19. 2. 2014

Mnoho otazníků kolem kanalizace

Podivovali jsme se, proč radnice na svém webu tentokrát neposkytla občanům města týden před zítřejším zasedáním zastupitelstva  program zasedání a předem připravené materiály. Když jsme se o tom zmínili, dokonce od několika zastupitelů ze tří volebních uskupení jsme je dostali, za což ještě jednou děkujeme. Jednu z nejzajímavějších částí našim čtenářům níže nabízíme. Klademe si přitom otázku, proč volené vedení města (potažmo starostka) reaguje až nyní. Proč kromě řady chyb, které jsme naznačili v předchozích příspěvcích vedení města promrhalo  víc jak půl roku prostoduchou snahou bagatelizovat kritiku stavu projektu a žádosti o dotaci na kanalizaci mnohonásobně vznášenou radním Ing. Karlem Hüblem. Tento ztracený čas nyní chybí... a bude zjevně město stát hodně peněz. Klademe si však řadu dalších otázek, například proč není k projednání v zastupitelstvu předložena mimo jiné i varianta dalšího postupu zahrnující řádné technické a ekonomické posouzení  všech možných řešení kanalizace ve Velké (z neznámých důvodů nebyla zpracována před zahájením prací na projektu). Možná by se tak našlo ze všech - dnes pro město špatných - to nejméně špatné řešení.
(jno)

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014

Předkládá: Ing. Radka Ondríášová
Zpracoval: Ing Radka Ondriášová
                  Bc Alena Macháčková
                  Ing. Vladimír Zemek
Název bodu:   Rozhodnutí o pokračování v projektu Výstavba a kanalizace Hranice

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. rozhodlo
(varianty)
a.  o pokračování projektu „Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice“ v plném rozsahu včetně podání žádosti o změnu závazných parametrů projektu spolufinancovaného
z Operačního programu životní prostředí
b.  o pokračování projektu „Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice" v místní části Velká včetně podáni žádosti o změnu závazných parametrů projektu spolufinancovaného z Operačního programu životní prostředí
c.  ukončení prací na projektu „Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice*
2. schvaluje
předfinancování akce formou úvěru v maximální výši 63 mil. Kč
3. pověřuje
starostku města jednáním se Státním fondem životního prostředí o změně projektu Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hraníce“ dle varianty ….
4. ukládá
starostce města průběžně informovat zastupitelstvo města o změnách v projektu „Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice"
T:    03. 04. 2014
O:   Ing. V. Zemek. Ing. R. Ondriášová

Důvodová zpráva:
Město Hranice dlouhodobě připravuje projekt výstavby a rekonstrukce kanalizace v Hranicích, v lokalitách Pod Hůrkou, Pod Křivým a místní části Velká. V roce 2013 byla podána žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí na projekt výstavby kanalizace v Hranicích, který zahrnuje
-       rekonstrukci jednotné kanalizace a výstavba splaškové kanalizace v místní části Velká,
-       výstavbu splaškové kanalizace v Hranicích v lokalitě Pod Hůrkou.                         Této žádosti bylo vyhověno
Pozn. Lokalita Pod Křivým nebyla do projektu zahrnuta z důvodu vysoké nákladovosti a tedy
nízkého ekonomického hodnocení. Jednou z podmínek dotace jsou totiž maximální náklady
na 1 ekvivalentního obyvatele ve výši 100 000.-Kč s DPH.

Náklady projektu:
Celkové náklady projektu včetně projektové dokumentace, autorského a stavebního dozoru
apod. činí 81 010 771,-Kč, z toho 40 696 931.-Kč jsou předpokládané náklady části
rekonstrukce kanalizace ve Velké, 24 419 572,-Kč výstavba kanalizace Pod Hůrkou, přislib
dotace je ve výši 45 699 236.-KČ.

Závazné parametry:
Součástí žádostí o dotaci byl i návrh tzv. závazných parametrů. Tyto závazné parametry byly
stanoveny na základě projektových dokumentací, které byly zpracovány pro místní část
Velká dle existujících nemovitosti v počtu 454 ekvivalentních obyvatel (EO) a pro lokalitu Pod Hůrkou v rozsahu plánované zástavby (pode územního plánu sídelního útvaru Hranic) v
počtu 315 ekvivalentních obyvatel (EO).

Rekapitulace
Výstavba nové kanalizace 4.53km
Rekonstrukce kanalizace 3,7 km
EO: 769 (z toho 315 Hůrka, 454 Velké)
Na ČOV Hranice bude možno odstranit navíc 30.81 t/rok CHSKCr, 14.59 t/rok NL.

