22. 6. 2014

Ing. Karel Hübl rekapituluje resty končící koalice na radnici – část 3.

Navržené řešení kanalizace ve Velké má, jak uvádí inž. Karel Hübl v materiálu pro nejbližší zasedání zastupitelstva města, jedinou výhodu a proti tomu 7 níže uvedených nevýhod plus zbytečně vynaložené prostředky města navíc….v dnešním světě nepochopitelné. Tím spíše, že na žádném předchozím zasedání zastupitelstva města nebyla starostka města, ani nikdo jiný z vedení města schopen říci jediný konkrétní argument proti argumentům předkládaným inž. K. Hüblem (pokud za argument nepovažujeme stále dokola opakované, že projekt zpracoval odborný projektant).  Snad na zasedání zastupitelstva města převáží zdravý selský rozum. A snad zvítězí i v novém voleném vedení města a obnoví se odborné komise pro posuzování připravovaných projektů sestávající z odborníků z řad občanů, které sociální demokraté ruku v ruce s ODS v současném vedení Hranic zrušili.
Část materiálu předloženého inž. Karlem Hüblem:

V realizačním projektu kanalizace ve Velké je nevhodně navrženo vložkování stávající jednotné kanalizace ve Velké za 16,4 mil. Kč. Jedinou výhodou tohoto řešení je, že se nebudou rozkopávat místní komunikace a stávající objektu nebudou muset budovat nové kanalizační přípojky.
Toto řešení má však řadu závažných nedostatků:
1. Stávající domovní přípojky kanalizace a ponechané stávající revizních šachty nejsou vodotěsné, což je v rozporu s odst.1 § 12 zák.274/2001 Sb. v platném znění.
2. V důsledku nezajištěné vodotěsnosti stávajících domovních přípojek bude kanalizací odváděno značné množství balastních vod, které budou snižovat hydraulickou kapacitu nákladně modernizované ČOV Hranice.
3. Za balastní a dešťové vody bude muset město Hranice platit cca 15 Kč/m3 předané vody do kanalizace VaK Přerov, což neúnosně zvýší stočné.
4. Při odlehčování dešťových vod z jednotné kanalizace se bude nárazově vypouštět do Veličky značné znečištění, které v letním období bude způsobovat nadměrný růst řas. Kvalita vody ve Veličce se tak výrazně nezlepší.
5. Investiční náklady na vložkování jsou vyšší než na pořízení nové splaškové kanalizace.
6. Provozní náklady na rekonstruovanou splaškovou kanalizaci jsou výrazně vyšší než na novou splaškovou kanalizaci.
7. Dle implementačních podmínek OPŽP je možno navrhovat jednotnou kanalizaci pouze ve zvlášť zdůvodnitelných případech, což ve Velké není zjevně splněno. Vložkování kanalizace ve Velké je nehospodárné, neúčelné a neefektivní.
(red)

Žádné komentáře: