16. 3. 2011

Teplická přehrada – opuštěná varianta.

Ing.Karel Hübl, klub Věci veřejných v Hranicích

Před r.1989 se intenzivně připravovala výstavba Teplické přehrady o retenčním objemu cca 92 mil. m3 vody, která by spolehlivě ochránila před povodněmi všechny města a obce na Bečvě pod Teplicemi a na Moravě pod soutokem s Bečvou.(Otrokovice,Uherské Hradiště, Hodonín, Břeclav).

Od záměru se upustilo zejména s ohledem na vysoké investiční náklady a nutnost přeložky železnice a silnice do Valašského Meziříčí.

Po povodni v r.1997 se výstavba Teplické nádrže stala opět aktuální. S ohledem na negativní stanoviska obcí na jejichž katastru se stavba nachází a vysoké investiční náklady (cca 9 mld. Kč), se rozhodlo přistoupit ke kompromisnímu řešení – vybudování suchého poldru o retenčním objemu cca 32 mil. m3 vody, který sníží povodňové riziko, ale ve městech je nutno ještě budovat lokální protipovodňová opatření. Dle mého názoru byla Teplická přehrada nejúčinějším a nejefektivnějším řešením. Investiční náklady cca 9 mld. Kč jsou sice hodně vysoké, ale škody při povodni v r.1997 byly ještě vyšší. Zastavení přípravy vodní nádrže Teplice v 90. letech bylo rozhodnutí především politické a z hlediska vodohospodářského zjevně chybné. V době rozhodnutí zřejmě nikdo nepředpokládal, že již v r. 1997 a 2010 dojde k povodním tak velkého rozsahu.

Po loňské povodni je toto téma opět velmi aktuální. Můžeme opět předpokládat, že podobné povodně se nebudou opakovat? Jsme tak bohatí, že můžeme navrhovat levná řešení?

Teplická nádrž by kromě zajištění 100 % protipovodňové ochrany Bečvy a Moravy pod Teplicemi měla i další významné přínosy :
    • umožnila by nadlepšovat minimální průtoky v suchém letním období v Bečvě a Moravě, což by se příznivě projevilo na kvalitě vody a růstu řas. V Bečvě a Moravě by se bylo možno opět v létě koupat.
    • pozitivně by se ovlivnila hladina spodních vod v podzemních vodárenských zdrojích podél Bečvy a Moravy.
    • zvýšila by se výroba el.energie v malých vodních elektrárnách na jezích na Bečvě a Moravě.
    • nad Teplicemi v okolí nádrže by vznikla významná letní rekreační oblast, která by přispěla k rozvoji turistického ruchu a drobného podnikání.
    • v Hranicích a Teplicích by byla konečně odstraněna tranzitní automobilová a železniční doprava, což by se výrazně přispělo ke zvýšení atraktivity bydlení  a turistického ruchu.
Pro financování by bylo možno využít fondy EU.
Základní problém však je získání podpory obyvatel obcí v zatopeném území a změny postoje  ekologických hnutí. Nic není zadarmo a je nutno pečlivě zvážit všechny dílčí veřejné zájmy a správně rozhodnout o prioritách. Pravdou je, že pro protipovodňovou ochranu Bečvy citelně chybí přehrada s dostatečným  retenčním  objemem. Prakticky jediným vhodným přehradním profilem na Bečvě jsou Teplice a její vybudování je zřejmě jen otázkou času a dalších povodní.

Žádné komentáře: