6. 2. 2010

Retardéry v Komenského – hranická rarita.


Ve svém příspěvku se nejdříve vrátím k tomu, co výstavbě retardérů předcházelo. Na nevhodnost umístit tyto různé zpomalovací prvky na komunikacích města totiž upozorňovala široká veřejnost už od začátku záměru, tedy ještě v době, kdy se vedla polemika, jak řešit napojení Hranic na dálnici D 1.  Tehdy vznikla z popudu občanského sdružení Zdravé Hranice petice proti mimoúrovňovému křížení a zamýšlenému přivaděči od Velké přes město. Občané chtěli obchvat Hranic, hlavně vytěsnit dopravu mimo město. Na jednání v Zámecké pivnici nám, tehdy ještě bývalý místostarosta, dnešní starosta vysvětloval, že pasti a pastičky odradí řidiče od průjezdu Hranic. Dnes sklízíme plody neochoty a arogance bývalého zastupitelstva radnice reagovat na požadavky petice, kterou podepsalo přes 2000 tis. občanů. Většina dnešních zastupitelů a radních byla již v zastupitelstvu, které požadavky občanů tehdy odmítlo. 
Připomínám, že komise životního prostředí při radě města již při projednávání studie a projektu rekonstrukce Komenského ulice opakovaně nedoporučila radě budovat tzv. bezpečnostní zpomalovací prvky (retardéry).  Rada toto doporučení nevzala vůbec na vědomí a nechala tyto prvky na doporučení CDV Brno vybudovat. Po provedené rekonstrukci Komenského ulice komise životního prostředí znovu doporučila radě tyto prvky (hrby) odstranit, pro nevhodnost provedení, zvýšený hluk a zvýšení emisí-prašnosti a výfukových plynů. Doporučení vzala rada jen na vědomí a nic neřešila. Měření hluku prováděná v roce 2009 CDV Brno, m.j. v ulici Komenského,  potvrdila správnost doporučení, které vyjádřila komise životního prostředí. Udivuje mě rovněž, že se na doporučení vybudovat  tyto  omezující dopravní prvky podílela tatáž firma, která provedla hlukové měření.
 Je známo, že realizované zpomalovací prahy nesplňují některé z bodů Technických podmínek č. 85 Ministerstva dopravy (vypracované CDV Brno).  Svým geometrickým uspořádáním se nacházejí na hranici maximálního sklonu uváděného v TP 85, v některých případech je tato hranice překročena. V kombinaci s použitím dlažebních kostek postavené retardéry nutí řidiče většiny vozidel snižovat rychlost na přibližně 20 km/hod, což vede ke kolísání rychlosti projíždějících vozidel spojenému s negativními důsledky na životní prostředí (polétavý prach, plynné škodliviny a hluk). Nebyla také akceptována některá z doporučení uvedených v TP 85 (místo opakovaného použití retardérů této konstrukce, raději jiných vhodných zklidňujících opatření, zmírnění sklonů nájezdových ramp při společném provozu s autobusy veřejné dopravy….).
A v této situaci si vedení města (rada) opět nechalo poradit již několikrát zmiňovanou firmou CDV Brno, která jí doporučila řešit překračování hygienických limitů hluku způsobeným m.j. i novými retardéry, položením tzv. nízkohlučného povrchu na prakticky nový povrch v Komenského ulici. Při rychlosti max. 30 km/hodinu je to jednoznačné rozhazování peněz daňových poplatníků již na zpracování studie. Takový povrh je výrazně dražší než běžný, v ČR je položen jen na krátkém zkušebním úseku rychlostní komunikace. Rada města však již před několika měsíci uložila OD zajistit nabídku technického řešení možné opravy a úpravy povrchů místních komunikací Komenského, Teplická a Přísady prostřednictvím - opět od již několikrát zmiňované odborné organizace Centrum dopravního výzkumu Brno. Takže další rarita v Hranicích? „Tichý“ povrch na komunikaci, po které se smí jezdit 30 km/hodinu?
  Tím, že upozorňujeme na těžko vysvětlitelné chyby vedení našeho města, nesměřujeme ke zhoršení bezpečnosti chodců a vozidel najíždějících z bočních ulic. Chceme pouze, aby se tento problém řešil komplexně, t.zn. i s přihlížením k otázkám životního prostředí. Měli bychom samozřejmě minimalizovat např. riziko střetu vozidla s chodcem, současně však i riziko onemocnění tohoto chodce v důsledku vysoké koncentrace škodlivin ve vzduchu a zároveň bychom měli být ohleduplní ke spoluobčanům, kteří v této ulici v noci spí. A technická řešení, která umožňují splnit takové komplexní požadavky, existují. 
Co v této situaci říci k postoji starosty města  – nic se měnit nemusí a nebude, vše je v pořádku !
Antonín HonyszŽádné komentáře: