15. 3. 2010

Kam se ztratil milion?


Než uvedu kolotoč o tom, jak rada města Hranic zachází s usnesením zastupitelstva, musím objasnit, o co se jedná.
Fond životního prostředí (dále jen „fond“) může být zřízen jen usnesením zastupitelstva jako trvalý účelový fond města dle § 84, odst. 2, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Fond spravuje Správní rada fondu, kterou jmenuje a schvaluje zastupitelstvo města. Účelem fondu je podpora aktivit fyzických osob v oblasti zavedení ekologického vytápění bytových objektů s charakteristikou trvalého užívání jako bytu, které neslouží ani z části pro podnikání, které vedou ke zlepšení životního prostředí. 

Prostředky fondu jsou poskytovány přísně účelově, tj. na konkrétní akci, projekt, činnost, jejímž výsledkem by - krátce řečeno -  měl být úbytek kouře z topenišť, který v zimě zamořuje některé části našeho města a vedle silniční dopravy je největším zdrojem polétavého prachu a jiných škodlivin v ovzduší našeho města. Na poskytování prostředků z fondu není právní nárok. Možnost žádat  v rámci tohoto fondu o dotaci se vztahuje pouze na fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území města Hranic a jeho místních částí a původní termín pro zahájení podávání žádostí byl stanoven na 31.srpen 2007.

 Po dlouhém handrkování o tom, kdy bude konečně zpracován statut a ustavena správní rada uplynul pomalu rok. Statutem fondu se zabývala komise životního prostředí až 30.června 2008, doporučila radě města jej schválit a také doporučila, aby správní rada byla sedmičlenná a aby členy doporučily jednotlivé politické strany a hnutí zastoupené v zastupitelstvu. Uplynul zase rok nečinnosti, než se rada města někdy kolem května 2009 rozhoupala nechat statut a členy správní rady projednat na červnovém zastupitelstvu s tím, že do fondu byl v rozpočtu města na rok 2009 vyčleněn 1 milion Kč. 

Radniční koalice ale zřejmě před zasedáním zastupitelstva zjistila, že v sedmičlenné radě by měla menšinu a nemohla by proto fondu diktovat. Na zasedání zastupitelstva proto narychlo protlačila rozšíření členů  na devět a navrhla dva koaliční zastupitele a ty přehlasováním opozice schválila usnesením č. 752/2009 – ZM dne 25.6.2009. A byla spokojenost, protože koalice měla fond pod kontrolou v poměru 5 : 4.

Ale šou kolem fondu teprve nabíralo obrátky. Na den 5.srpna 2009 svolala vedoucí odporu ŽP  správní radu fondu, aby si její členové zvolili předsedu a zabývali se fungováním fondu a prvními žádostmi  o dotaci. Rada města jmenovala tajemnicí fondu pracovnici odboru ŽP. Co se nestalo, na zasedání přišli jen tři členové navržení opozici, čtvrtý se pro nemoc omluvil. Koaliční členové bez omluvy nepřišli. Prostě jednání bojkotovali, zřejmě v reakci na průběh jednání zastupitelstva v červnu  (člen řídící rady fondu doplněný z  řad koaličních zastupitelů byl kritizován za to, že  nepřístojně a hanebně urážel jednoho občana města. Ikdyž jeho jednání bylo na zasedání zastupitelstva prokazatelně prezentováno, dotyčný neměl ani tolik cti, aby to přiznal, popřípadě se snažil omluvit.  Protože doplnění této prezentace pronesl člen správní rady fondu, navržený opozicí, dohodli se koaliční členové na požadavku odvolání tohoto kritika z řídící rady).  

Tato šaškárna radniční koalice byla prezentována velmi tajemně starostou města až na jednání komise ŽP 7. září 2009. Tahanice ohledně správní rady fondu pokračovaly na zasedáních zastupitelstva v září a říjnu, kde na rezignaci dalšího z koaličních zástupců na členství ve správní radě opoziční zastupitelé reagovali nejprve doporučením snížení počtu členů správní rady na původních 7 členů a následně předložením návrhu nejen na doplnění správní rady o nového člena, ale i jednoho náhradníka. I hlasy některých koaličních zastupitelů byly tyto návrhy schváleny. 

Po doplnění rady fondu měla vedoucí odboru ŽP členy fondu svolat, bohužel nic se nedělo. Na dotaz, proč fond již nezahájil práci, přišla v druhé polovině října z odboru ŽP zajímavá odpověď. Cituji: 
       
V rámci šetření financí v letošním roce byla  na podzim 2009 částka  1 mil.Kč   pro Fond ŽP zařazena do úspor roku 2009 / do září 2009 nebylo  zcela jasné  personální složení  Správní rady Fondu/.
V návrhu rozpočtu 2010 má OŽP  pro Fond ŽP  opět částku 1 mil.Kč. Pokud bude  v rozpočtu Zastupitelstvem města Hranic  schválena, OŽP svolá ihned v lednu 2010 první pracovní jednání Správní rady fondu.

Není jasné, kde vedoucí odboru ŽP přišla k názoru, že fond nemůže pracovat, když měl zvolenou většinu členů zastupitelstvem v počtu 6 členů již v červnu a tím vytvořené podmínky pro práci. Proč se částka převedla, je také zajímavé téma. 
Byl dotázán finanční odbor, kdy byla částka s položky fondu převedena. Odpověď - údajně na říjnovém, nebo listopadovém zastupitelstvu. Při hledání v usneseních zastupitelstva v říjnu, listopadu a prosinci o nějaké změně není žádná zmínka.

V rozpočtu města na rok 2010 seFŽP neobjevil. Rada města zastupitelstvu na březnové jednání, kde se budou ještě řešit otázky rozpočtu, výslovně nedoporučuje peníze z údajných úspor roku 2009 pro fond akceptovat.  Tím rada města vyřešila šikovně to, že bez peněz nemá fond o čem jednat, když ve fondu nemají většinu a peníze z úspor rozkulačila podle svého do svých zájmových sfér. Občané, kteří mohli dostat nějakou částku na přilepšení v oblasti investice  do lepšího ekologického  vytápění utřeli nos a hraničtí radní mají z tohoto počinu určitě nesmírnou radost. Tím také pan starosta a jeho radní spolek aktivně přispěl do plánu zkvalitnění ovzduší v našem městě, které tak aktivně - slovně a na papíru - propagují. 

Antonín Honysz, zastupitelstvem města zvolený člen správní rady FŽP

Žádné komentáře: