17. 3. 2013

Příklad žádosti ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - elektronická varianta

Zdeněk Špiřík

Redakce HL mě požádala, abych reagoval na doporučení vzešlé z diskuze k předešlému příspěvku. Jak již diskutující Radim uvedl, výhoda zákona o svobodném přístupu k informacím spočívá m.j. v tom, že existuje obsáhlá judikatura (dříve soudně řešených sporů o poskytnutí informací) pokrývající už většinu v úvahu přicházejících situací. To usnadňuje pozici žadatele o informace týkající se přímo nebo nepřímo práce s veřejnými prostředky (například v našem městě nebo v městské firmě). Jednou z mnoha dalších výhod je i předepsaná lhůta (15 dnů) pro vyřízení takové žádosti, kterou je možné prodloužit pouze v zákonem stanovených případech. Důležité je však připomenout, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 Protože v krátkém příspěvku nelze zachytit všechny možné situace, které mohou vzniknout, obraťte se v případě problémů na adresu hranicke-listy@seznam.cz a nebo využijte diskuzního fóra Hranických listů.

Příklad žádosti o informace dle zákona 106/1999 elektronickou cestou.
(Z žádosti musí být zřejmé, že se jedná o žádost o informaci dle z.106/1999, kromě jména a příjmení je nutno uvést datum narození a adresu bydliště.)
 _______________________________________________

Od:         ……..( vaše emailová adresa)

Předmět: Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí kopií protokolů z kontrol provedených kontrolním výborem zastupitelstva našeho města v roce 2012.
Podklady prosím zaslat na moji emailovou adresu: ………..
Současně prosím o potvrzení převzetí této žádosti.

Předem Vám děkuji,
Jméno a příjmení, narozen  …….(datum)
…..(místo trvalého pobytu, resp.adresa bydliště)…..
 
______________________________________________

Aktuální znění zákona 106/1999 Sb. naleznete ZDE.

Znění § 14 Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace:

(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
(3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.
(5) Povinný subjekt posoudí žádost a:
a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.
(6) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
(7) Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Žádné komentáře: