17. 9. 2009

Neřešené problémy městské kanalizace

.
Česká republika se zavázala evropskému společenství k implementaci směrnice rady č.91/271 (EHS), ve které se mimo jiné uvádí, že do r. 2010 v aglomeracích s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 EO budou městské odpadní vody před vypouštěním čištěny podle přísnějších požadavků (NV č. 61/2003 Sb.). V Hranicích není dosud napojeno na kanalizaci cca 1 800 obyvatel. Jak rada města, odbor životního prostředí a VaK Přerov tuto směrnici implementují v Komenského ulici je patrné ze snímků výústí kanalizace do nově rekonstruovaného koryta potoku Ludina. Prakticky nečištěná odpadní voda vytéká do Ludiny na několika místech. V korytě se usazuje zahnívající kal z kanalizace a podél potoka se šíří nepříjemný zápach. Na rozšíření kanalizace bylo možno dosud získat dotace z EU až 90 %. Po roce 2010 nebude možno získat již ani korunu dotace.


Minulá generace starostů šanci dobudování kanalizace promarnila. Za získané prostředky z prodeje městského majetku postavila bazén za 120 mil. Kč, do průmyslové zóny na výkup pozemků a infrastrukturu obětovala cca 55 mil. Kč z obecních prostředků a realizovala další pochybné projekty za desítky mil. Kč, za které lobovali členové rady města. Zanechala tak za sebou neblahé dědictví a spoustu nevyřešených problémů, které budou muset řešit jejich nástupci.

Z čeho bude financována chybějící kanalizace a další inženýrské sítě v lokalitách Pod Hůrkou a Pod Křivým současná rada města neřeší. Oprávněné požadavky obyvatel odbyla v tomto volebním období zadáním studie a další projektové dokumentace. Vlastní realizaci tak přenechává svým nástupcům. Chybějící infrastrukturu však bude přece jen jednou nutno vybudovat. Kde se pak vezmou potřebné finanční prostředky? Dotace již nebude možno získat. Obecní majetek je již ze značné části rozprodán. Na provoz nerozumně realizovaných projektů je nutno každý rok vynakládat nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu. Opravy a údržba stávajícího obecního majetku je dlouhodobě zanedbávána.
Jediným možným řešením je, aby se rada města přestala starat pouze o své prebendy, lobbing za své ambiciózní projekty bez ohledu na budoucí provozní náklady a začala se chovat zodpovědně.

V současné době budovat asfaltové komunikace a osvětlení v lokalitách, kde není kanalizace a ostatní inženýrské sítě bude nutno rekonstruovat, je hodně nešťastné a připomíná spíše Kocourkov než moudré radní v našem městě.
Ing. Karel Hübl
.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Perfektní, máte mé sympatie