28. 7. 2016

Pan Hübl a jeho omyly.

Město Hranice bojuje za realizaci protipovodňových opatření na řece Bečvě. Jedná se o rozšíření jezu o třetí pole a zpevnění a zvýšení nábřežních zdí ve směru od Teplic. Pan Ing. Karel Hübl soustavně napadá závěry odborných firem, vyvozuje vlastní hypotézy, předkládá materiály do zastupitelstva a vyvolává mezi občany dojem, že není nad jeho názor. Tak věci nefungují a odborná veřejnost to ví.

Opravdu nebezpečné jsou jeho podání (odvolání) do celého stavebního povolovacího procesu. Tyto nesmyslné akty zdržují termín zahájení stavby a naše nepřipravenost tak může stát město i občany stovky milionů korun. Velká voda vždy jednou za čas přišla a přijde, dříve nebo později, opět. Pokud nebudeme včas připraveni, možná by se pak občané podél Bečvy mohli pana Hübla ptát, zda jím způsobené vzniklé škody zaplatí.

Jiří Kudláček, starosta města
Pan Hübl zřejmě zahájil novou etapu své politické kariéry. Založil sdružení ČISTÉ HRANICE. Vybral si kauzu zpracování vytříděného plastu v průmyslovém areálu CTPark, které připravuje společnost ANTAKA a.s, a opět straší občany. Bohužel opět velmi nekvalifikovaně.

V roce 2014 nám navrhoval, abychom odpad Hranic spalovali v cementárně, což dokládá článek v Hranických listech. Nyní opět nerespektuje koncepci ministerstva životního prostředí, která říká, že odpad je nutné recyklovat, aby se neukládal na skládky. Dále populisticky poukazuje na možné riziko zpracování nebezpečného odpadu.

Dnes se odpad registruje, eviduje a zařazuje do příslušných kategorií. Pokud někde na území ČR vzniká odpad „N“ nebezpečný, je velmi přísně kontrolován a na jeho likvidaci dohlíží ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí). Firma ANTAKA a.s. tedy nemůže zpracovávat nebezpečný odpad a musí po nákupu dokládat jeho původ na základě přidělené licence (informace pro pana Fojtíka). K záměru společnosti ANTAKA mám k dispozici vyjádření všech dotčených orgánů a tento proces byl ukončen vydáním licence. Prodej vytříděných položek papír, kov, sklo i plasty subjektům k dalšímu zpracování je i v koncepci Olomouckého kraje.   
Pan Hübl dále poukazuje na stížnosti v minulosti. Především na zápach v oblasti CTParku. Jedná se o lepidla na pryže firmy HENNIGES a emise firmy ERCÉ. Orgány bohužel konstatovaly, že stížnosti nejsou oprávněné a emise splňují normy. To nedokáži posoudit. Jako projektant by ale měl pan Hübl vědět, že zahříváním plastů pro další zpracování, které plánuje firma ANTAKA a.s., nedochází k chemické změně, plasty tedy nezplyňují, nemění své chemické složení a nevytvářejí emise. Tudíž, laicky řečeno, nesmrdí.

Překvapuje mě, že se v této aktivitě angažuje také pan RNDr. František Smolka, který má dnes jako předseda představenstva městské společnosti EKOLTES veškeré informace. Má odpovědnost za úklid Hranic, organizuje seče a zabývá se problematikou odpadů. Možná proto, že stále ještě dnes nejsem spokojen s kvalitou prací EKOLTESU a netajím se  tím.

Někteří lidé se domnívají, že se jako starosta bojím informovat lidi o tom, co dělám ve svém soukromém čase. Když do veřejné funkce jdete z místa zaměstnance, musí vám každá hospodářská organizace toto pracovní místo držet a po ukončení veřejné služby se vrátíte zpět. Pokud jste podnikatel, takové výhody nemáte. Z tohoto důvodu, v době, kdy lidé zasedají ve večerních hodinách k televizi, já zasedám ke svému druhému zaměstnání a pracuji jako analytik pro finanční investice. Jednu až dvě hodiny, každý druhý den. V sobotu někdy i ve večerních hodinách se účastním práce v dozorčích radách. Za pracovitost se nestydím, peníze pro rodinu potřebuji a v této práci budu také pokračovat, až skončím službu pro veřejnost. Ve společnosti ANTAKA a.s., kterou si pan Hübl a ostatní vybrali jako terč, dozoruji přidělené úvěrové zdroje k poskytnuté dotaci a to v dozorčí radě.

Mám rád toto město, a když jdu odpoledne cvičit do parku Legií, seberu okolo sportoviště všechny odpadky a dám je tam, kam patří. Mám rád ekologii, ale ne lidi, kteří ji zneužívají. Možná oprávněně se jim dnes přezdívá ekologičtí teroristé. Panu Hüblovi bych tedy doporučil, aby vážil své kroky tak, aby byly ku prospěchu tohoto města.

Jiří Kudláček, starosta města 

5 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Spíš než rukopis ing.Hübla, vidím myšlenky organizace EPS Brno... vypadá to na vytřískání sponzorských peněz.

Hranické listy řekl(a)...

Příspěvek na stejné téma.
Starosta vs. Čisté Hranice. Souboj o plasty v CTParku
Zdroj: http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/starosta-vs-ciste-hranice-souboj-o-plasty-v-ctparku-20160805.html

Anonymní řekl(a)...

Po přečtení HT mám jasno, na největší původce znečistění ovzduší jsou Čisté Hranice krátké a tak to zkouší alespoň na ANTACE. Největší spalovnu v okolí-cementárnu aktivisté vynechali z svého repertoáru a to je pro velkým zklamání.

Hanka

Anonymní řekl(a)...

Některé informace uvedené v článku bychom rádi uvedli na pravou míru.

Ministerstvo životního prostředí 1. června 2016 vydalo rozhodnutí k závěr zjišťovacího řízení k záměru „CTPark Hranice – ANTAKA (Výroba regranulátu a WPC profilů – mycí a recyklační linka na zpracování PVC, PP, PE a HDPE odpadů“ přičemž ve smyslu „zákonu o EIA“), rozhodlo, že uvedený záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Proti tomuto rozhodnutí podal spolek Čisté Hranice, z.s., rozklad a rozhodnutí požaduje zrušit. Spolek s rozhodnutím nesouhlasí z důvodů podrobně uvedených v rozkladu.

Spolek má za to, že MŽP dostatečně nezjistilo skutkový stav věci, zejména co se týká potenciální imise, jako je obtěžování místní obyvatele zápachem, která může mít zásadní dopad na život ve městě. V oznámení záměru i v rozptylové studii je připuštěno, že tato imise za určitých podmínek vzniknout může, nicméně pro tuto možnost nejsou stanovena potřebná opatření. Závěr zjišťovacího řízení je tudíž dle přesvědčení spolku vydaný v rozporu se zásadou materiální pravdy.

K záměru se vyjádřilo také několik správních orgánů.

Krajský úřad Olomouckého kraje - vzhledem k opakovaným stížnostem místních obyvatel požaduje v rámci odborného posudku problematiku zápachu detailně analyzovat a předložit návrh technických a organizačních opatření, která vyloučí možnost šíření emisí pachových látek

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí - protože se při zpracování plastů mohou uvolňovat organické látky, které mohou být potenciálním zdrojem zápachu. MěÚ považuje (stejně jako spolek) za opodstatněné, aby se v posuzování vlivů záměru dále pokračovalo. Po doručení vypořádání připomínek od zpracovatele MěÚ sice tento závěr ve pozměnil, ale pochybnosti nebyly zcela odstraněny.

Anonymní řekl(a)...

pokračování ..

Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) - shrnuje jisté nedostatky záměru, mezi kterými je i podcenění rizika možného vzniku pachových emisí a upozorňuje i na již opakované stížnosti obyvatelstva na obtěžování zápachem a z těchto důvodů má za to, že nelze jednoznačně vyloučit vliv záměru zejm. s ohledem na možné obtěžování zápachem.

V záměru se také uvádí - Větší vznik emisí VOC by byl zejména v případě, že by při lisování došlo k navýšení teploty nad úroveň teploty rozkladu termoplastů (tedy mimořádný stav, porucha lisu, nárůst teploty a následná degradace plastu, popřípadě požár).“

Je nesporné, že selhání lidského faktoru nebo techniky nelze nikdy zcela vyloučit, tudíž nelze vyloučit ani výše uvedená rizika. Nicméně je potřeba mít nastavená opatření, která by mimořádný stav řešila, která však v záměru uvedena nejsou. Spolek je toho názoru, že při požáru a současné inverzi hrozí vznik ekologické havárie, při které mohou být ohroženy životy a zdraví velkého počtu zaměstnanců CTParku a obyvatel města Hranic. Umístění záměru v CTparku Hranice je s ohledem na časté zdejší inverzní situace, stávající špatný stav životního prostředí a možnosti ekologické havárie při provozu zařízení, naprosto neúnosné a nabízí se otázka, zdali záměr nelze přesunout do jiné lokality s lepšími rozptylovými podmínkami mimo město.

V záměru se připouští možnost vzniku zápachu, nicméně konkrétní řešení ke snižování (resp. úplnému vymizení) zápachu nenabízí. Kromě toho nejsou uvedeny žádné reference provozu obdobného zařízení. Zpracovatel se pouze omezuje na neurčitý popis postupu vedoucí k odstranění zápachu nejen v oznámení záměru, ale také v rozptylové studii se uvádí: „pokud se v době zkušebního provozu přesto objeví neočekávané pachové efekty, bude situace vyhodnocena a budou navržena a realizována dodatečná technologicko-organizační opatření k eliminaci těchto vlivů.“

Dle spolku je nepřípustné, aby před realizací záměru nebyl k dispozici plán pro řešení negativních dopadů, a je pouze bez dalšího spekulativně spoléháno na to, že negativní dopady nenastanou. Takový postup je zcela v rozporu s principem předběžné opatrnosti, podle kterého je nutné, aby činnost nebyla provozována, jestliže provozem způsobené následky jsou nejisté a potenciálně nebezpečné.

Pro podání odvolání proti rozhodnutí závěru zjišťovacího řízení jsme museli založit spolek a přiložit minimálně 200 podpisů občanů pro podporu podání odvolání. Během jednoho týdne jsme založili spolek a získali celkem cca 570 podpisů.

Všem občanům za podporu moc děkujeme a věříme, že záměr přece jen bude posuzován dle zákonu (EIA).

V Hranicích 8.7.2016

Ing Karel Hübl, předseda spolku Čisté Hranice z.s.