V období listopad - prosinec 2013 provedlo město dotazníkového šetření týkající se zájmu o
připojení obyvatel v lokalitě Pod Hůrkou. Na základě tohoto šetřeni bylo zjištěno, že v lokalitě
Pod Hůrkou se napojí reálně max. 50 EO. Což je v zásadním rozporu s předpokládaným
počtem 315 EO připojení stanoveným na základě zpracované projektové dokumentace a
uvedeným v žádosti o dotace.
Pro lokalitu Velká bylo Státním fondem životního prostředí (SFŽP), jako administrátorem
operačního programu, písemně potvrzeno, že do v žádosti stanoveného počtu 454 EO
můžeme počítat i EO z rekonstruované části (jako nové napojené obyvatele).
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že město není schopno v tomto okamžiku zajistit naplnění
závazného parametru 769 EO.
Rovněž závazný parametr délky nově budované kanalizace (4530m pro lokalitu Velká a Pod
Hůrkou) nebude město schopno naplnit, v současné době jsou reálně uznatelné délky nové
kanalizace namísto původních 2 560 m jen cca 1 427m (56%).

Stávající stav:
V současné době probíhá výběrové řízení pro obě lokality. Předpokládaná hodnota zakázky
cca 63 mil Kč bez DPH vychází z realizace všech tří kanalizaci (rekonstrukce jednotně
kanalizace ve Velké, výstavby splaškové kanalizace ve Velké a výstavby splaškové
kanalizace Pod Hůrkou). Z výše předpokládané hodnoty zakázky se odvíjí požadované
kvalifikační předpoklady (reference). Hodnota požadovaných referenčních staveb nesmi být
větší než 50% předpokládané hodnoty soutěžené zakázky. V zadávací dokumentaci veřejné
zakázky jsou požadovány reference ve výši min. 25 mil.Kč, v případě změny rozsahu zadání
(zmenšení předpokládaného rozsahu zakázky) je povinností zadavatele, tj. města, zrušit
stávající zadávací řízení a vyhlásit nové.

Harmonogram
-       Ukončení výběrového řízení a podpis smlouvy o dílo    květen 2014
-       Zahájení stavebních prací v místní části Velká              červen 2014
-       Zahájení stavebních práci Pod Hůrkou                          srpen 2014
-       Přip. rozhodnutí o změně projektu ze strany SFŽP max-prosinec 2014

Přínosy projektu:
- výstavba části technické infrastruktury v lokalitě určené dle územního plánu na
výstavbu rodinných domu a tím i podpora výstavby rodinných domů,
- zatraktivnění pozemků zasíťováním lokality Pod Hůrkou - předpoklad rozhýbáni se
trhu s pozemky a ta to navazující výstavba,
- zlepšení životního prostředí - využití kapacity rekonstruované čistírny odpadních vod
napojením dalších obyvatel města na tuto čistírnu,
- řešení problému odkanalizování Velké - v současné době není stávající kanalizace
provozována důvodu vysokého nařeďování splašků balastními vodami,
- využití situace na stavebním trhu - možnost realizovat finančně velmi nákladnou
investici za daleko výhodnějších podmínek než před cca 5ti lety (dnes jsou ceny u
stavebních zakázek soutěženy až pod 50% rozpočtovaných nákladů),
- veřejná investice - nabídka stavební zakázky na trhu pro firmy, tj. nabídka práce,
- příslib dotace - snížení finanční náročnosti pro město díky předpokladu
spolufinancování s dotací z evropských zdrojů
Varianty dalšího postupu:

a.    pokračování v projektu v plném rozsahu a současně podání žádosti o změnu projektu
na SFŽP v závazných parametrech
Rizika
Varianta předpokládá ukončení výběrového řízení a zahájení realizace v rozsahu, jak je nyní
soutěženo s vědomím, že SFŽP nemusí žádosti o změnu projektu vyhovět, příslib dotace
zamítne a město tak realizuje akci z vlastních zdrojů.

Postup v případě zvolení této varianty:
1. Pokračováni ve výběrovém řízení s tím, že akci budeme muset realizovat v plánovaném
rozsahu dle probíhajícího výběrového řízení a uzavřením SOD s vědomím, že v případně
nepřidělení dotace po podání žádosti o změnu závazných parametrů bude Město hradit
realizaci celé kanalizace z vlastního rozpočtu.
2 Podat žádost o změnu - změna závazných parametrů za obě lokality takto: celkový počet
napojených EO 500 (454 Velká a 46 Hůrka), délka nových kanalizací 3 397m (z toho Velká
1970m a Pod Hůrkou 1 427m), délka rekonstruovaných kanalizací 3 700m
3. Uzavření SOD i bez vědomí, zda nám Fond žádost o změnu v projektu schválí do
poloviny května 2014 a doloženi této smlouvy Fondu spolu do 22.5. 2014

b.   pokračování v projektu v rozsahu pouze pro místní Část Velká a současně podání
žádosti o změnu projektu na SFŽP v závazných parametrech
Rizika:
Tato varianta vyžaduje nutnost zrušeni zadávacího řízeni na zhotovitele stavby (z důvodu
požadovaných referencí), to však znamená časové zdrženi projektu a hlavně nesplnění
termínu stanoveného v Registračním listu (uzavření SOD a předložení dokladů na SFŽP do
22.5.2014). Je nutno požádat SFŽP o změnu projektu v jeho rozsahu a termínech. SFŽP
nemusí žádosti o změnu projektu vyhovět, příslib dotace zamítne a město tak realizuje akcí z vlastních zdrojů (viz harmonogram akce).
V tomto případě bude kanalizace Pod Hůrkou rozdělena na část, která by mohla být hrazena
z dotací (cca 1.427 m) a část, kterou město bude hradil jen ze svého rozpočtu (cca 1.133 m).
Tím nedojde ke změně předmětu plněni ani předpokládané hodnotě zakázky. V případě, že
proběhne výběrové řízení bez komplikací, bude smlouva o dílo podepsána v květnu 2014,
zahájeni stavebních prací ve Velké se předpokládá v červnu 2014, tedy v době, kdy
nebudeme vědět, zda byla změna dotace schválena, a zda vůbec dotaci získáme. Zda bude
naši žádosti o změnu v projektu vyhověno či nikoliv bude Městu oznámeno nejpozději v
prosinci 2014.

Postup v případě zvolení této varianty:
1.  zrušit právě probíhající výběrové řízení a vyhlásit nové pouze pro část Velká
2.  podat žádost o změnu termínu pro doloženi dokladů pro Rozhodnutí o poskytnuti dotace,
podat žádost o změnu na realizaci pouze kanalizace Velká s těmito závaznými parametry:
napojeni 454 EO, délka nové kanalizace 1 970m, délka rekonstruované kanalizace 3 700m.
3.  uzavřít SOD s vybraným uchazečem v novém výběrovém řízeni na Velkou, avšak s vědomím, že žádosti o změnu nemusí být vyhověno a akce bude muset být nakonec kryta z
vlastních zdrojů Města.

c.      ukončení projektu, tj.odstoupit od žádosti o dotaci z důvodu nedodržení podmínek
dotace, akci nerealizovat, případně ji přepracovat a připravit pro další výzvu
Rizika:
Město nevyužije příslib dotace, v případě podáni nové žádosti nemusí být jíž úspěšné.

Postup financováni
Pokud bude rozhodnuto pokračovat v realizaci akce v jakékoliv variantě bude nutné zajistit
finanční zdroje pro předfinancování akce.
1. Na předfinancování celé akce si vezme Město úvěr, splatný k 31.12.2015, v
maximální výši 63 mil. Kč (rozpočtové náklady bez DPH uvedené v zadávací dokumentaci
na zhotovitele stavby).
2. Pokud dostaneme dotaci, část úvěru splatíme z peněz, které dostaneme z dotace v
roce 2015.
3. Zbytek buď doplatíme z vlastních zdrojů, které budeme mít k dispozici v roce 2015,
nebo zůstatek nesplaceného úvěru překlopíme na dlouhodobý úvěr (8-10 let).

Náklady projektu  63 mil KČ   předfinancováno úvěrem v roce 2014 ve výši 63 mil Kč
Dotace z projektu 33 mil KČ   zaplacena část úvěru ve 2015                        33 mil Kč
Ostatní dotace     12 mil. Kč   zaplacena část úvěru ve 2015                        12 mil. Kč
Zbývá k úhradě                      doplatek 2015 nebo dlouhodobý úvěr             18 mil Kč

Financováni projektu bude upraveno v návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva města
o dalším postupu a reálné výše nákladů projektu, které budou známy z výběrového řízení.
 

Žádné komentáře: