17. 3. 2013

Příklad žádosti ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – písemná varianta

Zdeněk Špiřík

Pro „papírovou“ variantu platí totéž, co pro elektronickou, o které jsem psal v předešlém příspěvku.  Důležitý ovšem je způsob předání:
 •    doporučenou poštou s ústřižkem, nebo
 •   osobní předání - podle adresáta, např. na podatelně radnice, popřípadě třeba na   sekretariátu Ekoltesu, kde vám potvrdí převzetí kopie žádosti.
Ekoltes zmiňuji proto, že se na něj zákon 106/1999 vztahuje rovněž (pracuje s veřejnými zdroji). Přikládám příklad písemné žádosti určený Ekoltesu. S odůvodněním, že se jedná o časově náročný požadavek, došlo v tomto konkrétním případu k prodloužení lhůty pro předložení požadovaných informací o 10 dnů, tedy na 25 dnů.
____________________
PŘÍKLAD:
                                                                                                  Ekoltes Hranice, a.s.
                                                                                                  Zborovská 606
                                                                                                  753 01 Hranice


Žadatel:     Jméno a příjmení  , nar. …….., bytem ……., 753 01 Hranice
Věc:  Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
 1. Vynaložené náklady, odpisy, hospodářský výsledek a cenu tepla po jednotlivých kotelnách provozu tepelného hospodářství za roky 2009, 2010, 2011 a 2012 ve formátu a členění používaném tímto provozem (daň z nemovitostí, elektřina, poplatek za exhalace, vlastní údržba, materiál, mzda hrubá, nájemné, odpisy, odvody, opravy, ostatní, palivo, revize, správní režie, nájem za tel. okruhy, technologická voda, výrobní režie, zisk a prodané teplo GJ/rok a cena tepla Kč/GJ).
 2. Celkové odpisy a zisk dosažený provozem tepelného hospodářství za roky 2007 až 2012  (po jednotlivých letech).K jakému účelu byly takto vytvořené prostředky použity.
 3. Seznam odvolání, žalob a kasačních stížností podaných společností Ekoltes Hranice, a.s., včetně dat jejich podání, proti rozhodnutím Krajského úřadu, resp. rozsudkům Krajského soudu ve věci stavebních povolení výstavby domovních kotelen vlastníky bytových domů, včetně specifikace, kterých stavebních povolení se týkají.
 4. Kopii dokumentů, kterými byly Ekoltesu v předchozích 7 letech uloženy postihy za překročení regulované ceny tepla dodávaného v rámci tzv. centrálního zásobování teplem.
 5. Plánovou výsledovku po jednotlivých střediscích a finanční plán na rok 2013 společnosti  Ekoltes Hranice, a.s.
 6. Jaká je výše požadavků na finanční příspěvky města v roce 2013 ze strany vedení Ekoltesu.
 7. Opatření představenstva společnosti Ekoltes a předpokládaný přínos jednotlivých opatření k redukci dopadů z odštěpení provozu tepelného hospodářství na výsledky Ekoltesu v roce 2013:
 • již realizovaná
 • připravená k realizaci, včetně uvedení plánovaného termínu realizace.

Žádám, aby mi předmětné informace byly poskytnuty ve lhůtě do 15 dnů ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. d) shora citovaného zákona. V případě, že bude tento postup pro Vás akceptovatelný, navrhuji, abyste mi informace zaslali v elektronické podobě na moji emailovou adresu, t.j. zdenek.spirik@seznam.cz. Takový postup považuji za úspornější pro obě strany, a to jak po stránce finanční, tak i časové.

V Hranicích dne 21. 2. 2013
                                                                                              Jméno a příjmení, podpis

4 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Docela se těším na odpověd a hlavně,do bude pod podepsaný...

J.J.

Anonymní řekl(a)...

Docela nářez. Už je potřeba něco s tím udělat.
Karel Mazanec

Anonymní řekl(a)...

Viděl někdo z čtenářů dne 29.3.2013Ekoltes uklízet sníh ?Já do 12h tedy ne....po 12h jsem to pozorování už vzdal.

K.T.

Anonymní řekl(a)...

Já ano, odpoledne a nahrnuli celé ulici zbytky sněhu do příjezdů k domům.
AB