2. 3. 2010

K poslední změně rozpočtu města na rok 2010Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
§2… Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem.
§4… Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu.

K návrhu rozpočtu na letošní rok jsem měl na zasedáních zastupitelstva koncem minulého roku dvě zásadní připomínky. První k vysokému deficitu, který návrh předložený radou předpokládal a druhou k absenci představy financování potřeb města v následujících letech.
Oceňuji, že rezervy odkryté po ukončení roku byly z části použity k redukci původně navrhované výše deficitu. Ale v reakci na moji druhou připomínku zůstala rada města hodně dlužna. Finanční odbor sice aktualizovaný rozpočtový výhled na další 3 roky zpracoval, návrh změny rozpočtu na letošní rok, který rada zastupitelstvu v únoru předložila, ho však v potaz nebere.

Základním předpokladem naplnění výše citovaných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech je konfrontace představ o směrování rozvoje města se složitou finanční situaci následujících let. Zavírat oči před tím, co se kolem nás děje, poškozuje město a nás všechny, kteří v něm žijeme – vede k neefektivnímu vynakládání prostředků, kterých přitom k dispozici máme stále méně.

Namátkově si jako příklad můžeme položit otázku – proč se má ve smyslu radou předloženého návrhu rozpočtu vynaložit 314 tisíc korun na další přepracování projektové dokumentace nové investice Sportovní areál ulice Žáčkova, jehož realizace by měla stát víc než 100 mil. Kč, v situaci, kdy rozpočet 2010 je deficitní a na jednorázové akce zůstává dle zpracovaného rozpočtového výhledu 9,8 mil. (2011), 5,1mil. (2012) a 1,5mil. korun (2013)?  A naopak, v případě, že by měla tato investice být městskou prioritou, po několik let město mít peníze na nic jiného nebude i v případě získání dotace. Pak by město nemělo vynakládat prostředky na desítky dalších projektů. A předložený návrh rozpočtu umožňuje položit řadu takových otázek.

V pozadí se přitom hromadí další potřeby města, pracuje se na dalších a dalších projektech, předložený schodkový rozpočet nepokrývá ani částečné dofinancování investic, na které jsou žádány dotace, atd. V situaci, kdy je zřejmé, že vše to, co je už projekčně připraveno a na čem se již projekčně pracuje, mnohonásobně překračuje finanční možnosti města v následujících letech, je nutno stanovit městské priority. Zdůrazňuji městské a nikoli privátní nebo skupinové. Jako příklad možné priority uvedu využití dotací na snižování budoucích opakovaných nákladů na chod města. Dlouhodobá tendence zužování volného prostoru mezi příjmy a opakujícími se výdaji na chod města by nás měla nutit investovat např. do snižování nákladů na vytápění městských objektů. V zásobníku akcí nezařazených do návrhu rozpočtu je jich několik.

Většina zastupitelů podpořila usnesení, aby rada provedla do příštího zasedání zastupitelstva kontrolu vazeb navrženého rozpočtu na rozpočtový výhled. Jinými slovy, aby s ním začala pracovat. Nyní bude zajímavé sledovat, zda v radě zvítězí zdravý rozum, či obvyklé obstrukce tandemu starosta – místostarostka vůči všemu, co přichází od opozice.

Zdeněk Špiřík

Žádné komentáře: