16. 5. 2016

Oblast Hranicka a Lipnicka nepatří pod správu Přerova. Odchod z hnutí ANO2011

Jiří Kudláček – starosta města Hranic 

Zákon 424/1991 Sb.  řeší rozdíl mezi politickou stranou a hnutím.
Hnutí usiluje o poukazování na konkrétní nedostatky, zpracovává návrhy změn, předkládá doporučení a shromažďuje podklady pro oponenturu nevhodné, nepotřebné nebo pro lidi nepřínosné legislativy.
Hnutí tedy horizontálně ve společnosti diskutuje a z podstaty neusiluje o nahrazení politických stran, neusiluje primárně o převzetí politické moci a funkcí.
Pravdou je, že dnes tento zásadní rozdíl v podání hnutí ANO zaniká. Vstoupili jsme sice do hnutí, avšak dnes jsou členové v direktivně řízené politické straně.

1) Odcházím, protože se z novin seznamuji s tím, za co jsem jako člen hnutí ANO odpovědný vůči lidem v obcích a městech, ikdyž žádná diskuse neprobíhá a rozhoduje se bez řadových členů. Ani na úrovni starosty obce, který je v přímém kontaktu s občany, nejsou přijímaná rozhodnutí konzultována.

Nedávno zveřejněné statistiky dokládají, že téměř 10% občanů žije pod úrovní chudoby.
V oblasti Olomouckého kraje  je dalších 40% ohroženo nízkými příjmy a malými finančními rezervami pro řešení nenadálých výdajů.


2) Odcházím, protože hnutí ANO zaměřilo svoje úsilí pouze na starost o státní pokladnu a posty na ministerstvech.
Vyslovuji zásadní nesouhlas s tím, aby se státní pokladna  naplňovala na úkor měst, nejslabších občanských vrstev, živnostníků a malých firem. Jsou-li města chudá a státní pokladna plná, máme-li vyrovnaný rozpočet a firmy bez peněz, je to špatná hospodářská politika.  Směrem k zamezení úniku peněz do zahraničí z naší republiky v oblasti hospodářských gigantů nebyly učiněny žádné kroky.

Ve sledování životní úrovně se u nás stále průměruje. V průměru se považuje naše životni úroveň za vyhovující. Střední třída sice uvadá, na malých obcích lidé bojují o živobytí, ale bohatí stále drží průměr na solidní úrovni.

3) Odcházím, protože mě vedení hnutí ANO nepřesvědčilo, že má zájem se podívat do konkrétních oblastí, řešit problémy lidí na vesnicích a v malých městech. V politickém sektoru krajů nemá žádnou strategii. Živnostníkům, obecním úřadům  i rodinám práce jenom přibývá. Tady nás však žije nejvíce.

Zemědělec nebude druhý den dobrým strojařem. Strojař nebude schopným lékařem a lékaře nedá žádná stavební firma do svého čela. Je logické, že pro každou práci nejprve potřebujete informace, studium a praxi.  Pro politickou práci také životní zkušenost a znalost celého systému státní správy a samosprávy.

4) Odcházím, protože při sestavování kandidátky 2016 do Krajského zastupitelstva Olomouckého kraje  jsou všechny tyto základní podmínky opomíjeny a přehlíženy. Mladí lidé a noví politici by měli nejprve získávat zkušenosti v komisích a výborech, seznamovat se s potřebami společnosti, starostmi běžných občanů a hledat klíče k řešení. Hranicko a Lipnicko  je jako správní oblast ORP čtvrtá největší v kraji se 45 spravovanými obcemi a nemá zastoupení na kraji, v systému řízení nemáme dnes s Přerovem nic společného. Máme společného senátora a i to je špatně. Stále někdo jiný rozhoduje, jestli máme právo být zastoupeni či nikoli.  S tím nemohu souhlasit.

Za skutečný populismus považuji vyjádření vedení hnutí ANO, že přijetí funkce starosty města, je výtah k moci, a že každý, kdo vyjádří nějakou další vizi  nebo požadavek, již vykazuje jakousi nenažranost. 

5) Odcházím proto, abych mohl otevřeně lidem říkat:  Starosta města nemá žádnou faktickou moc, ale pouze pracovní funkce. První  funkce je manažerská. Starosta vykonává úkoly, které mu přiděluje rada města a zastupitelstvo města. Na základě těchto pokynů je každý nařízený právní nebo majetkový úkon zajištěn doložkou platnosti vyplývající z jednání uvedených orgánů. Starosta je však statutárním zástupcem města  a jako jediný  za město veškeré úkony parafuje  a tedy stvrzuje. Druhá funkce je reprezentační. Během roku jsou stovky svátků, výročí, sportovních a kulturních akcí. Přijíždějí hosté, máme partnerská města a je nutné se účastnit akcí, které pořádají i jiná města nebo obce  v naší oblasti. Starosta připravuje a podepisuje pamětní listy pro nové občánky, studenty všech škol i seniory. Vítá do života, oddává a naslouchá občanům, pro které zajišťuje realizaci požadavků.
Třetím atributem je kreativní přístup. Starosta se denně dotýká všech oblastí života ve městě. Bezpečnost, doprava, čistota města, školství, odpady, investice, realizace rozvoje atd.
Pokud jste aktivní, je to dřina. Starosta nemá pracovní dobu. Počítá se s tím, že do funkce je většinou v zastupitelstvu zvolen ten, kdo výše popsanou zátěž zvládne. Starosta je z titulu své funkce k dispozici 24 hodin sedm dní v týdnu.
Jestli tedy někdo má pocit,  že správa města je výtah k moci,  mohu odpovědně říci, že není. Starostové mimochodem pracují za třetinový plat poslance v Praze.

Otázka zní, kde začíná skutečná moc a politická činnost se stává přínosnou pro jedince. V počátku však řekněme, že centrální správa  je nutná, bude tedy vždy existovat a bylo by naivní bojovat proti systému, který jsme si společně vybrali, protože zatím lepší neznáme. Není to ani na úrovni kraje. Hejtman podléhá jako starosta taktéž radě a zastupitelstvu kraje a má stejné povinnosti. Pilířem jeho činnosti je provoz a investice do komunikací druhé a třetí třídy, střední školství, zdravotní zařízení ve správě kraje, správa krajských podniků, rozvojové programy, sociální oblast aj.

Odpověď je jasná, skutečná politická moc a nadstandardně zaplacená práce je v Praze. Z tohoto důvodu by tam lidé měli volit a důvěru dávat osobnostem, které pro ně dlouhodobě a přínosně pracují, mají zkušenosti a výsledky. Ne řečníky, kteří cosi vyčetli na internetu, slibují změny bez zkušeností a potřebných znalostí.

6) Odcházím z hnutí ANO  také proto, že většina kandidátů do kraje směřuje především co nejrychleji do Prahy.  Já chci budovat vazbu z kraje do obcí. Krajský úřad je nezbytný partner našeho města, našich obcí, které spravujeme. Za všechny naše lidi chceme k jednacímu stolu v krajském zastupitelstvu, abychom zrušili dnes neplatný systém okresů a byli jsme rovnocennými partnery při stanovování priorit rozvoje v celém kraji. Přesně v tom se neshodujeme. Nechci do Prahy, nechci být hejtmanem. Chci, aby byla zajištěna pevná pracovní vazba mezi krajem a naší oblastí.
Přesto jsem byl osočen, že svým jednáním při prosazování oprávněného požadavku oblasti poškozuji dobré jméno hnutí ANO, že mi jde pouze o osobní prospěch a kariéru, že jsem zhrzen a nic jsem z plánů ANO nepochopil.

7) Odcházím, protože lidé z kandidátky v Hranicích vědí, že bych město neopustil.
Všichni, kteří se na diskusi podíleli, se ztotožnili s dopisem pro vedení hnutí ANO, že chceme jednoho zástupce oblasti do zastupitelstva kraje. Nemusela to být ani moje osoba, ale člen kandidátky ANO z roku 2014. Nechceme, aby nás zastupovali lidé, které pracovně neznáme, nechceme zástupce z Přerova, protože to není naše oblast. Vše jsme signalizovali, komunikovali a máme vše písemně doloženo. Nulová odezva na naše výzvy a současné očerňování jsou také ukázkou "demokratické diskuse" o potřebách jednotlivých oblastí.
Stačí odpovědět na jednoduchou otázku, proč odcházet odněkud kde to funguje. Komunikace nefunguje. Takže bohužel  je třeba zvolit jinou cestu.

Závěrem dovolte položit otázku: jaký byl nebo byly hlavní cíle hnutí ANO? Já jsem to pochopil jako činnost ke zlepšení veřejných financí na všech stupních, zlepšení transparentnosti a zavedení hospodářsky profesionálního vedení všech stupňů samosprávy i statni správy. To činíme. Město Hranice je konsolidované, s velmi kladnou odezvou za práci MO  ANO Hranice i všech kandidátů. Přes všechny tyto výsledky je zřejmé, že je moje osoba po 8 letech práce ve výborech města  a po 3 letech práce pro hnutí ANO  nepřijatelná. Naopak podporu si navzájem přidělily nové tváře hnutí. Budu rád, když mi tedy vedení ANO nebo tito mladí kandidáti objasní své cíle, pokud nějaké vůbec na úrovni měst mají. Zatím jsem je nikde pracovat neviděl a tak se oprávněně domnívám, že spoléhají na hlasy pro pana Andreje Babiše za jeho práci a autoritu. Nikoli na práci svoji.

Žádné komentáře: