18. 3. 2011

Zvýšení transparentnosti rozhodování zastupitelů při nakládání s veřejným majetkem

Zdeněk Špiřík

Pod tímto názvem předložil zastupitel ing. Karel Hübl v bodu 20 programu zasedání posledního zastupitelstva města návrh těchto 4 opatření:

1.    Město Hranice zveřejní na internetu bez omezení přístupu po dobu jejich platnosti veškeré výzvy k podání nabídky na veřejné zakázky od 20 000,- Kč,  ceny všech přijatých nabídek, zdůvodnění vybrané zakázky, smlouvu s vybraným dodavatelem, dodatky, přílohy, předávací protokoly, faktury a zprávy z kontrol, které lze zveřejnit.
2.    Každá nová smlouva města bude mít ustanovení, ve kterém smluvní strany souhlasí s uvedením smlouvy ve veřejně přístupné evidenci smluv na internetu a současně s tím, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nejsou považovány za obchodní tajemství. Každá smlouva uzavřená mezi městem Hranice je tedy veřejným dokumentem. Evidence smluv je proto veřejně přístupná na internetových stránkách. Každý občan zde může najít základní údaje o konkrétní smlouvě a následně požádat odbor kanceláře starosty o nahlédnutí do této smlouvy
3.    Město Hranice zajistí veřejně přístupnou evidenci jmenovitého hlasování v radě a zastupitelstvu města Hranic na internetových stránkách města, jako nástroje pro kontrolu rozhodování a zvýšení osobní odpovědnosti politiků.
4.   Každý nový projekt o celkových nákladech větších než 500 tis. Kč musí být schválen zastupitelstvem ještě před zadáním zpracování přípravné a projektové dokumentace. Do celkových nákladů projektu se započítávají veškeré náklady na projektové práce a inženýrskou činnost.

Starostka města, ing. R. Ondriášová nedoporučila návrh ing. K. Hübla schválit, m.j. za pomoci tohoto argumentu: „…Vy tady uvádíte věci, které dneska už doopravdy fungují a Vy je chcete znova schválit“. Jak známo, zastupitelstvem nakonec prošel protinávrh paní starostky spočívající v ustavení pracovní skupiny, která by téma korupce měla řešit obecně.

Podívejme se tedy, jaká je skutečnost těch „doopravdy fungujících věcí“, které chce ing. Hübl „znova schválit“.

Ad 1) Interní městská směrnice QS 74-01 Zadávání zakázek a veřejných zakázek uvádí, že u zakázek do 100 tis. korun provádí výběr dodavatele vedoucí odboru dle vlastní zkušenosti a aktuálního seznamu dodavatelů na intranetu MěÚ. Nemůže být proto ani řeči např. o cenách „všech přijatých nabídek“ atd.

Ad 2) Interní městská směrnice QS 74-01 Zadávání zakázek a veřejných zakázek neukládá vyžadovat při uzavírání smlouvy s dodavatelem zakázky do výše 500 tisíc korun jeho souhlas s případným zveřejněním smlouvy. Evidence uzavřených smluv není veřejně přístupná na internetových stránkách města.

Ad 3) Veřejně přístupná evidence jmenovitého hlasování v radě a v zastupitelstvu města na internetových stránkách města neexistuje.

Ad 4) Požadavek, aby každý nový projekt o celkových nákladech větších než 500 tis. korun byl schválen zastupitelstvem není plněn.

Z této analýzy vyplývá, že žádný ze 4 návrhů v Hranicích není v navrhované podobě realizován. Paní starostka opět nemluvila pravdu a postup, který zvolila, zabrzdil diskuzi o smyslu předložených návrhů, jejich realizovatelnosti, o případném organizačním a technickém zabezpečení a eventuelně i o časovém rámci realizace.

Žádné komentáře: