13. 7. 2011

Palačovská spojka - výzva představitelů měst a obcíOceňujeme úsilí, které vyvíjí Ing. Karel Hübl ve prospěch realizace Palačovské spojky. V následujících dnech zveřejníme informaci, kde bude možno připojit podpis na petiční archy.
Tiskopisy petičních archů naleznete ZDE

Informaci Ředitelství silnic a dálnic o aktuálním stavu přípravy Palačovské spojky naleznete ZDE
Redakce HL

Mgr. Pavel Dobeš
Ministerstvo dopravy
nábř. L.Svobody 1222/12
110 15 Praha 1    

Výzva představitelů měst Hranic, Nového Jičína, Valašského Meziříčí a obcí Černotína, Milotic, Starého Jičína, Hodslavic, Lešné, Bělotína, Špiček a Lázní  Teplic nad Bečvou a.s. 


Vážený pane ministře,

Žádáme Vás, abyste se zasadil o urychlené obnovení přípravy Palačovské spojky v úseku Lešná – Palačov a o zajištění potřebných finančních prostředků na realizaci alespoň 1. etapy do r. 2015.

Stavba Palačovské spojky je dlouhodobě odkládána a s neustále narůstající intenzitou tranzitní zejména nákladní automobilové dopravy je situace již neudržitelná. Trasa silnice I/35 v úseku Hranice – Valašské Meziříčí délky 20 km a silnice I/57 Nový Jičín – Valašské Meziříčí délky 17 km jsou vedeny v dopravně nevyhovujících průtazích obcemi, které neumožňují jakékoliv zvýšení kapacity. Navíc jsou z hygienického hlediska naprosto nevyhovující. Platné hygienické limity hluku , vibrací a znečištění ovzduší v ukazateli nebezpečného polétavého prachu PM10 , jsou trvale překračovány a zdraví obyvatel poškozováno. Současně jsou nadměrnou tranzitní dopravou ničeny i nově rekonstruované silnice III/44016 Bělotín – Kunčice – Špičky délky 5,5 km a sil.III/0487 Palačov – Lešná délky cca 6 km.

Realizací stavby dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na opravy a údržbu sil. I/35 a I/57. Jen za poslední 4 roky činily náklady na opravy cca 250 mil. Kč. Investiční náklady na první etapu úseku Lešná – Palačov by nemusely být vyšší než 1 mld. Kč.

Dokumentace pro územní rozhodnutí byla zpracována již v r.2001. Územní rozhodnutí bylo vydáno až v r. 2009 a v loňském roce byla další příprava stavby opět zastavena a nyní je uvažováno se zahájením stavby až v r.2018. Další odkládání stavby po roce 2015 není pro obyvatele přijatelné a zdůvodnitelné.

Přínosy urychlení realizace Palačovské spojky

 • Odstranění nesouladu s právními předpisy EU týkajících se hluku a znečištění ovzduší nadměrnými emisemi jemných částic polétavého prachu známých jako PM10. Odstraní se neudržitelný stav životního prostředí v intravilánech obcí a měst podél silnice I/35,  I/57, III/44016 a III/0487  způsobený nadměrnou tranzitní dopravou. 
 • Vysoká efektivnost stavby - 4,9 km Palačovské spojky nahradí 20 km sil. I/35 z Hranic do Valašského Meziříčí a 17 km sil. I/57, případně i cca 10 km sil. I/35 z Lipníku n. B. do Hranic. Celkem 4,9 km nové Palačovské spojky nahradí 47 km stávajících komunikací I.třídy a odstraní poškozování 11,5 km silnic III třídy .
 • ŘSD nebude muset pokračovat v nákladných protihlukových opatřeních v zastavěném území podél sil. I/35 a I/57
 • ŘSD ušetří každoroční náklady na opravy sil. I/35 a I/57 poškozené těžkou tranzitní dopravou, na kterou tyto silnice nebyly stavěny. Jen náklady na opravy sil.I/35 činily za posledních pět let celkem 228 579,- tis.Kč.
 • Odstraní se poškozování nově rekonstruovaných sil. III./44016 Bělotín – Kunčice – Špičky délky 5,5 km a sil.III/0487 Palačov – Lešná délky cca 6 km tranzitní dopravou včetně  těžkých kamionů, pro které je nevyhovující podjezd v Teplicích nad Bečvou o světlé podjezdné výšce 4,0 m..
 • Odstraní se vytváření dlouhých kolon před křižovatkami v intravilánu dotčených měst a obcích při denních špičkách.
 • Dojde k úspoře času a pohonných hmot u dopravců a uživatelů motorových vozidel. 
 • Sníží se produkce výfukových plynů a tím se sníží zatížení životního prostředí.
 • Dojde k úspoře v nákladech na údržbu - 4,9 km Palačovské spojky nahradí 47 km sil. I/35 a I/57. Odstraní se rovněž poškozování nově rekonstruovaných silnic III/44016 a III/0487 v délce cca 10,5 km.
 • Výrazně se sníží nehodovost- za 6 let na sil. I/35 a I/57. Stávající silnice I/35 a I/57 jsou v důsledku vysoké intenzity tranzitní dopravy nevyhovující z hlediska bezpečnosti  silničního provozu. 
 • Každý rok urychlení výstavby Palačovské spojky by v průměru zachránil 2 lidské životy, snížil celkový počet dopravních nehod o 172 se 7 těžkými zraněními a 32 lehkými zraněními.
 • V Hranicích v důsledku nadměrného znečištění ovzduší výfukovými plyny každoročně narůstá počet astmatických a alergických onemocnění. Zlepšení kvality ovzduší se příznivě projeví ve zlepšení zdravotního stavu obyvatel a zlepšení kvality života zejména nejmladší populace. 
 • V Hranicích bylo nutno z vlastních zdrojů a dotací vybudovat na sjezdu z dálnice a navazujících komunikací bezpečnostní prvky za značné finanční náklady. Další bezpečnostní prvky bude město nuceno budovat i v dalších letech, pokud nebude realizována Palačovská spojka. Obdobná je situace i v ostatních městech a obcích, které jsou postiženy oddalováním realizace Palačovské spojky. Značné finanční prostředky je nutno čerpat z rozpočtu města, které pak chybí na zajištění dalšího rozvoje města. V minulém roku bylo z rozpočtu města vynaloženo na bezpečnostní prvky 20 mil Kč. Negativně se to projevuje v dalším zaostávání regionu, vysokou nezaměstnaností a dalšími negativními jevy, kterým měly zamezit dotace z EU.
 • Zhoršené životní prostředí snižuje atraktivnost měst a obcí. Snižuje konkurenceschopnost podnikání v cestovním ruchu, zvyšuje nezaměstnanost (v současnosti cca 13 %)  a způsobuje další zaostávání regionu.
 • Hluk z dopravy ze sil. I/35 způsobuje překračování hlukových limitů v lázních Teplice nad Bečvou. V současnosti jsou ve vnitřním lázeňském pásmu překračovány zákonem dané limity hluku a sil.I/35 je provozována na výjimku KHS OK do r.2016.

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.  představují v České republice svým personálním i přístrojovým vybavením špičkové zařízení, které se specializuje na moderní rehabilitaci klientů s počínajícími srdečně-cévními potížemi s důrazem na prevenci vzniku srdečních a mozkových příhod a klientů po kardiochirurgických a invazivních výkonech. V roce 2009 zde byl zřízen první kardiorehabilitační ústav v České republice, kde jsou léčeni pacienti 5-6 den po závažných operacích srdce. Právě noční hluk nad 55 dB způsobuje stálý stres, který má na léčbu pacientů velice negativní vliv.

Lázně Teplice nad Bečvou jsou rovněž  významným centrem cestovního ruchu. Díky jedinečným vlastnostem minerálních vod a špičkovému personálnímu a přístrojovému vybavení mají velký rozvojový potenciál. V současné době je v lázních 666 lůžek a 300 zaměstnanců. V Hranickém regionu je v současnosti vysoká nezaměstnanost – cca 13 %. Další oddalování Palačovské spojky a zhoršování životního prostředí může způsobit ztrátu konkurenceschopnosti lázní a nutnost propouštění zaměstnanců s velkým počtem žen, které jen obtížně najdou jinde uplatnění. Dalším negativním dopadem bude snížení  tržeb drobných podnikatelů způsobeného propadem z příjmů z cestovního ruchu. Hrozí tak další narůst zaostávání regionu a prohloubení rozdílů mezi ostatními částmi Olomouckého kraje..

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Za obnovení přípravy Palačovské spojky

Mgr. Pavel Dobeš.
Ministerstvo dopravy
nábř. L.Svobody 1222/12
110 15 Praha 1                                                                                                         1.7.2011

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s tím, že byla zastavena příprava Palačovské spojky a nejsou zajištěny finanční prostředky na realizaci úseku Lešná – Palačov. Úsek Lešná – Palačov  délky 5 km zajistí převedení tranzitní dopravy mimo města Hranice,Nový Jičín a obce Hustopeče nad Bečvou, Milotice, Černotín, Hodslavice, vnitřní lázeňské pásmo Teplic nad Bečvou,  ležící na trasách silnice I/35 v úseku Hranice-Valašské Meziříčí délky 20 km, Lipník n.B.- Hranice délky 10 km a silnice I/57 v úseku Nový Jičín – Valašské Meziříčí délky 17 km. Celkem 47 km stávajících silnic I/35 a I/57 nahradí 5 km dlouhý nový úsek Palačov – Lešná. Současně se zastaví ničení nově rekonstruovaných silnic III/44016 Bělotín – Kunčice – Špičky délky 5,5 km a sil.III/0487 Palačov – Lešná délky cca 6 km.
Vážený pane ministře, žádáme Vás, abyste se zasadil o obnovení přípravy Palačovské spojky v úseku Lešná – Palačov a o zajištění potřebných finančních prostředků na realizaci alespoň dvou jízdních pruhů do r. 2015.                                               

Žádné komentáře: