21. 7. 2011

Stanovisko k bodu č.19 Zásady transparentnosti města Hranic na posledním zasedání zastupitelstva

Ing. Karel Hübl

Bez vůle k transparentnímu rozhodování a financování, k umožnění kontroly a zapojení veřejnosti nelze stavět základ pro boj s korupcí a nepomůže tomu ani sebelepší protikorupční strategie, a už vůbec ne etický kodex, který jen opakuje zákony.
Koaliční zastupitelé a větší část městského úřadu v Hranicích nejsou ochotni vést konstruktivní debatu s občany a opozicí při přípravě projektů rozvoje města.
Návrh projektů k realizaci v r. 2011 byl předložen opozičním zastupitelům na poslední chvíli a bez podrobných informací. Příliš často se stává, že projekty města jsou schváleny s vadami a nejsou dostatečně koordinovány s ostatními správci inženýrských sítí. Následně jsou nemalé částky z veřejného rozpočtu vynakládány neúčelně a nehospodárně. Koalice za svá špatná rozhodnutí odmítá převzít jakoukoliv zodpovědnost a stejné chyby neustále opakuje, což vede k zbytečnému plýtvání veřejnými prostředky.
Pokud koalice s městským úřadem protikorupční opatření myslí opravdu vážně, měla by také občanům města vysvětlit např.: 
  • Proč nechala koalice v minulém volebním období zpracovat studii proveditelnosti revitalizace kasáren Jaslo za 1,1 mil. Kč, ačkoliv konkurenční nabídka byla o cca 0,5 mil. levnější. Zdůvodněním výběru nákladnější nabídky byly lepší reference. Reference jako hodnotící kriterium je nepřípustné, protože může být uplatněno v zadávacích podmínkách. Město za studii zbytečně zaplatilo o cca 0,5 mil.navíc. Po zpracování studie město již žádné další aktivity nevyvíjelo a ani se nepokusilo jednat s podnikateli na společném projektu a připravilo se tak o možnost čerpat dotace na revitalizaci kasáren ve výši 75 % investičních nákladů. Nyní již kasárna mají nového majitele. Z toho plyne, že zpracování studie proveditelnosti bylo zcela zbytečné a  městu vznikla škoda ve výši cca 1,1 mil. Kč. Podané vysvětlení koalice, že studie bude využita jako podklad pro územní plán a město studii prodá novému majiteli kasáren snad ani není možno brát vážně. Náklady na územní plán města jsou cca 1 mil. Kč. 
  • Proč není uplatňován u projektů města princip hospodaření s dešťovou vodou? V projektech města  ( rekonstrukce komunikací, regenerace panelových sídlišť, regenerace náměstí,ul. Svatoplukovy, rekonstrukce komunikace Skalní, Hviezdoslavovy, Farní, oprava chodníků a dalších akcí) není zohledněn princip hospodaření s dešťovou vodou požadovaný legislativou (odst.3 §5 Vodní zákon 254/2001 Sb.v platném znění, zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, stav. zákon, zákon o územním plánování a stavebním řádu č.183/2006 Sb. a související předpisy) a schváleným generelem kanalizace města Hranic. V rozporu s tímto principem jsou veškeré dešťové vody z rekonstruovaných zpevněných ploch napojeny přímo do stávající přetížené jednotné kanalizace, ačkoliv by bylo možno zajistit jejich vsakování nebo odvedení do vod povrchových. Vodní zákon nepožaduje aplikaci stavebního zákona a souvisejících právních předpisů pouze pro novostavby, ale i  při provádění změn staveb a změn jejich užívání. Důsledkem tohoto porušování zákonů a generelu kanalizace města je nutnost provádění nákladných rekonstrukcí kanalizace ve městě. Výhledově se uvažuje se zpoplatněním odvádění dešťových vod do jednotné kanalizace pro všechny subjekty bez vyjímek. Proto je nezbytné u všech realizovaných projektů doplnit hospodaření s dešťovou vodou, aby v blízké budoucnosti nebylo nutno znovu rozkopávat nově upravené plochy. 
  • Proč bude realizována rekonstrukce parku před realizací protipovodňových opatření? V rozporu s účelným vynakládáním veřejných prostředků je schválen projekt rekonstrukce parku v letošním roce. Do tří let má být přitom realizováno zkapacitnění jezu v Hranicích a do deseti let výstavba poldru Teplice, které povodňové riziko zcela odstraní. 
  • Proč se připravuje rekonstrukce komunikace Hviezdoslavovi ulice, když se zde zřejmě bude muset provádět rekonstrukce kanalizace? Při dešťových průtocích dochází v Hviezdoslavově ulici k zatápění sklepů přilehlé zástavby v důsledku malé kapacity jednotné kanalizace VaK Přerov a.s. Rovněž bylo zjištěno kamerovou prohlídkou nevyhovující napojení kanalizačních domovních přípojek. Rekonstrukcí komunikace dojde ke zvýšení odtoku dešťových vod do kanalizace a problémy se zatápěním sklepů se ještě zvětší. Rozhodně by VaK měl nejdříve zrekonstruovat kanalizaci a teprve následně by město mělo opravovat komunikaci. Součástí rekonstrukce komunikace by mělo být odpojení dešťových vod z kanalizace tak, jak to stanovuje rámcová směrnice 2000/60/ES o vodní politice Společenství, jež předepisuje všem členským zemím ES, aby omezily vnos znečištění  z bodových zdrojů a aby byl do r. 2015 dosažen dobrý ekologický stav všech vodních útvarů. 
  • Proč stále pokračuje projekt na rekonstrukci zaklenutého bezejmenného potoku v ulici Partyzánské? Na zasedání zastupitelstva v listopadu, prosinci loňského roku, v únoru a březnu letošního roku jsem požadoval okamžité zastavení tohoto projektu. Návrh však zastupitelstvo neschválilo a projekt dále pokračuje. Potok je kromě poškozeného úseku délky cca 4m a cca 24 m zaneseného úseku v dobrém stavu, přesto město připravuje nákladnou rekonstrukci v délce cca 110 m. Trasa rekonstrukce kanalizace VaK byla při územním řízení změněna mimo trasu zaklenutého potoku. Kapacita stávajícího potoku je postačující, pouze je nutno přeložit chráničky plynovodu a kanalizace VaK DN 400, které na své náklady musí řešit jejich správci.Dále je nutno pročistit zanesený úsek délky cca 24 m. Protipovodňovou ochranu bezejmenného potoku je nutno řešit komplexně a především v horní části povodí, kde je nutno zajistit protierozní ochranu a retenční nádrž. Kapacita stávajícího zaklenutého profilu potoka po přeložení chrániček je 5,346 m3/s, což odpovídá dvacetiletému průtoku dle HMÚ. Kapacita nového profilu 1,7 /1,0 m je 8,78 m3/s, což odpovídá stoletému průtoku dle HMÚ. Kapacita potoka v zastavěném území však je jen cca 0,5 m3/s.Zvyšování jeho kapacity s ohledem na stávající uspořádání inž sítí není příliš reálné a nebylo by ani vhodné s ohledem na zvýšené usazování splavenin a nároky na jeho údržbu. Efektivnější bude zřejmě zajistit protierozní opatření v extravilánu a případný návrh retenční nádrže pro výrazné snížení průtoku. Z toho plyne, že rozhodnutí rekonstruovat stávající zaklenutý profil potoka v Partyzánské ulici v délce 110 m bylo unáhlené a zřejmě zbytečné.


            Pro pokračování tohoto projektu není žádný důvod a je zbytečným plýtváním veřejnými prostředky. Provizorní zabezpečení místa havárie za cca 200 tis Kč z prostředků města bylo rovněž naprosto zbytečné. Oprava měla být provedena původním profilem, která by byla několikanásobně levnější a financovat ji měl původce havárie, což jsou správci plynovodu a kanalizace. Městu vznikla škoda a k povinnostem řádného hospodáře patří vždy uplatnit nárok na náhradu škody u toho, kdo ji způsobil. K základním povinnostem města je, aby veřejné prostředky byly vynakládány v maximální míře hospodárně a efektivně. Vždy je třeba předcházet hrozícím škodám.Město tak připravuje rozkopání další asfaltové komunikace a zcela zbytečně vynaložit cca 4,3 mil.Kč za nové zatrubnění potoku v Partyzánské ulici.

Vrcholem pokračování plýtvání peněz daňových poplatníků bylo na podzim minulého roku provedení provizorního zajištění místa havárie ocelovým pažením s mohutným ocelovým rámem a 10 m3 betonu, které stálo město s projektovou dokumentací 224,5 tis. Kč ! Proč nebyla provedena přímo konečná oprava místa havárie je záhadou? Náklady na opravu by nepřesáhly 1/3 nákladů provizorního zajištění.
O podobná chybná rozhodnutí města na úkor veřejných prostředků není  nouze. Koalice a vedení města si však sebemenší zodpovědnost nepřipouští a bohužel  stejné chyby neustále opakuje.

Údajně havarijní stav zaklenutého potoku, 
který město připravuje zbytečně rekonstruovat 
za cca 4,3 mil. KčProvizorní zajištění místa havárieŽádné komentáře: