5. 11. 2009

Kdy bude vedení města reagovat na ekonomickou krizi?„Ze struktury příjmové a výdajové stránky rozpočtu města vyplývá, že rozdíl mezi příjmy a opakovanými výdaji se bude dále zmenšovat. Tím i manévrovací prostor pro velké opravy a investice. Je to důsledek skutečnosti, že dlouhodobě realizujeme malý podíl investic zaměřených na snižování výdajů, resp. zvyšování příjmů. Naopak realizujeme investice generující nové, opakující se náklady.
Neznáme přesné důsledky celosvětové krize na hospodaření i našeho města.
Získáme další dotace, které budou vyžadovat podíl na financování ze strany města. Už letošní rozpočet počítá s ev. financováním akcí, na které je podána žádost o dotaci úvěrem…atd.
Případné úvěry z tohoto údobí by se splácely v době, kdy místo 150 mil. Kč bude mít město na velké opravy a investice 35 a méně mil.Kč.
Z uvedeného vyplývá, pokud se město nemá dostat v dalším desetiletí do vážné finanční tísně, mělo by s pomocí úvěrů financovat pouze návratné akce......“


To jsou slova, která jsem na zasedání zastupitelstva města přednesl už před asi 12 měsíci při diskuzi o návrhu rozpočtu města na letošní rok, m.j.  v reakci na názory některých představitelů města, ať již na zasedání zastupitelstva, či v kuloárech, o „únosnosti“ zadlužení ve výši 70 -100mil. korun a že si občané „zaslouží“, aby se touto formou řešily jejich potřeby. Chápu, že se volby blíží, ale na svých slovech ani po řadě měsíců nemám co měnit.

Jaká byla reálná situace na začátku roku (opět jsou to čísla, která jsem přednášel na zasedání ZM při sestavování rozpočtu na tento rok) ? :
Podle rozpočtu na letošní rok činí předpokládané příjmy očištěné o jednorázové tržby za prodej bytů a za poskytnuté dotace 340,042 mil. Kč. Opakované výdaje na chod města 305,890 mil. Kč. Rozdíl (k volnému použití, např. na investice) je pouhých 34,152 mil. Kč.
Ekonomická krize mezitím každý měsíc ukrajuje milionové částky z tehdejší optimistické představy zakotvené do příjmové stránky rozpočtu města na tento rok. Ještě „zpřesnění“ rozpočtu doporučené radou města ke schválení na únorovém zasedání zastupitelstva vedlo ke zvýšení plánovaných výdajů o 26 mil. Kč, při zachování původní plánované výše příjmů.


Realitě vývoje ekonomiky je však určitě blíže analýza, kterou zastupitelstvu na říjnovém zasedání, v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2010, představil vedoucí finančního odboru inž. Zemek. Prognózuje, na základě skutečného výnosu daní za údobí leden až září, propad letošních plánovaných příjmů o 16,2 mil. Kč, což je dáno meziročním poklesem daňových výnosů o 21 mil. Kč. Pro rok 2010 tato analýza předpokládá pokles daňových příjmů městské pokladny o dalších 16,8 mil.Kč.Odbory Městského úřadu vzhledem k vývoji za leden až září navrhly škrty na výdajové straně letošního rozpočtu v celkové výši 5 mil. Kč. Příjmy však podle výše uvedené prognózy poklesnou ve srovnání s rozpočtem o asi 16 mil. Kč. Tzn., že rozdíl (k volnému použití) letos klesne z 34,152 mil.Kč na asi 23 mil. Kč. Rozpočet letošního roku je sice ještě vylepšen příjmy z prodeje městských bytů ve výši 14 mil. Kč, prodej bytů však končí, což se projeví již v roce 2010 - současně s dalším poklesem daňových výnosů v předpokládané výši 16,8 mil. Kč.


Možnosti sestavení rozpočtu na následující období limituje kromě krize přímo nebo nepřímo i řada předchozích rozhodnutí (nehodnotím je, avšak je nutné vědět o jejich vlivu na rozpočet města). Mezi jen několika příklady uvádím i některé podstatně rostoucí rozpočtové výdaje (částky jsou uvedeny v mil. Kč).                                                                                               
- Roční ztráta Ekoltesu z provozu krytého bazénu   10,376  (údaj za rok 2008)                                 
- Roční příspěvek města na krytý bazén          3,0                  
                                                   koupaliště           1,3
- Svoz a zneškodňování komunálních odpadů   9,794(2007), 13,435(2009) – už od doby sestavování rozpočtu mi nikdo nedokázal uspokojivě doložit tento nárůst.
- Roční příspěvek na městskou hromadnou dopravu  5,519(2007),  9,980(2009).


Město bude mít zjevně při financování svých potřeb v následujících letech značně omezený manévrovací prostor. Situace není katastrofická, základním předpokladem zachování finanční stability města je však nyní rychlá adaptace na změněnou situaci, která je podmíněna zásadní změnou  myšlení a konání představitelů města. Jinými slovy - znamená to přejít od rádoby líbivého k trvale udržitelnému chování. V tomto světle bylo již zbytečně ztraceno mnoho času a ztracený čas, zvláště v této době, stojí hodně peněz. Proto je namístě otázka, kdy představitelé města, které jsme byli dosud zvyklí vídat hlavně při stříhání pásek a podobných představeních, představí a obhájí ucelenou strategii, kterou hodlají reagovat na víc jak rok probíhající změny ve vnějším ekonomickém prostředí.
Zdeněk Špiřík

Žádné komentáře: