8. 4. 2010

Rada města stále nereaguje na změny příjmové stránky rozpočtu.


Protože rada města není přes opakované výzvy schopná předložit zastupitelstvu smysluplnou koncepci, kterou by reagovala na změněné vnější ekonomické prostředí, předložil jsem na posledním zasedání k diskuzi tento koncept návrhu:

1. Vzít za základ schválený rozpočtový výhled a s cílem zamezit plýtvání finančními prostředky města provést důslednou analýzu vazeb letošního rozpočtu na rozpočtový výhled a v co nejkratší lhůtě její výsledek projednat v ZM.
2. Stanovit priority pro přípravu, či finanční podporu nových akcí. V jejich rámci doporučuji za takovou prioritu označit např.:
- akce zaměřené na snižování nákladů na chod města, např. nákladů na vytápění objektů v městském vlastnictví
- zastavení procesu dalšího zhoršování stavu městského majetku atd.
3. Těmto prioritám podřídit i seznam akcí, na které budou připravovány žádosti o dotace.
4. Pozastavit přípravu ostatních akcí, jejichž realizaci nebude reálné z finančních důvodů ve výhledu 2 let zahájit.
5. Zvýšit přesnost sestavování výdajové části rozpočtu.
6. Vytvořit finanční rezervu na krytí mimořádných výdajů a pro potřebu dofinancování dotovaných akcí.
7. Pomocí úvěru financovat pouze návratné akce – v rozsahu návratnosti úvěru.
8. ZM průběžně informovat o významnějších odchylkách od platného rozpočtu.
O případné reakci rady vás budu informovat.

Zdeněk Špiřík

Žádné komentáře: