17. 5. 2014

Ing. Karel Hübl navrhuje východisko ze slepé uličky

Na únorovém zasedání zastupitelstva protlačila starostka města většinou jediného hlasu usnesení, které posouvá k realizaci diskutabilní projekty nové kanalizace Pod Hůrkou a ve Velké. Přikládáme vysvětlení a návrh řešení, které zaslal Ing. Karel Hübl radě města a zastupitelstvu.
(red)


V úterý 15.4.2014 byl ve veřejné soutěži vybrán zhotovitel stavby „ Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice“ za cenu 35,2 mil. Kč bez DPH. Stavba bude financována s využitím dotací fondu soudržnosti EU v rámci programu operačního programu životní prostředí (OPŽP a SFŽP), kde je možno získat dotace až do výše 90 %. Bohužel, žádost o dotaci města Hranice nebyla zpracována v souladu s implementačními podmínkami OPŽP. Nyní proto město musí dodatečně požádat o změnu rozhodnutí o přidělení dotace. Dotace bude výrazně krácena a je i značné riziko, že dotace bude úplně zrušena.

Pod Hůrkou
Pod Hůrkou

V lokalitě pod Hůrkou není možno napojit na kanalizaci délky 1 427 m (56%) žádný trvale obydlený objekt, a proto není na tuto kanalizaci možno přiznat žádnou dotaci. Dalším velkým problémem je, že na zbytek kanalizace bude možno napojit pouze 46 obyvatel místo původně 314 obyvatel uvažovaných v žádosti.

Tyto zbytečné chyby při zpracování žádosti mohou způsobit, že kanalizace bude město stát místo původních 5 mil. Kč až 35 mil. Kč. Při schvalování rozpočtu zastupitelstvo schválilo přijetí úvěru na kanalizaci 35 mil. Kč a to i v případě, kdy dotace nebude vůbec přidělena. Rozhodnutí o podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem musí být učiněno v nejkratším termínu, v době, kdy však nebude známo, zda bude dotace městu přidělena.
Snadno se tak může stát, že noví zastupitelé v r. 2015 budou začínat splácením úvěru ve výši až 35 mil. Kč za špatně připravený projekt kanalizace. Je naprosto nepochopitelné, jak mohla být podána žádost o dotaci na kanalizaci na pozemcích, kde nejsou vybudovány žádné inženýrské sítě a jejich majitelé nemají v současnosti o budování kanalizace vůbec zájem.

U kostelíčka
Komenského ul.
Naopak jsou v Hranicích lokality se stávající zástavbou a ostatními inženýrskými sítěmi (U kostelíčka, Kropáčova ul., pravobřežní část ulice Komenského s hotelem Centrum a další), kde obyvatelé opakovaně marně požadují po městu vybudování splaškové kanalizace a kde by splnění implementačních podmínek nebyl vůbec žádný problém.

Kropáčova ul.
Komenského ul. nyní
Dalším problém je, že stále není k dispozici alespoň předběžný odhad stočného, které bude u nové kanalizace vybíráno. Kanalizace financována s pomocí dotací musí být min. 10 roků ve vlastnictví města. Na provozovatele kanalizace musí být vypsáno koncesní výběrové řízení a stočné bude zjevně výrazně vyšší než u kanalizace ve vlastnictví VaK, kde se může uplatnit princip solidarity velkých měst s hustou zástavbou a průmyslem s řídce zastavěnými lokalitami. Většinou platí, že čím větší počet obyvatel je na kanalizaci napojeno, tím menší může být stočné. V současnosti se ve Velké stočné vůbec nevybírá. Po rekonstrukci kanalizace se stočné již vybírat bude muset a obyvatelé mohou být výší stočného nemile překvapeni.

Žádosti o dotace na kanalizace z fondu soudržnosti EU ve výši až 90 % bylo možno podávat v období od r. 2006 do r. 2013. Město Hranice podalo špatně připravenou žádost až v posledním termínu v r. 2013 a to pouze jen na dvě lokality pro cca 500 obyvatel. Zbývajících cca 500 obyvatel v dalších lokalitách stále na městskou čistírnu odpadních vod nebude napojeno. Stávající nově rekonstruovaná čistírna odpadních vod má přitom dostatečně velkou volnou kapacitu a splňuje i nejpřísnější kritéria včetně odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod.
V současnosti MŽP vyhlásilo novou výzvu z OPŽP na podoblast Snížení znečištění z komunálních zdrojů. Výzva se vztahuje na individuální projekty ve vysokém stupni připravenosti, kdy podmínky výzvy umožňují tzv. rozfázovat projekt, tedy rozdělit fyzickou realizaci projektu včetně financování do dvou fází, přičemž první fáze projektu bude realizována v OPŽP 2007 – 2013 a druhá fáze v OPŽP 2014 – 2020. Výzva je určena pro
aglomerace nad 2 000 EO. Žádosti jsou přijímány do 30. května 2014.
Hranice by tyto podmínky mohly splňovat. V první fázi by bylo možno realizovat kanalizaci Pod Hůrkou pro 46 EO a oddílnou kanalizaci ve Velké s přepracováním ČS. Ve druhé etapě by bylo možno vybudovat novou oddílnou kanalizaci ve Velké, která by nahradila stávající jednotnou kanalizaci, která byla nevhodně navržena k vložkování. Do druhé etapy by bylo možno doplnit vybudování a rekonstrukci kanalizace v Hranicích v lokalitách, které nejsou dosud na ČOV Hranice napojeny. Tímto způsobem by bylo možno chyby projektu kanalizace Hranice alespoň částečně napravit. 
Pokud bude zájem, s přepracováním stávajícího projektu kanalizace a doplněním projektu na chybějící kanalizaci v Hranicích rád městu pomohu.

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Je ostuda, že jediný zastupitel navrhuje řešení a ostatní mlčí!!!

Anonymní řekl(a)...

Východiskem není návrh Ing. Karla Hübla, ale výměna mozkových struktur rady města! Chce to jen aby se lidé více zajímali o dění okolo sebe.