11. 4. 2011

Velkorysá „Rekonstrukce parku Sady Čs. legií“

Ing Karel Hübl, klub Věci veřejných v Hranicích

Na minulém zastupitelstvu města byl schválen rozpočet města s investiční akcí „Rekonstrukce parku Sady Čs.legií“ za 26 mil. Kč. Nákladný projekt neuvažuje s možností zatopení při povodních a navrhuje řadu nákladných objektů, které při povodních mohou být zcela zničeny. Projekt měl být upraven, protože hrozí, že veřejné prostředky budou ve velkém rozsahu vynaloženy neúčelně a nehospodárně.Několik připomínek k obsahu projektu :

 1. Realizace měla být odsunuta až po provedení protipovodňové ochrany – rozšíření jezu v Hranicích a úpravě ohrázování parku, které připravuje Povodí Moravy. Je zde velké riziko, že pokud dojde k povodni jako v loňském roce, dojde ke zničení převážné většiny rekonstruovaných objektů za 26 mil. Kč. Realizovat projekt v letošním roce je proto nezodpovědné.
 2. Rekonstrukce bazénu fontány za cca 2,7 mil. Kč v současné době, kdy město nemá prostředky na dobudování základní technické infrastruktury pro individuální bytovou výstavbu je nerozumné.
 3. Budování veřejné toalety za 3 mil. Kč je v současné době pro město přepychem , který rozumní a zodpovědní zastupitelé neměli schválit. Toalety je možno vyřešit efektivněji, např. ve spolupráci s tenisovým klubem Tondach nebo Sokolem.
 4. Schodiště u mostu za 826 tis Kč je rovněž na pováženou, protože nové zábradlí na rekonstruovaném mostu je z pozinkovaných trubek. Pokud památkáři připustili pozinkované zábradlí na mostu, mohlo by být stejné zábradlí i na schodech do parku.
 5. Většina rekonstruovaných chodníků je navržena z mechanicky zpevněného kameniva, které má řadu nevýhod :
 • Povrch je prašný, a  špatně se udržuje v čistotě.
 • Je omezeně vhodný pro velké plochy, které se špatně odvodňují. Dochází k tvorbě kaluží. V návrhu chybí rychlé a bezpečné odvedení dešťové vody, při zamrznutí hrozí vyzvednutí vrstvy a tvoření výtluků. Koruna chodníků není navržena nad okolním terénem a nejsou navrženy ani průlehy nebo trativody.
 • Nejsou vhodné pro zimní údržbu.
 • Při povodni budou zcela zničeny.
 1. Pojížděné chodníky mají v zatáčkách malé poloměry a vozidla při opravách a údržbě zničí přilehlé zelené plochy.
 2. Navržené vyhlídkové plošiny na betonovém ohrázování bude nutno při rekonstrukci betonové zídky hráze rozebrat, prodloužit schody a znovu smontovat. Což je nehospodárné a prodloužení schodů nebudou hezké.
 3. Do projektu by naopak mělo být doplněno parkoviště u tenisových dvorců, které zde citelně dlouhodobě chybí.
 4. Rovněž doporučuji doplnit počet laviček u tenisových dvorců na dvojnásobek. Rodiče čekající na děti a tenisté při častých turnajích si nemají kde sednout a dlouhodobě zde postávají nebo si sednou do trávy, kterou město seče pouze dvakrát za rok, s ohledem na nedostatek finančních prostředků na údržbu zeleně.
 5. Při schvalování projektu zřejmě vůbec nebyly zvažovány provozní náklady na údržbu parku po rekonstrukci. V současné době jsou finanční prostředky pouze na dvojí sečení za rok. Není proto příliš smyslné budovat závlahu pitnou vodou a nemít při tom dostatek peněz ani na sečení. Celý projekt by se měl odložit na dobu, kdy si to město bude moci dovolit. V současné době by projekt kladl neúměrné požadavky na zajištění údržby nebo by nové objekty rychle zchátraly. 
            Je smutné, že se nad tak velkou investicí nikdo z městského úřadu a koaličních zastupitelů nezamyslí a jakoukoliv diskusi o účelnosti a hospodárnosti odmítají.                                                        

Žádné komentáře: