13. 3. 2014

Ing. K. Hübl reaguje na předchozí příspěvek


K předchozímu příspěvku pana PhDr. Vladimíra Juračky jsme obdrželi vyjádření pana Ing. Karla Hübla. Pro snazší orientaci označujeme modře znění předchozího příspěvku pana Juračky a černě vyjádření pana Hübla k jednotlivým pasážím. Redakce

Vyjádření k příspěvku Ing. Hübla
Ing. Karel Hübl zveřejnil na webu Hranické listy příspěvek nazvaný „Když selský rozum chybí“.  V něm se vyjadřuje k článku otištěném v Hranickém deníku pod poněkud zavádějícím titulkem „Juračka vyzval Hübla: Zvažte roli v radě města“.
Souhlasím s pisatelovým názorem, že selský rozum by neměl při rozhodování zastupitelstva chybět. Jenže selský rozum musí být založen na řádně ověřených faktech, a nikoli na pocitech. S ověřováním fakt se však Ing. Hübl ve svém příspěvku neobtěžoval. Vzhledem k tomu, že se v článku objevuje kritika mé osoby, která je založená na polopravdách, cítím potřebu uvést věci na pravou míru.
Pro objektivnost musím úvodem uvést, že velmi oceňuji to, co se Ing. Hüblovi jako dlouholetému starostovi obce Teplice nad Bečvou podařilo, je to obdivuhodné dílo. Uznání si rovněž zaslouží za své aktivity v Zastupitelstvu města Hranic, které souvisejí s prosazováním protipovodňových opatření.
V řadě věcí však s Ing. Hüblem nesouhlasím a často ani nechápu jeho motivaci. Ing. Hübl je tři roky členem rady města. Zastupitelstvu předkládá na každém zasedání řadu iniciativních a pozměňujících návrhů. Jenže drtivou většinu těchto podnětů rada města nepodpoří. Ing. Hübl se pak snaží přesvědčovat členy zastupitelstva, a ani zde není úspěšný. Hodně jeho návrhů se týká technické infrastruktury, zejména kanalizací, což je jeho profese. V této souvislosti často zpochybňuje rozhodování města. Co si však mají myslet zastupitelé, když na jedné straně je projekt zpracovaný renomovanou firmou a na druhé straně návrh Ing. Hübla, aby se hledalo zcela jiné technické řešení. Rada města musí být založena na programové shodě. V Hranicích však jako by existovaly rady dvě a každá táhne za jiný provaz.
Ing. Hübl ve svém příspěvku kritizuje některé investice schválené zastupitelstvem v tomto volebním období i v těch minulých. Jeho argumentace je dílem subjektivní, dílem založená na nepravdách.
Pana PhDr. Juračku oceňuji jako zdatného řečníka, znalce jednacího řádu zastupitelstva, odborníka na historické centrum a kulturu. Velmi často s jeho názory (zejména na investice a ve věcech hospodaření s majetkem města) však nesouhlasím. Nicméně ctím jeho právo na vlastní názor, ale dle mého názoru mám právo na vlastní názor, který může být odlišný od názoru většiny zastupitelů a členů rady. Rozhodně nemíním hlasovat pro návrhy, které podporují špatné hospodaření s veřejným majetkem a jsou v rozporu s mým svědomím. Odlišný názor není nic špatného a nemíním hlasovat pro špatné návrhy jen proto, abych táhl za jeden provaz. 
Když jsem byl starostou v Teplicích, tak jsem si odlišných názorů vážil a důkladně zkoumal, kde je pravda a pokud jsem měl pochybnosti, neměl jsem problém svůj názor změnit. Každý děláme chyby i renomované firmy, obzvláště když jsou motivováni honbou za maximálním ziskem, někdy bohužel za každou cenu. Zastupitelé by dle mého názoru měli mít na podstatné věci svůj vlastní názor a nespoléhat se jen na názor rady, starostky nebo někoho jiného, protože hospodaří s rozpočtem o výši cca 400 mil. Kč a rozhodují o investicích, které ovlivní chod města a život obyvatel na řadu let. Moje kritika je založena především na zkušenostech a věcných argumentech.
Velmi mne mrzí stavba bazénu v Hranicích. Ve stejné době, kdy se připravovala výstavba bazénu v Hranicích, jsem jako starosta obce získal dotaci na přípravu krytého bazénu v prostoru opuštěného lomu za motorestem Vápenka v Černotíně ve výši cca 1,7 mil. Kč.a dotaci na přípravu projektu cyklostezky z hranického parku přes Teplice do motorestu Vápenka ve výši cca 0,7 mil. Kč. Zajistil jsem zpracování studie proveditelnosti na bazén. Bazén za vápenkou byl podzemní, investiční náklady činily cca 120 mil. Kč, topení a ohřev vody byly tepelnými čerpadly voda - voda. Vlastní zdroj vody byl z podzemních jeskyní, inženýrské sítě, parkoviště byly k dispozici. Provozní náklady byly minimálně poloviční než u bazénu v Žáčkově ul. v Hranicích. Dotace na realizaci byla přislíbena ve výši 85 – 90 %. Město by muselo na realizaci bazénu přispět pouze částkou 15-20 mil. Kč. Bohužel, hranické zastupitelstvo, v jehož čele byl PhDr. Juračka, se rozhodlo postavit bazén v Hranicích bez dotace a s dvojnásobnými provozními náklady. Dotaci na přípravu obou projektů jsem musel vrátit, protože město Hranice se odmítlo podílet na financování. Podporu jsem ještě hledal v mikroregionu Hranicko, jehož jsem byl tehdy předsedou. Podporu jsem našel pouze u starosty z Bělotína, a proto jsem z funkce předsedy mikroregionu odstoupil. Důsledek dle mého názoru špatného rozhodnutí zastupitelů se starostou včele je, že město bude do r. 2021 splácet úvěr na bazén a provoz bazénu musí město každý rok dotovat částkou 3 mil. Kč a cyklostezka do lázní Teplic není dodnes vybudována. 
Jako občanu Hranic mi není lhostejné, že podobné zbytečné chyby stále stejní lidé opakují a v Hranicích chybí technická infrastruktura pro rodinné domy, hřbitov je v havarijním stavu, chodníky a komunikace na některých sídlištích jsou stále ještě v havarijním stavu, nemáme zimní stadion, město prakticky nepodporuje místní podnikatele, zbytečně se zbavilo možnosti získat kasárna Jaslo, dotace na revitalizaci brownfields a podpořit tak další rozvoj podnikání ve městě. Jsou to dle mého názoru hrubé chyby, se kterými se těžko smiřuji. Nicméně respektuji právo každého na vlastní názor a v příštích volbách již kandidovat nebudu.


Parkovací systém v městském centru
Smlouvu s vybraným provozovatelem schválilo v roce 2006 zastupitelstvo a na základě jeho rozhodnutí jsem ji jako tehdejší starosta podepsal. Není pravda, že veškeré pokuty jsou příjmem provozovatele, jsou příjmem města. Strážník, který pokuty vybírá, by byl nezbytný i v případě, kdyby město parkovací systém provozovalo samo, a patrně by muselo vyčlenit strážníky dva. Takto firma platí svého pracovníka, který je strážníkovi k dispozici, a poskytuje pro tento účel své auto. Ing. Hübl chybně uvádí, že se smlouva s provozovatelem parkovacího systému dala vypovědět. Nikoliv, zastupitelstvo mělo k dispozici právní rozbor, podle kterého bylo zřejmé, že to nelze dříve, než uplyne doba, na kterou byla smlouva uzavřena.
Dle informací městské policie strážník MP ve většině případů pokutu neukládá z důvodu, že jako postih je dostačující manipulační poplatek vybíraný firmou City Parking Group. Dle statistik firmy City Parking Group bylo v roce 2013 vybráno hotově na místě 471 poplatků ve výši 141.300 Kč a na složenku 104 poplatků. Nevím tedy, co není pravda.
Provozovatel smlouvu o provozování parkování závažně porušil a městu dlužil za sankce značné částky, které byly pro něj likvidační. Zastupitelstvo schválilo dodatek k nevýhodné smlouvě pro město a sankce firmě City Parking Group v plné výši prominulo. S dodatkem a prominutím jsem zásadně nesouhlasil. Za svým stanoviskem i dnes si beze zbytku stojím. S právním názorem JUDr. Svatoně jsem nesouhlasil. V HL jsem i na toto téma již dříve zveřejnil článek, kde vše podrobně vysvětluji včetně konkrétních čísel.

Dlažba v historickém centru
Podle Ing. Hübla je pro chůzi nevhodná, hlučná, prašná, hrbolatá a její podloží je ve špatném stavu. Je to opět ukázka subjektivního pohledu, který se vydává za obecně platnou pravdu. Jistěže asfalt nebo beton by byl pro chůzi a auta pohodlnější, jenže pro  historické prostředí je zcela nevhodný. Estetické cítění zřejmě není silnou stránkou pisatele. Podloží není ve špatném stavu, nepropadá se a netvoří se po dešti kaluže, o čemž se může každý návštěvník historického jádra přesvědčit na vlastní oči.
Obrázky si zvětšete
Estetické cítění je jedna věc. Praktický dopad, hygiena a stížnosti občanů je druhá věc, před kterou by se neměly zavírat oči ani uši, jak někteří zastupitelé s oblibou činí.
Na dlažbě s velkými spárami se ničí zejména dámské vysoké podpatky. Zachytávají se zde nedopalky cigaret a další odpadky, které se obtížně odstraňují. Na mozaikové dlažbě pod dolním podloubím se často objevují psí exkrementy, což zase uráží moje estetické cítění. Nedomyšlené vybudování retardérů v Komenského ulici přivádí na náměstí zvýšené množství automobilů, které víří prach, hlukem obtěžují obyvatele a nadměrnými emisemi výfukových plynů při odpoledních špičkách poškozují zdraví obyvatel. Neuvážené úpravy historického centra nikdo řádně neprojednal s drobnými podnikateli, kteří s tím mají každodenní problémy.

Podloží dlažby frekventovných komunikací na náměstí není dobře odvodněno. Voda se dlouho po dešti drží vysoko ve spárách a v zimě to může způsobovat zvlnění dlažby, které bude nutno řešit předlážděním. Patrné je to z přiložené fotografie a při každé jízdě automobilem přes náměstí. V letošním roce končí záruky a je poslední možnost reklamace, kterou však většina zastupitelů odmítá. Důsledkem budou nadměrné náklady na předlažby v blízké budoucnosti. Důsledkem budou chybějící finanční prostředky na opravu chodníků např. na hřbitově a další zanedbávání technické infrastruktury ve městě.

Přeložka trafostanice
Ing. Hübl považuje tuto investici za zbytečnou. Trafostanice se zcela nevhodně nachází uprostřed plánované zámecké zahrady, která bude vybudována v letošním roce. Součástí areálu jsou – kromě zeleně a cestiček – dřevěná lávka, vyhlídkový altán, pobytové terasy, schodiště, dětské hřiště, vodní prvek a objekt volnočasových aktivit. Sympatické na tomto záměru je, že většinu nákladů pokryje poskytnutá dotace. Pokud by trafostanice zůstala na původním místě, nedal by se tento velkorysý záměr uskutečnit.
Dotace na realizaci je sice sympatická. Méně sympatické budou již provozní náklady na údržbu, které budou zase chybět jinde. Pokud by trafostanice zůstala na svém místě, velkorysý záměr by se realizovat zcela jistě mohl. Pouze by se musel nepatrně přizpůsobit a ušetřené finanční prostředky by se mohly použít na jiné potřebnější účely (např. revitalizace hřbitova, oprava místních komunikací na sídlišti Jaslo, TI pro RD atd.)

