12. 4. 2011

Rekonstrukce komunikace Studentská – Hviezdoslavova

 Ing Karel Hübl, klub Věci veřejných v Hranicích

Na minulém zastupitelstvu města byla ve velkém shonu schválena realizace investice města „Rekonstrukce ulice Studentská - Hviezdoslavova“ za cca 20 mil. Kč. Projekt však vůbec nerespektuje ustanovení stavebního zákona a novelizovaného vodního zákona, která požadují zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění dešťových vod do vod povrchových nejen u nových staveb, ale i u změn staveb. Navržená rekonstrukce komunikace napojuje dešťové vody do jednotné kanalizace, což vyvolává nutnost investičně náročné  rekonstrukce kanalizace a budování dešťových zdrží na kanalizační síti.

V projektu jsou opět nešťastně navrženy retardéry jako v Komenského ulici, jejichž funkci zpomalení dopravy mohou převzít malé kruhové křižovatky.

Například křižovatku  s ulicí Nerudovou by bylo možná vhodnější vybudovat jako malou okružní a retardér zrušit. Kruhové křižovatky jsou považována za nejbezpečnější formu uspořádání křižovatky vůbec, tak proč je více nevyužívat i v Hranicích.

I z pohledu řidiče je možné okružní křižovatky hodnotit kladně - při vjezdu do křižovatky jsou všichni řidiči na vedlejší a musí dávat přednost pouze vozidlům jedoucím zleva. Takže řidič musí sledovat jenom chodce a vozidla jedoucí zleva, což je z psychologického hlediska mnohem méně náročné, než průjezd stykovou nebo průsečnou křižovatkou. Tam jsou pohyby vozidel všesměrné a tedy i nevyzpytatelné. Nezanedbatelná je také větší bezpečnost pro cyklisty a chodce, protože se vozidla pohybují menší rychlostí.

Proto na otázku, proč stavět malé okružní křižovatky, je možno odpovědět: jsou vhodné do městské zástavby všude tam, kde je potřeba snížit rychlost, zvýšit bezpečnost, zlepšit podmínky pro pěší a cyklisty… Okružní křižovatky mohou také kromě zmiňovaných výhod zastat mnoho dalších funkcí (mohou pomoci zklidnit dopravu, tvořit brány do měst či do center…).
Je potěšující, že i u nás se znovu objevují výhody okružních křižovatek, zejména malých, které jsou považovány za nejbezpečnější formu uspořádání křižovatky vůbec a nabízejí poměrně vysokou kapacitu na malém prostoru.

Další podrobnosti - viz odkazy na články CDV :
                                                         

Žádné komentáře: