8. 1. 2013

Mlžení kolem Ekoltesu

Po prostudování informačních zdrojů uvedených pod článkem jsme dospěli k názoru, že dění kolem kotelen Ekoltesu v mnohém připomíná scénář nyní probíhající amnestie.
Propuštění velkého počtu těch „malých“ v rámci nyní uskutečňované prezidentské amnestie je považováno velkou částí veřejnosti za mlhu, ve které se mělo skrýt to hlavní – zaručení beztrestnosti velkým tunelářům.
Mlha nejasností od počátku provázející přípravu prodeje kotelen Ekoltesu má také zakrýt to hlavní – důsledky systémové chyby při obsazování funkcí v dozorčí radě a představenstvu městské firmy.

Někdy na jaře minulého roku na zasedání rady města odmítl radní Ing. Karel Hübl podepsat závazek, že v souvislosti s prodejem části Ekoltesu (kotelen) neuplatní postih místních politiků, členů dozorčí rady a představenstva Ekoltesu (viz zvukový záznam ze ZM 3.12.2012). Už tehdy bylo zřejmé, že za dobu „působení“ zmíněných politiků hodnota prodávaného provozu Ekoltesu výrazně poklesla. Ze zmíněného zvukového záznamu je dále zřejmé, že odpovědi na otázku, proč měl být uvedený závazek beztrestnosti podepsán, se Ing.K.Hübl nikdy, ani na zasedání zastupitelstva 3.prosince 2012 nedočkal. Další vývoj však mezitím nabral jiný směr, již od května 2012 byla záležitost prodeje kotelen Ekoltesu přenesena na úroveň zastupitelstva.
Více světla do celé záležitosti nabízejí stanovy Ekoltesu, ze kterých citujeme, co náleží do působnosti valné hromady, v našem případě rady města:
a) změna stanov společnosti,
b) rozhodnutí o zvýšení a snížení základního jmění společnosti
c) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených podIe ustanovení § 200 obchodního zákoníku
d) schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém
e) rozhodnutí o zrušení společnosti
f) rozhodnutí o prodeji podniku nebo jeho částí
g) zakládání a rušení organizačních složek společnosti (§ 7obchodního zákoníku), zakládání právnických osob a rozhodování o majetkové účasti v jiných právnických osobách,
h) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
Stanovy Ekoltesu jsou v souladu se zák. o obcích, který v §102, odst.(1), písm. c) uvádí:
Radě obce je vyhrazeno rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodních společností,
což odpovídá postavení města vůči Ekoltesu.

Ze stanov Ekoltesu tedy vyplývá, že rada města, ze zákona o obcích valná hromada Ekoltesu, mohla o řešení důsledků neefektivnosti kotelen Ekoltesu jakoukoli v úvahu přicházející variantou rozhodnout sama. Místo toho další rozhodování přenesla na úroveň zastupitelstva. Jediný rozdíl je kromě přenesení zodpovědnosti z rady (valné hromady) na zastupitele v tom, že prostředky z připravovaného prodeje kotelen bude inkasovat město (nová společnost bude společností města a ne dceřinou společností Ekoltesu). Protože však Ekoltes bez provozu tepelného hospodářství nebude schopen ekonomicky přežít (což se ani nikdo z hlavních aktérů nepokouší vyvracet), bude město muset utržené peníze stejně postupně do Ekoltesu napumpovat formou různých dotací jeho zbývajících činností.
Zde je i vysvětlení, proč rada města, alias valná hromada, alias dozorčí rada, alias představenstvo  Ekoltesu (to všechno ovládá jedna a tatáž skupinka místních koaličních politiků ovládající i celou městskou koalici a tím i zastupitelstvo), na opakované žádosti o předložení řádné analýzy budoucích důsledků prodeje kotelen pro Ekoltes i pro město nereagují. Pravda o ekonomické situaci Ekoltesu, do které ji zmíněná hrstka politiků dovedla, by totiž nastavila nekompromisní zrcadlo tragikomedii o názvu „řízení městské firmy“.
Uvědomili si tyto skutečnosti koaliční zastupitelé, kteří svými hlasy, ve spěchu, bez potřebných podkladů, navíc bez řádných odpovědí na dotazy vznášené opozičními zastupiteli i radním Ing.K.Hüblem, schválili předem v zákulisí nalajnovaná usnesení? Uvědomili si skutečně, že jejich zvednutýma rukama tahají Ekoltesem placení místní politici své horké brambory z ohně? Vzpomněli si zastupitelé přitom na to, že po řadu let, možná nikdy v zastupitelstvu neodezněla skutečně kvalifikovaná informace o stavu Ekoltesu, že byly dokonce před zastupiteli zatajovány postihy Ekoltesu od státních orgánů kvůli nepřiměřeně vysoké ceně dodávaného tepla, probíhající soudní řízení, atd? Ani v této situaci do očí bijícího selhání používaného systému výběru členů dozorčí rady a představenstva Ekoltesu si nikdo z hlasujících koaličních zastupitelů neuvědomil ironický podtext skutečnosti, že nápravu špatné situace Ekoltesu ponechávají opět v rukou těch, kteří jsou za ni zodpovědní?
Jak vyplývá z dostupných informací, zvolený způsob „zametání stop“ v Ekoltesu je finančně značně náročný a měl by být přičten ke škodám způsobeným orgány Ekoltesu. Na rozdíl od paní starostky Ondriášové, pana Hlavinky, paní Kopřivové, pana Úlehly a dalších se domníváme, že rozhodnutí o vynaložení sumy ve výši až milion korun na založení nové společnosti pro výrobu tepla potřebný čas na hledání nejefektivnějšího řešení, řádnou diskuzi a nezbytné podklady na stole vyžaduje.
Když vyjdeme z toho, co na zasedání zastupitelstva města 3.12.2012 odeznělo, pak je celý zaplacený tyátr s oddělením a prodejem kotelen zbytečný. Stačilo by seriozní jednání s obyvateli města závislými na dodávkách tepla z Ekoltesu. Tedy účtování přiměřených nákladů, výměna desítky let starých kotlů a hledání jiných řešení financování ztrátových činností Ekoltesu, které s výrobou tepla nesouvisí. Bezpodmínečnou podmínkou je ale profesionální vedení této firmy.
Redakce

Hlasování o usneseních na zasedání ZM 3.12.2012:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání ukládá zajištění zpracování podrobných podkladů pro rozhodnutí o oddělení a následném prodeji tepelného hospodářství Ekoltesu a.s.
T: 6.12.2012
O: Ing. Radka Ondriášová

Ing. Radka Ondriášová
ČSSD


Zdržel se
Ing. Vojtěch Zima
ČSSD


Zdržel se
Josef Ulehla
ČSSD


Zdržel se
Mgr. Bronislav Ludmila
ČSSD


Zdržel se
Bc. Lenka Kopřivová
ČSSD


Zdržel se
PhDr. Vladimír Juračka
Hran. 2000


Pro
MUDr. Jana Švarcové
Hran. 2000


Pro
Mgr. Zdeněk Skrobánek
Hran. 2000

Pro
Mgr. Bedřich Novák
Hran. 2000

Pro
Vlasta Zapatová
Hran. 2000

Pro
Mgr. Miroslav Ralndl
KSČM


Pro
MUDr. Ivan Sumara
KSČM


Pro
Jarmila Žurmanová
KSČM


Nehlasoval
Ing. Radek Hlavinka
ODS


Zdržel se
Karla Vlasáková
ODS


Pro
Mgr. Miroslav Wildner
ODS


Proti
Ing. Miroslav Kutý
ODS


Zdržel se
Ing. Karel Hubl
VV


Pro
Mgr. Zdeněk Jemelík
VV


Pro
Ing. Jiři Haša
KDU-ČSL

Zdržel se
Mgr. Pavla Tvrdoňová
ZpH


Zdržel se
Jaroslav Sedláček
SN


Zdržel se
Ke schválení bylo potřeba 12 hlasů, přítomno 22 zastupitelů, nepřítomen: J.Oplatek (KSČM)
Pro: 10 (45%)    Proti: 1 (5%)    Zdrželo se: 8 (36%)    Nehlasovalo: 3 (14%)
Návrh usnesení neschválen
__________________________________________________________

Hlasování o usnesení
Zastupitelstvo města Hranic po projednání schvaluje projekt přeměny obchodní společnosti EKOLTES Hranice, a. s. se sídlem Hranice, Zborovská 606, IČ 619 74 919, jako rozdělované společnosti ve smyslu ust. § 250 a násl. zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (déle jen „ZPOSD") dle varianty a) a přílohy č.2 důvodové zprávy.

Ing. Radka Ondriášová
ČSSD


Pro

Ing. Vojtěch Zima
ČSSD


Pro

Josef Ulehla
ČSSD


Pro

Mgr. Bronislav Ludmila
ČSSD


Pro

Bc. Lenka Kopřivová
ČSSD


Pro

PhDr. Vladimír Juračka
Hran.2000


Zdržel se

MUDr. Jana Švarcové
Hran.2000


Proti

Mgr. Zdeněk Škrobánek
Hran.2000


Zdržel se

Mgr. Bedřich Novák
Hran. 2000

Zdržel se
Vlasta Zapatová
Hran. 2000

Proti
Mgr. Miroslav Ralndl
KSČM

Proti
MUDr. Ivan Sumara
KSČM

Proti
Jarmila Žurmanová
KSČM

Nehlasoval
Ing. Radek Hlavinka
ODS

Pro
Karla Vlasáková
ODS

Pro
Mgr. Miroslav Wildner
ODS

Pro
Ing. Miroslav Kutý
ODS

Pro
Ing. Karel Hubl
VV

Proti
Mgr. Zdeněk Jemelík
VV

Proti
Ing. Jiří Haša
KDU-ČSL

Pro
Mgr. Pavla Tvrdoňová
ZpH

Pro
Jaroslav Sedláček
SN

Pro
Ke schválení bylo potřeba 12 hlasů, přítomno 22 zastupitelů, nepřítomen: J.Oplatek (KSČM)
Pro: 12 (55%)    Proti: 6 (27%)    Zdrželo se: 3 (14%)    Nehlasovalo: 1 (5%)
Usnesení schváleno

Další výsledky hlasování na zasedáních zastupitelstva a zvukové záznamy jejich průběhu naleznete ZDE
Sbírku listin Ekoltesu naleznete na portálu Justice ZDE

8 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Před chvílí jsem viděl Klause ztrapňovat se v televizi, když všeobecný názor na jeho amnestii označil za dílo sdělovacích prostředků. Myslím, že se brzy dočkáme podobného od výžirků, kteří Ekoltes dovedli tam kde nyní je.

Anonymní řekl(a)...

Čím asi uplácí Kosmodisk zastupitele, že mu umožňují tunelování Ekoltesu?

Anonymní řekl(a)...

Kosmodisk se nejspíš modlí, ať ho nechají dožít se důchodu v Ekoltesu. Prodejem kosmodisků by se neuživil a co vlastně umí?
Pepina

Anonymní řekl(a)...

Trochu mne zarazil postoj radního ing. Húbla, že když dostal k podpisu závazek pro beztrestnost kopaliční bandy na radnici a v Ekoltesu se okamžitě neobrátil na orgány činné v trestním řízení. Normálně, nepodal žalobu za rozkrádání(tunelování) majetku svěřeného k obhospodařování jmenovaným osobám. Hlavní tuneláři, korupčníci a zloději jsou známi ředitel firmy Vinkler a Hlavika předseda př.této firmy, kteří si již mastí kapsy nekolik let a nic se neděje.Jim v tom sekundují známé firmy s radniční koalice a už to jede. Hodně lidí tuto zlodějnu registruje ,myslím zastupitelé , kontdolní orgýny a
nic. Copak se někdo kdo do toho podrobně vydí nenaštve, praskne do stolu a nezačne jednat. To v celých Hranicích jsou jen bačkory, které umějí kecat jen u piva a tím
to končí, jsme jak to stádo ovcí, které ovláda jeden pes. To jsme to dopracovali.

Anonymní řekl(a)...

Pepino, náhodou vím co Kosmodisk umí, budeš se divit, ale dokázal nabourat lokomotivu kterou řídil, no uznej, to se každému nepovede. :-))

Anonymní řekl(a)...

No slyšela sem že Vinklerovi u dráhy pšenka nekvetla. Prý ani na vlečce v cementárně. Takže mu fakt zbývá asi jen ten Ekoltes a modlení ať se v představenstvu neobjevíněkdo co tomu rozumí.
Pepina

Anonymní řekl(a)...

Kosmodisk je pouhá prkotina. Tady jde o větší b.o.r.d.e.l.
Kosmodisk mu nechejte jako bonus. Prostě je to parta. A ti co chtěli změny na radnici v tom jedou s nimi. KL

Anonymní řekl(a)...

„Opona se zvedá a na jevišti se děje něco jiného než na oponě…“
Co vám to připomíná?