24. 6. 2014

Ing. Karel Hübl rekapituluje resty končící koalice na radnici – část 5.

Skládkování bude v budoucnu legislativně i ekonomicky minimalizováno. Již nyní se v rámci připravovaných změn legislativy očekává významný nárůst poplatků za ukládání odpadů na skládky. Pravděpodobné je také budoucí zvyšování provozních nákladů.
V podmínkách Hranic je navíc nejasné, jaká je životnost stávající skládky na Jelením kopci. Vedení Ekoltesu pouští velmi nerado jakékoli informace ze svého zákulisí, zdůvodňuje to ochranou Ekoltesu jako podnikatelského subjektu. Což je samozřejmě hloupost, ale hloupost tímto politickým vedením města posvěcená.  
V podkladu pro jednání zastupitelů 26. června pod číslem 17, z něhož níže citujeme nejdůležitější pasáže, se inž. Karel Hübl zabývá problematikou likvidace odpadů komplexně. Návrh zabývat se perspektivou odpadového hospodářství v našich podmínkách je naprosto logický, spíš je s podivem, že už dávno se studiemi do zastupitelstva nepřišli ti, kteří za to zodpovídají a jsou za to placeni - představenstvo a hospodářské vedení Ekoltesu. Není na co čekat.

Pro lepší orientaci ve zkratkách, které se v dané problematice používají, přikládáme vysvětlivku:
ISNOOK – Integrovaný systém nakládání s komunálním odpadem na
území Olomouckého kraje
ZEVO – Zařízení na energetické využití odpadů


V září 2011 bylo přijato obcemi a Olomouckým krajem memorandum o spolupráci při tvorbě ISNOOK, jehož součástí by mělo být i ZEVO. V současné době však není zpracován žádný konkrétní materiál, ze kterého by bylo patrno jaká zařízení a kde by měla být vybudována, jaké budou pořizovací a provozní náklady. K čemu by se obce zapojené do ISNOOK musely zavázat a na jak dlouhou dobu. Pokud nebudou tyto základní otázky zodpovězeny, nemá smysl zakládat dobrovolný svazek obcí. Obávám se, že například pro Jesenicko nebude nejvýhodnější likvidovat komunální odpad v rámci Olomouckého kraje.
Město Hranice by si mělo především zpracovat koncepci s nakládáním s odpadem pro Hranický region napojený na skládku v Hranicích a následně ji srovnat s koncepcí ISNOOK a teprve potom se rozhodnout, co je pro město výhodnější.

Varianta č.1 možné likvidace komunálního odpadu v Hranicích – spalování v cementárně.
Vybudování linky na drcení a třídění odpadu (cena technologické části pro kapacitu cca 10 000 t/rok – 20 mil. Kč)
- výroba alternativního paliva pro cementárnu cca 5 000 t/rok
- na skládku cca 5 000 t/rok
Financování: dotace + finanční prostředky města nebo Ekoltesu. Cena stavební části bude závislá na umístění a rozsahu přípojek inž.sítí. (cca 10 mil. Kč)
Roční úspora za skládkování cca 6 mil. Kč/rok bez DPH
Příjem za prodej paliva cementárně až cca 2,5 mil. Kč
Studii proveditelnosti by muselo zajistit město nebo Ekoltes na své náklady.

Varianta č.2 možné likvidace komunálního odpadu v Hranicích - PTR.
1. Vybudování linky na drcení a třídění odpadu (cena technologické a stav. části pro kapacitu cca 10 000 t/rok – 30 mil. Kč)
2. Vybudování linky PTR firmy HEDWIGA BIOENERGY –energetické využití odpadu s výrobou el. energie a tepla
·         Spalování pevné frakce z PTR v cementárně cca 3 000 t/rok
·         na skládku cca 2 000 t/rok

Firma HEDWIGA BIOENERGY nabízí Kompletní financování přípravy a realizace celé stavby.
Provozování by mohla zajišťovat společná firma, ve které by město mělo menšinový podíl, takže by město inkasovalo dividendu a přitom by neriskovalo.
Cena za likvidaci komunálního odpadu se uvažuje 1 300 Kč/t komunálního odpadu. Výše podílu města a cena za likvidaci odpadu by byly předmětem dalších jednání a upřesní se po zpracování studie proveditelnosti. Pokud by se podařilo vše optimálně zajistit, mohla by cena likvidaci odpadu být pro město i nižší.
Studii proveditelnosti by firma HEDWIGA BIOENERGY zajistila na své náklady. Předběžné varianty možného umístění:
·         Skládka na Jelením kopci
·         V těsné blízkosti cementárny
·         V areálu bývalých kasáren Jaslo
(red)

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Dokud budou v zastupitelstvu lidé, kteří na něm jen tyjí, není šance nic změnit. Chcete to změnit? Lehká pomoc NEVOLTE ty, kteří jsou a nebo byli dlouho době v čele města!!!!

Anonymní řekl(a)...

Spalovat v Cementu? Jenom to ne. V létě bylo velmi jasně vidět v brzkých ranních hodinách jak Cement chrlí a zamořuje celé okolí. Byly dny, kdy nebylo vidět ani na vycházející slunce. Cement by měl zaplatil Městu celou zvýšenou očistu. A i to by bylo velmi, velmi málo.
Už dávno mělo Město motivovat občany, aby se více třídilo. V jiných zemích se třídí 2 x tolik a ani to nestačí. Pokud Město a Ekoltes nic řešit nebude, tak se obávám, že následky budou fatální.