4. 3. 2014

Když selský rozum chybí...

V pátečním Hranickém týdnu bylo zveřejněno prohlášení Vladimíra Juračky k zvážení mojí role v radě města. Rád bych se k článku vyjádřil.
V minulých letech jsem byl v Teplicích nad Bečvou zvolen ve třech volebních obdobích starostou obce. Za těchto dvanáct let jsem jako neuvolněný starosta realizoval řadu investičních projektů za několik desítek milionů korun:
-          Kanalizaci a čistírnu odpadních vod
-          Plynofikaci obce
-          Napojení na hranický vodovod
-          Výstavbu 45 bytových jednotek včetně potřebné technické infrastruktury
-          Kompletní rekonstrukci veškerých chodníků v celé obci
-          Dešťovou kanalizaci
-          Cyklostezky
-          Tenisový dvorec se zázemím a dětským hřiště v lokalitě na „Výsluní“
-          Kompletní rekonstrukci letního občerstvení s hřištěm na volejbal za hasičskou zbrojnicí
-          Kompletní výstavbu technické infrastruktury pro rodinné domy  v lokalitě „Záhumení“.
-          Výstavbu kabelové televize s vysokorychlostním internetem v celé obci
-          Rekonstrukci veškerých místních komunikací  v zastavěné části obce
-          Revitalizaci zeleně  uvnitř obce a další menší akce.

Když jsem přebíral obec jako starosta, bylo v pokladně cca 1 mil. Kč. Když jsem jako starosta končil, předával jsem obec bez dluhů a v pokladně byly cca 3 mil. Kč.
Financování investic jsem zajišťoval především z dotací, příspěvků obyvatel, z půjčky a z rozpočtu obce. Veškeré žádosti o dotace, smlouvy, technický dozor, výběrová řízení, monitorovací zprávy a vyúčtování dotací jsem zajišťoval osobně, se dvěma zaměstnanci: účetní a sedmdesátiletým důchodcem a se zastupiteli, případně s pomocí občanů obce.
Outsourcing (nákup služeb) jsem využíval velmi omezeně pouze v nezbytných případech.
Tyto akce nezmiňuji proto, abych se chlubil, ale abych ukázal, co se dá zvládnout ve třech lidech.
Když jsem v r. 2007 změnil trvalé bydliště do Hranic, začal jsem pracovat v komisi rozvoje města. Naivně jsem se domníval, že i v Hranicích by bylo možno rozumně hospodařit s veřejnými prostředky a používat selský rozum zejména při investicích. Bohužel i dnes, jako zastupitel jsem se přesvědčil, že to možné není.
Nejdříve jsem se snažil u minulých zastupitelů najít podporu pro projekt rozšíření jezu v Hranicích, který s poldrem Teplice zajistí 100 % ochranu Hranic před povodněmi na Bečvě. Studii proveditelnosti, dokumentaci pro územní povolení a vydání územního rozhodnutí jsem nakonec musel zajišťovat osobně a finanční prostředky (115 tis. Kč) získat z darů od obyvatel a hranických firem. Zbytek  potom uhradilo Povodí Moravy. Územní rozhodnutí jsem zajistil za čtyři měsíce a projekt dále předal Povodí Moravy, které v projektu pokračuje a nejbližších letech i zrealizuje. Město na přípravu investice za 200 mil. Kč nepřispělo ani korunou.
Město zatím prosazovalo v mikroregionu   protipovodňový varovný systém za 15 mil. Kč, který byl v loňském roce dokončen. Roční provozní náklady jsou 500 tis. Kč. Praktický přínos je však velmi problematický a obávám se, že zanedbatelný.
S projednávanými materiály v zastupitelstvu a v radě s 95% souhlasím bez výhrad. Bohužel k rozpočtu a některým investicím mám výhrady zcela zásadní.

V minulosti se jednalo například  :
-          O uzavření pro město nevýhodné dlouhodobé smlouvy o provozování parkovacího systému. Provozovatel obdrží od města více jak polovinu vybraného parkovného, město provozovateli bezplatně poskytne městského strážníka na výběr pokut při porušení podmínek parkovacího systému. Veškeré vybrané pokuty připadnou provozovateli parkovacího systému. Město nedostane ani korunu. Tuto nevýhodnou stále ještě platnou smlouvu podepsal pan bývalý starosta Juračka. V loňském roce bylo možno tuto smlouvu vypovědět, protože provozovatel porušil její podmínky. Zastupitelstvo však schválilo dodatek, který umožňuje pokračovat v parkovacím systému, který je pro město značně nevýhodný.
-          O závlahu trávníků pitnou vodou realizovanou při rekonstrukci městského parku.
-          O nákladné vložkování zdvojené kanalizace při rek. ulice Studentské, kdy by nová kanalizace byla o polovinu levnější a mohla být financována z prostředků Vak Přerov.
-          O příspěvek 1 mil. Kč města Hranic Láznim Teplice n. B. na rekonstrukci LD Janáček a 0,4 mil. Kč na dětské hřiště. Majoritní vlastník lázní je v dlouhodobém konkursu, takže není jasné komu město příspěvek vlastně poskytlo. Město Hranice při tom vlastní v lázních chodníky, které jsou dlouhodobě v havarijním stavu a na jejich opravu nemá peníze.
-          Kamenná dlažba historického centra za desítky mil. Kč, je pro chůzi nevhodná, a špatně udržovatelná. Zejména dolní podloubí je ve špatném stavu. Frekventované úseky komunikace jsou hlučné, prašné a hrbolaté. Podloží je špatně odvodněné, provedené opravy v záruční době problém neřeší. I když záruka v letošním roce končí a město bude muset uvolnit dodavateli pozastávku 2,4 mil. Kč, zastupitelé řešit reklamaci soudní cestou odmítají, takže další opravy budou již hrazeny městem.

V současně schváleném rozpočtu se například jedná:
-          o 2,5 mil. Kč na přeložku trafostanice a přípojky VN v majetku ČEZ, která je v dobrém stavu a má se přesunout pouze kvůli nákladné rekonstrukci zámecké zahrady.
-          o zbytečně nákladnou opravu zaklenutého potoku v Partyzánské ulici za 3,8 mil. Kč.
-          o rekonstrukce deš. kanalizace v Drahotuších za 4 mil. Kč. Projektová dokumentace není dokončena, rozsah prací ani technické řešení není zastupitelům známo. Rovněž není jasné zda akce bude v letošním roce vůbec realizována, přesto jsme v zastupitelstvu schválili v rozpočtu 4 mil. Kč. Takovýchto  nepřipravených akcí je v rozpočtu více.
      Například  nová projektová dokumentace na revitalizaci hřbitova za 200 tis. Kč, přestože projektová dokumentace již existuje a postačilo by zpracovat podklady    pro výběrové řízení a zajistit realizaci.

Zdaleka největší problém je projekt kanalizace ve Velké a Pod Hůrkou o celkových nákladech 80 mil. Kč na který nám byla přidělena dotace z evropských fondů, a kanalizace musí být postavena nejpozději do poloviny příštího roku. Již minimálně rok víme, že projekt je špatně připraven. Žádost o dotaci závažně porušuje podmínky dotačního programu a již nyní je jasné, že dotace bude minimálně krácena a v krajním případě bude po závěrečném vyhodnocení dotace městu zcela zrušena. Přesto jsme na posledním zastupitelstvu schválili přijetí úvěru ve výši 63 mil. Kč a to i v případě, že dotace bude krácena.
Situace je o to vážnější, že navržené technické řešení je zbytečně investičně i provozně nákladné a navíc zatěžuje životní prostředí proplachováním kanalizace při deštích do Veličky. Prakticky to bude znamenat, že cenu stočného bude město muset zbytečně dotovat, aby obyvatelé Velké mohli platit stočné stejné jako v Hranicích.

Při projednávání rozpočtu jsem chtěl o všech těchto závažných pochybeních diskutovat, bohužel většině zastupitelů se moje připomínky zdály zbytečné, došla   jim trpělivost a tak mi bylo odebráno slovo.
Pokud jde o pana Juračku, zajímá mne, zda jako člen dozorčí rady Ekoltesu cítí zodpovědnost za snížení základního jmění Ekoltesu o 71 mil. Kč a za prodej kotelen, které Ekoltes neuměl hospodárně provozovat. 
Snad by se měl i zamyslet nad tím, proč nový majitel zaplatil za kotelny 37 mil. Kč, snížil cenu tepla a připravuje rozsáhlé investice do modernizace všech kotelen.
Zájmy města v dozorčích radách a představenstvech by měli zastupovat především odborníci, kteří nutně nemusí být zastupitelé. Ekoltes by potom nemusel prodávat nejhodnotnější majetek.
Do zastupitelstva jsem šel se snahou pomoci lépe hospodařit s majetkem města. Většina zastupitel nemá zájem o názor, který je odlišný od jejich, a já to respektuji. Proto v podzimních volbách již nebudu kandidovat.

V Hranicích 3.3.2014       Ing Karel Hübl, zastupitel města Hranic 

6 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Žeby noový člen hnutí ANO,nebo se vytahuje špina před volbami které se kvapem blíží.Řekl bych ,že to první.Veverky umí dobře skákat.Pokud ale někdo spůsobil škodu na úkor města okamžitě ohlásit na policii a nechat jednat vyšetřovatele.

Anonymní řekl(a)...

Toho baziliška jste popsal velice přesně pane inženýre.
J.S.

Anonymní řekl(a)...

Já bych k článku jen doplnil, černá stavba v ulici Na náspech, na kterou město v tichosti vydalo stavební povolení až 3 roky po jejím dokončení. Muselo počkat až jeden z účastníků prodá svůj dům. Dále bych doplnil černou stavbu mostu / v povolení se psalo o rekonstrukci/ , ale zde vznikl most zcela nový, v jiné podobě, jiných rozměrů.
J.V.

Anonymní řekl(a)...

O tom, že zdejší městský úřad včetně zastupitelstva je pouhá banda diletantských zrádců může dnes pochybovat leda blázen. Skryté zadlužení města roste, za nadšeného souhlasného hýkání místních ovčanů, těším se, jak ovce budou kroutit dutými hlavami až prozřou. A soudruh Juračka může leda tak skákat jak čertík na gumě. Je to jen zakomplexovaný náfuka, který podělal na co sáhl a ještě to permanentně svádí na ostatní. Možná brzo vytáhne svou starou svazáckou košili, trochu ji ztmaví a přikreslí žlutou fixou kosočtverec ze žlutých hvězdiček.
Myslím, že si jako tupé obyvatelstvo zasloužíme takové vedení i důsledky jeho nekompetence.

Anonymní řekl(a)...

Toto skokana jste myslel toho, co začínal jako nástěnkář a ideolog v jednotě.Toho , co pak rychle přeskočil k OF a pak posléze k DEU , TOP ? Pokud jsem v genezi pana "Nástěnkáře" něco vynechal, pak se omlouvám.

Anonymní řekl(a)...

Pokud se nemýlim tak pan Juračka byl vyšetřovan pro korupci i kdyš neprokazanou za prodej městskych bytů.Tenkrát měl kliku,že do jednání vsstoupil UHS jinak seděl ještě dneska.Proto nevolit máme jistě lepší lidi na radnici.