Mé členství v dozorčí radě společnosti Ekoltes
Ing. Hübl mě jako člena dozorčí rady volá k zodpovědnosti za „prodej kotelen, které Ekoltes neuměl hospodárně provozovat“. Proč jsem se rozhodl pro prodej, stejně jako většina členů zastupitelstva? Kotelny sice přinášely společnosti Ekoltes určitý zisk, nicméně s ohledem na další předpokládané odpojování odběratelů se nedalo vyloučit, že se společnost dostane do ztráty. Osobně se domnívám, že do deseti let bude téměř každý nájemní dům vytápěn vlastním tepelným čerpadlem a stávající kotelny budou patřit do historie. Takto město za prodej kotelen utržilo 37 mil. Kč, které se dají použít na potřebné investice. V tržním hospodářství je obvyklé, že firmy prodávají své části, specializují se, mění své zaměření.
Souhlasím s názorem Ing. Hübla, že „zájmy města v představenstvech a dozorčích radách by měli zastupovat především odborníci, kteří nutně nemusí být zastupitelé“. Naše volební strana Hranice 2000 tento záměr měla a stále má ve svém programu. V nynějším volebním období však pro tuto myšlenku není v zastupitelstvu dostatečná podpora. O složení dozorčí rady a představenstva ze zákona rozhoduje rada města. Ing. Hübl je členem rady, než (jako původně opoziční zastupitel) dal souhlas se svým členstvím v radě, mohl si klást určité podmínky a jeho představa o složení dozorčí rady a představenstva mohla být jednou z nich.
Podobně jako Ing. Hübl do rady města, byl jsem v druhé polovině volebního období kooptován do dozorčí rady společnosti Ekoltes. Dostal jsem se tam na základě přijatého Etického kodexu zastupitele, ve kterém je zakotveno právo opozice na členství v orgánech obchodních společností založených městem. Podle svých možností se snažím tuto funkci vykonávat zodpovědně a iniciativně.
PhDr. Vladimír Juračka, člen Zastupitelstva města Hranic

Členství v radě jsem přijal, abych koaličním zastupitelům mohl lépe vysvětlit své odlišné názory na hospodaření města. V 95 % se schválením materiálů rady nemám žádný problém. Bohužel u zbývajících 5 % s tím problém mám, protože to jsou věci zásadní a týkají se špatného hospodaření města s finančními prostředky, často i v řádech desítek milionů korun.
Jako člena strany, která má v zastupitelstvu dva členy, mě vůbec nenapadlo si dávat nějaké podmínky. Jedinou podmínku jsem si dal, a sice že se budu vyjadřovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nebudu podporovat falešnou solidaritu, což i činím.
Děkuji, hranickým listům, že zveřejnily moji reakci na článek otištěný v Hranickém týdnu, který mi podat vysvětlení bohužel neumožnil.
Mrzí mne, že Hranický týden za veřejné prostředky města vytváří falešný obraz o jeho hospodaření a neumožňuje zveřejňovat i negativní rekce na jejich články.
Děkuji i panu Juračkovi, že si přečetl můj článek v HL a za jeho vyjádření k mé reakci. Je to snad první krok k naší vzájemné lepší komunikaci.
Karel Hübl, člen zastupitelstva Hranic

5 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...

Ten kdo v davu vyčnívá bývá první na ráně. Karle nenechej se otrávit.
Honza

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...

Je zvláštní, že některé příspěvky jsou nápadném v rozporu s dobrými mravy. Přimlouvám se za to, abychom v rámci slušnosti nedovolili anonymní šíření urážek, pomluv, vulgarit, rasismus či ponižování jednotlivců nebo skupin osob. Nezapomínejme na to, že anonymní diskuze odhalují spodní patra osobnosti a někdy dokáží jít ještě dál, resp. hlouběji.

Anonymní řekl(a)...

To: Je zvláštní, že...
Stejně zvláštní je, že Vy sám (sama) píšete anonymně.
AB