývá nic jiného, než si počkat na vypršení smlouvy v letošním roce a věřit, že peníze zůstanou doma. Jediný, kdo bude proti je autor projektu Juračka. Ale, kdo by ho dnes poslouchal. Snad jen Pat a Mat.

Anonymní řekl(a)...

Smlouva je Juračkovým máslem na hlavě. Je to jeho dítě a měl by se podílet na krytí škody vzniklé pro město.

Anonymní řekl(a)...

Pro mne je obsah článku úplnou novinkou a překvapením. Proto prosím autora zcela první reakce o upřesnění informace kdy se tím v minulosti zabýval KV, kde to bylo zveřejněno a zda a jak byly využity dostupné prostředky ke zjednání nápravy. Asi nejen mne by zajímalo, zda se jednalo o tak komplexní materiál a fakta jako je tento článek. A mohla by se redakce optat autora, proč to nedal i do Hranického týdne, vidělo by to ještě více, lidí zvláště starších, co s internetem nepracují.

Anonymní řekl(a)...

Nenapadá mě nic jiného než známé rčení o bitvě a generálovi. Je třeba si uvědomit, že před těmi deseti lety byla situace úplně jiná. Hlavně nikdo nevěděl, jestli bude vůbec parkovací systém ziskový, protože to byla v Hranicích úplná novinka. Proč nešel do konkurzu Ekoltes? Protože to bylo pro město velké riziko. A externí firma chtěla, samozřejmě, i své riziko snížit na minimum, proto si "vyhádala" takové podmínky. Tak doufejme, že po deseti letech zkušeností s parkovacím systémem už budou naši zastupitelé chytřejší a problém vyřeší lépe. A vlastně jaký problém? Tak ziskový projekt je spíš radost.

Anonymní řekl(a)...

K příspěvku z 14:50.
Píšete že město nechtělo jít do rizika, protože projekt byl nový, pak mi ale nesedí to, že město garantovalo nájemci minimální zisk 40 milionů, tedy čtyři miliony ročně.
Takže ta celá garance, je daleko rizikovější, než kdyby město prostřednictvím společnosti Ekoltes do toho šla, při plánovaných ročních nákladech asi jeden milion, nemyslíte?

Anonymní řekl(a)...

Jelikož mám všechny dostupné podklady k dispozici, jsem nucen odmítnout názor, že "hlavně nikdo nevěděl, jestli bude vůbec parkovací systém ziskový, protože to byla v Hranicích úplná novinka."
V první řadě firma již měla zkušenosti s provozem těchto systémů a měla k dispozici odpovídající kalkulaci a věděla do čeho jde. Za druhé návrh smlouvy zpracovala a předložila sama, včetně oné kalkulace výnosů, takže si byla velmi jista, i proto, že sama navrhla dorovnání městu, pokud by výnosy byly nižší - dovolím si vyslovit názor, že soukromý podnikatelský subjekt by asi tak nečinil, kdyby si opravdu nebyl jistý.
A za třetí, i když v následujících letech byly výnosy nižší než plánované, tak pořád byl systém v plusu. A velkém...
Sporný je spíše onen dodatek č. 4 z roku 2012, který vedl k jakémusi blíže nespecifikovanému vzájemnému vyrovnání sporných nároků, a kde podle mne město tratilo a někdo odpovědný a schopný by se měl tímto zabývat.
Logicky se zamyslete již nad tou formulací - vyrovnání sporných nároků. Jeli něco sporné, tj. neurčité a nedefinované a strany se na tom neshodnou, není co narovnávat, nejprve se to musí přesně vyjasnit a ze sporného učinit zřejmé, vyčíslené a konkrétní, pak lze vzájemně započítávat.
A k té spornosti jsem v písemných podkladech nenaleznul nic, co by to objasnilo, zřejmě se to řešilo ústně. Z listin naopak plyne, že město nároky protistrany odmítalo a proto je zajímavý onen obrat, šup a bylo vyrovnáno...
L.Fojtík

Anonymní řekl(a)...

Prvopočátek nevýhodné smlouvy pro město podepsal a protlačil Juračka. Na otázku proč do toho nešel Ekoltes, se Hlavinka vyjádřil, že to bylo politické rozhodnutí. Už jen to, že tehdy na Aktiv s.r.o.byla v obchodním rejstříku vyhlášena exekuce, dává prostor k dohadům.Proč město zadalo zakázku problémové firmě, to ví jen autor podpisu. Po městě se šeptalo, komu ta firma patří, ale není to potvrzeno. Souhlasím s panem Fojtíkem, že rozhodnutí zastupitelů v roce musí být přešetřeno ě současným kontrolním výborem . Domnívám se, že pochybení by se našlo ve smlouvách mezi městem a Judr. Svatoněm, dále mezi městem a Ekoltesem a mezi Ekoltesem a Judr. Svatoněm, zda nedocházelo k dvojím platbám za stejnou činnost.

Anonymní řekl(a)...

Včera večer jsem prošel na webu města usnesení rady a zastupitelstva a nic. O řešení parkování se ještě vůbec nejednalo, a to mne překvapilo, protože na obci nerozhoduje o takových klíčových věcech jednotlivec, ale skupinové orgány...? Čili fakticky se tím odpovědné osoby nezabývaly, a co není psáno není dáno.

Anonymní řekl(a)...

Dobré postřehy. Tak kdo se ale vlastně "napakoval"?
Jednotlici, skupiny...?
Je to tunelovod?
Kdo to rozkryje? Sherlock H., GB

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,

rád bych se o této problematice dozvěděl více.
Firma CPG se na nás chystá v Hodoníně.
Děkuji
p.buran@seznam.cz