1. 2. 2014

Projekt Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice

Radní inž. Karel Hübl už asi půl roku své kolegy v radě a následně v zastupitelstvu opakovaně upozorňuje na nedostatky projektu Výstavba a rekonstrukce kanalizace. Projekt vypracovaný již v roce 2010 zahrnuje výstavbu nové kanalizace Pod Hůrkou a rekonstrukci staré kanalizace ve Velké. Na investici byla předběžně přislíbena dotace z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Citujeme některé části z jeho písemných materiálů pro poslední zasedání zastupitelstva:

„Zpracovaný projekt je v nesouladu s implementačními podmínkami OPŽP a hrozí reálné riziko krácení až ztráty celé dotace ve výši cca 43 mil. Kč. Projekt neřeší odstranění balastních vod ze stávajících přípojek jednotné kanalizace ve Velké a reálně hrozí, že množství balastních vod z přípojek několikanásobně převýší množství splaškových vod. Tím může být celá investice znehodnocena a nebude ji možno zkolaudovat a napojit na ČOV Hranice. V projektu nejsou posouzeny dešťové oddělovače a hrozí, že bude dodatečně nutno doplnit dešťové zdrže na odlehčení do vodního toku. V projektu není posouzen vliv napojení zředěných odpadních vod z Velké za deště na hydraulickou kapacitu kanalizační sítě v Hranicích…

Rozhodnutí o rekonstrukci kanalizace  ve Velké vložkováním projektant neuváženě převzal pouze na základě zprávy z kamerového průzkumu. Žádné technickoekonomické posouzení dalších variant bohužel zřejmě vůbec nebyly provedeny, což je asi základní vada celého projektu. V obdobných případech se preferuje vybudování nové oddílné splaškové kanalizace a ponechání stávající kanalizace pouze pro odvádění dešťových vod.
Pokud by stávající kanalizace byla ponechána jako dešťová, tak by náklady na její rekonstrukci byly minimální, protože dešťová kanalizace nemá nároky na odstranění balastních vod. Náklady na novou splaškovou kanalizaci by byly výrazně menší než navržená rekonstrukce jednotné kanalizace vložkováním. Navíc by vodní tok Velička nebyl zatěžován odlehčovanými vodami z jednotné kanalizace a byla by respektována stávající legislativa, implementační podmínky OPŽP i zdravý selský rozum…

Rekonstrukce vložkováním je investičně nejnáročnější způsob rekonstrukce kanalizace a jeho použití je v rozporu s implementačními podmínkami OPŽP -Specifická kritéria přijatelnosti u oblasti podpory 1.1
Projekty řešící rekonstrukci oddílné splaškové nebo jednotné kanalizace jsou přijatelné pouze tehdy, je-li prokazatelně zdůvodněna nezbytnost této rekonstrukce.
Projekty řešící odkanalizování lokality systémem jednotné kanalizace jsou přijatelné tehdy, je-li prokazatelně zdůvodněna účelnost tohoto řešení
Rozhodnutí o vložkování bylo ukvapené a nebylo řádně doloženo.
Standartně se k takovému rozhodnutí přistupuje alespoň na základě jednoduché studie proveditelnosti, která srovnává více variant řešení, což se bohužel nestalo…

Realizace oddílné kanalizace by znamenalo úsporu  cca 30 mil. Kč oproti navržené rekonstrukci kanalizace, navíc při splnění platné současné legislativy! Z čehož jednoznačně vyplývá porušení specifického kritéria přijatelnosti implementačních podmínek - „Projekty řešící odkanalizování lokality systémem jednotné kanalizace jsou přijatelné tehdy, je-li prokazatelně zdůvodněna účelnost tohoto řešení“ Hrozí riziko ztráty celé dotace.“
Celý text naleznete pod bodem 31 ZDE.   

U té části rekonstrukce kanalizace v Hranicích, která se týká projektu nové kanalizační sítě Pod Hůrkou inž. Karel Hübl ve výše uvedeném bodu 31 uvádí mimo jiné:
„Při kontrole projektové dokumentace jsem zjistil, že byly porušeny zásady  Operačního programu životního prostředí uvedené v implementačním dokumentu ze dne 19.6.2013. Jedná se zejména o tyto body:
Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.
Za způsobilé výdaje v rámci prioritní osy 1 – podoblast podpory 1.1.1 jsou považovány náklady na výstavbu, rekonstrukci a dostavbu kanalizace pouze k existující zástavbě, zasíťování dosud nezastavěných pozemků splaškovou nebo jednotnou kanalizací nesmí být financováno v rámci OPŽP…
V projektu Hranice – lokalita Pod Hůrkou – oddílná kanalizace této podmínce řada navržených stok nevyhovuje. Jedná se o stoky….(cca 27%).“

Vnějšího pozorovatele musela při sledování průběhu jednání zastupitelstva nutně zarazit nervózní, až arogantní reakce některých představitelů města, jejich opakovaná snaha odvádět pozornost na jiná témata, náznaky pokusů dehonestovat autora připomínek k projektu, absence i jen náznaku ochoty co nejrychleji řešit otevřené otázky. 
Jen málokterý občan města má tolik času, aby mohl čekat několik hodin na nejdůležitější části jednání přímo na zasedání zastupitelstva. Aby si čtenáři mohli utvořit sami představu, jak asi probíhala diskuze v zastupitelstvu k tématu tohoto příspěvku, zajistíme a v nejbližších dnech zveřejníme přepis zvukového záznamu.
(jna)

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Zajimavý članek ale nebylo by lepší obrátit se přimo na OPŽP aby celou akci důkladně proštřil.Možná se jedná o tunel.tak nevím.

Anonymní řekl(a)...

Z článku mi připadá, že vše co vymyslí někdo jiný, než Ing. Hübl je špatně. Jde ještě o vyřešení problematické věci, nebo o mocenský, či podnikatelský zájem ?

Anonymní řekl(a)...

K "Z článku mi připadá...":
A co takhle kdybyste napsal(a) konkrétně, co se vám na jeho názoru, co je na projektu špatně a jak by měl být projekt řešen nelíbí? Na rozdíl od vašich blíže neuchopitelných pindů mluví on naprosto technicky korektně. Nemusí mít ve všem pravdu, ale to byste musel(a) také konkrétně naformulovat - tak jako on.